TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 106:1-12

106:1 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh <01984> hywllh(106:1)

106:1 (105:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> crhstov <5543> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

106:2 <08416> wtlht <03605> lk <08085> eymsy <03068> hwhy <01369> twrwbg <04448> llmy <04310> ym(106:2)

106:2 (105:2) tiv <5100> lalhsei <2980> tav <3588> dunasteiav tou <3588> kuriou <2962> akoustav poihsei <4160> pasav <3956> tav <3588> aineseiv <133> autou <846>

106:3 <06256> te <03605> lkb <06666> hqdu <06213> hve <04941> jpsm <08104> yrms <0835> yrsa(106:3)

106:3 (105:3) makarioi <3107> oi <3588> fulassontev <5442> krisin <2920> kai <2532> poiountev <4160> dikaiosunhn <1343> en <1722> panti <3956> kairw <2540>

106:4 <03444> Ktewsyb <06485> yndqp <05971> Kme <07522> Nwurb <03068> hwhy <02142> ynrkz(106:4)

106:4 (105:4) mnhsyhti <3403> hmwn <1473> kurie <2962> en <1722> th <3588> eudokia <2107> tou <3588> laou <2992> sou <4771> episkeqai <1980> hmav <1473> en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771>

106:5 <05159> Ktlxn <05973> Me <01984> llhthl <01471> Kywg <08057> txmvb <08055> xmvl <0972> Kyryxb <02896> tbwjb <07200> twarl(106:5)

106:5 (105:5) tou <3588> idein <3708> en <1722> th <3588> crhstothti <5544> twn <3588> eklektwn <1588> sou <4771> tou <3588> eufranyhnai <2165> en <1722> th <3588> eufrosunh <2167> tou <3588> eynouv <1484> sou <4771> tou <3588> epaineisyai meta <3326> thv <3588> klhronomiav <2817> sou <4771>

106:6 <07561> wnesrh <05753> wnyweh <01> wnytwba <05973> Me <02398> wnajx(106:6)

106:6 (105:6) hmartomen <264> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <1473> hnomhsamen hdikhsamen <91>

106:7 <05488> Pwo <03220> Myb <03220> My <05921> le <04784> wrmyw <02617> Kydox <07230> br <0853> ta <02142> wrkz <03808> al <06381> Kytwalpn <07919> wlykvh <03808> al <04714> Myrumb <01> wnytwba(106:7)

106:7 (105:7) oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> en <1722> aiguptw <125> ou <3364> sunhkan <4920> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> ouk <3364> emnhsyhsan <3403> tou <3588> plhyouv <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771> kai <2532> parepikranan <3893> anabainontev <305> en <1722> th <3588> eruyra <2063> yalassh <2281>

106:8 <01369> wtrwbg <0853> ta <03045> eydwhl <08034> wms <04616> Neml <03467> Meyswyw(106:8)

106:8 (105:8) kai <2532> eswsen <4982> autouv <846> eneken tou <3588> onomatov <3686> autou <846> tou <3588> gnwrisai <1107> thn <3588> dunasteian autou <846>

106:9 <04057> rbdmk <08415> twmhtb <01980> Mkylwyw <02717> brxyw <05488> Pwo <03220> Myb <01605> regyw(106:9)

106:9 (105:9) kai <2532> epetimhsen <2008> th <3588> eruyra <2063> yalassh <2281> kai <2532> exhranyh <3583> kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> en <1722> abussw <12> wv <3739> en <1722> erhmw <2048>

106:10 <0341> bywa <03027> dym <01350> Mlagyw <08130> anwv <03027> dym <03467> Meyswyw(106:10)

106:10 (105:10) kai <2532> eswsen <4982> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> misountwn <3404> kai <2532> elutrwsato <3084> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> ecyrou <2190>

106:11 <03498> rtwn <03808> al <01992> Mhm <0259> dxa <06862> Mhyru <04325> Mym <03680> wokyw(106:11)

106:11 (105:11) kai <2532> ekaluqen <2572> udwr <5204> touv <3588> ylibontav <2346> autouv <846> eiv <1519> ex <1537> autwn <846> ouc <3364> upeleifyh <5275>

106:12 <08416> wtlht <07891> wrysy <01697> wyrbdb <0539> wnymayw(106:12)

106:12 (105:12) kai <2532> episteusan <4100> en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> autou <846> kai <2532> hsan <1510> thn <3588> ainesin <133> autou <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA