TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 2:22-36

2:22 andrev <435> israhlitai <2475> akousate <191> (5657) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> andra <435> apodedeigmenon <584> (5772) apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> umav <5209> dunamesin <1411> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> shmeioiv <4592> oiv <3739> epoihsen <4160> (5656) di <1223> autou <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> kaywv <2531> autoi <846> oidate <1492> (5758)

2:23 touton <5126> th <3588> wrismenh <3724> (5772) boulh <1012> kai <2532> prognwsei <4268> tou <3588> yeou <2316> ekdoton <1560> dia <1223> ceirov <5495> anomwn <459> prosphxantev <4362> (5660) aneilate <337> (5627)

2:24 on <3739> o <3588> yeov <2316> anesthsen <450> (5656) lusav <3089> (5660) tav <3588> wdinav <5604> tou <3588> yanatou <2288> kayoti <2530> ouk <3756> hn <1510> (5713) dunaton <1415> krateisyai <2902> (5745) auton <846> up <5259> autou <846>

2:25 dauid <1138> gar <1063> legei <3004> (5719) eiv <1519> auton <846> proorwmhn <4309> (5710) ton <3588> kurion <2962> enwpion <1799> mou <3450> dia <1223> pantov <3956> oti <3754> ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> estin <1510> (5748) ina <2443> mh <3361> saleuyw <4531> (5686)

2:26 dia <1223> touto <5124> hufranyh <2165> (5681) mou <3450> h <3588> kardia <2588> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) h <3588> glwssa <1100> mou <3450> eti <2089> de <1161> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <3450> kataskhnwsei <2681> (5692) ep <1909> elpidi <1680>

2:27 oti <3754> ouk <3756> egkataleiqeiv <1459> (5692) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> eiv <1519> adhn <86> oude <3761> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

2:28 egnwrisav <1107> (5656) moi <3427> odouv <3598> zwhv <2222> plhrwseiv <4137> (5692) me <3165> eufrosunhv <2167> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4675>

2:29 andrev <435> adelfoi <80> exon <1832> (5901) eipein <2036> (5629) meta <3326> parrhsiav <3954> prov <4314> umav <5209> peri <4012> tou <3588> patriarcou <3966> dauid <1138> oti <3754> kai <2532> eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> etafh <2290> (5648) kai <2532> to <3588> mnhma <3418> autou <846> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254> acri <891> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

2:30 profhthv <4396> oun <3767> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> eidwv <1492> (5761) oti <3754> orkw <3727> wmosen <3660> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> ek <1537> karpou <2590> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> kayisai <2523> (5658) epi <1909> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

2:31 proidwn <4275> (5631) elalhsen <2980> (5656) peri <4012> thv <3588> anastasewv <386> tou <3588> cristou <5547> oti <3754> oute <3777> egkateleifyh <1459> (5681) eiv <1519> adhn <86> oute <3777> h <3588> sarx <4561> autou <846> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

2:32 touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> anesthsen <450> (5656) o <3588> yeov <2316> ou <3739> pantev <3956> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) marturev <3144>

2:33 th <3588> dexia <1188> oun <3767> tou <3588> yeou <2316> uqwyeiv <5312> (5685) thn <3588> te <5037> epaggelian <1860> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> labwn <2983> (5631) para <3844> tou <3588> patrov <3962> execeen <1632> (5656) touto <5124> o <3739> umeiv <5210> [kai] <2532> blepete <991> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719)

2:34 ou <3756> gar <1063> dauid <1138> anebh <305> (5627) eiv <1519> touv <3588> ouranouv <3772> legei <3004> (5719) de <1161> autov <846> eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450>

2:35 ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

2:36 asfalwv <806> oun <3767> ginwsketw <1097> (5720) pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> kai <2532> kurion <2962> auton <846> kai <2532> criston <5547> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656)

Kisah Para Rasul 3:13-15

3:13 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> edoxasen <1392> (5656) ton <3588> paida <3816> autou <846> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> men <3303> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> hrnhsasye <720> (5662) kata <2596> proswpon <4383> pilatou <4091> krinantov <2919> (5660) ekeinou <1565> apoluein <630> (5721)

3:14 umeiv <5210> de <1161> ton <3588> agion <40> kai <2532> dikaion <1342> hrnhsasye <720> (5662) kai <2532> hthsasye <154> (5668) andra <435> fonea <5406> carisyhnai <5483> (5683) umin <5213>

3:15 ton <3588> de <1161> archgon <747> thv <3588> zwhv <2222> apekteinate <615> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> ou <3739> hmeiv <2249> marturev <3144> esmen <1510> (5748)TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA