TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 9:20-27

9:20 <0430> yhla <06944> sdq <02022> rh <05921> le <0430> yhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08467> ytnxt <05307> lypmw <03478> larvy <05971> yme <02403> tajxw <02403> ytajx <03034> hdwtmw <06419> llptmw <01696> rbdm <0589> yna <05750> dwew(9:20)

9:20 kai <2532> eti <2089> emou <1473> lalountov <2980> kai <2532> proseucomenou <4336> kai <2532> exagoreuontov tav <3588> amartiav <266> mou <1473> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> tou <3588> laou <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> riptountov ton <3588> eleon <1656> mou <1473> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> mou <1473> peri <4012> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> agiou <40> tou <3588> yeou <2316> mou <1473>

9:21 <06153> bre <04503> txnm <06256> tek <0413> yla <05060> egn <03288> Peyb <03286> Pem <08462> hlxtb <02377> Nwzxb <07200> ytyar <0834> rsa <01403> layrbg <0376> syahw <08605> hlptb <01696> rbdm <0589> yna <05750> dwew(9:21)

9:21 kai <2532> eti <2089> emou <1473> lalountov <2980> en <1722> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> idou <2400> o <3588> anhr <435> gabrihl <1043> on <3739> eidon <3708> en <1722> th <3588> orasei <3706> en <1722> th <3588> arch <746> petomenov <4072> kai <2532> hqato <680> mou <1473> wsei <5616> wran <5610> yusiav <2378> esperinhv

9:22 <0998> hnyb <07919> Klykvhl <03318> ytauy <06258> hte <01840> laynd <0559> rmayw <05973> yme <01696> rbdyw <0995> Nbyw(9:22)

9:22 kai <2532> sunetisen me <1473> kai <2532> elalhsen <2980> met <3326> emou <1473> kai <2532> eipen danihl <1158> nun <3568> exhlyon <1831> sumbibasai <4822> se <4771> sunesin <4907>

9:23 <04758> harmb <0995> Nbhw <01697> rbdb <0995> Nybw <0859> hta <02530> twdwmx <03588> yk <05046> dyghl <0935> ytab <0589> ynaw <01697> rbd <03318> auy <08469> Kynwnxt <08462> tlxtb(9:23)

9:23 en <1722> arch <746> thv <3588> dehsewv <1162> sou <4771> exhlyen <1831> logov <3056> kai <2532> egw <1473> hlyon <2064> tou <3588> anaggeilai <312> soi <4771> oti <3754> anhr <435> epiyumiwn <1939> su <4771> ei <1510> kai <2532> ennohyhti en <1722> tw <3588> rhmati <4487> kai <2532> sunev <4920> en <1722> th <3588> optasia <3701>

9:24 <06944> Mysdq <06944> sdq <04886> xsmlw <05030> aybnw <02377> Nwzx <02856> Mtxlw <05769> Mymle <06664> qdu <0935> aybhlw <05771> Nwe <03722> rpklw <02403> *tajx {twajx} <02856> *Mthlw {Mtxlw} <06588> esph <03607> alkl <06944> Ksdq <05892> rye <05921> lew <05971> Kme <05921> le <02852> Ktxn <07657> Myebs <07620> Myebs(9:24)

9:24 ebdomhkonta <1440> ebdomadev sunetmhyhsan <4932> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> sou <4771> tou <3588> suntelesyhnai <4931> amartian <266> kai <2532> tou <3588> sfragisai <4972> amartiav <266> kai <2532> apaleiqai tav <3588> anomiav <458> kai <2532> tou <3588> exilasasyai adikiav <93> kai <2532> tou <3588> agagein <71> dikaiosunhn <1343> aiwnion <166> kai <2532> tou <3588> sfragisai <4972> orasin <3706> kai <2532> profhthn <4396> kai <2532> tou <3588> crisai <5548> agion <40> agiwn <40>

9:25 <06256> Myteh <06695> qwubw <02742> Uwrxw <07339> bwxr <01129> htnbnw <07725> bwst <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsw <07651> hebs <07620> Myebs <05057> dygn <04899> xysm <05704> de <03389> Mlswry <01129> twnblw <07725> byshl <01697> rbd <04161> aum <04480> Nm <07919> lkvtw <03045> edtw(9:25)

9:25 kai <2532> gnwsh <1097> kai <2532> sunhseiv <4920> apo <575> exodou <1841> logou <3056> tou <3588> apokriyhnai kai <2532> tou <3588> oikodomhsai <3618> ierousalhm <2419> ewv <2193> cristou <5547> hgoumenou <2233> ebdomadev epta <2033> kai <2532> ebdomadev exhkonta <1835> duo <1417> kai <2532> epistreqei <1994> kai <2532> oikodomhyhsetai <3618> plateia <4113> kai <2532> teicov <5038> kai <2532> ekkenwyhsontai oi <3588> kairoi <2540>

9:26 <08074> twmms <02782> turxn <04421> hmxlm <07093> Uq <05704> dew <07858> Pjsb <07093> wuqw <0935> abh <05057> dygn <05971> Me <07843> tyxsy <06944> sdqhw <05892> ryehw <0> wl <0369> Nyaw <04899> xysm <03772> trky <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsh <0310> yrxaw(9:26)

9:26 kai <2532> meta <3326> tav <3588> ebdomadav tav <3588> exhkonta <1835> duo <1417> exoleyreuyhsetai crisma <5545> kai <2532> krima <2917> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autw <846> kai <2532> thn <3588> polin <4172> kai <2532> to <3588> agion <40> diafyerei <1311> sun <4862> tw <3588> hgoumenw <2233> tw <3588> ercomenw <2064> kai <2532> ekkophsontai en <1722> kataklusmw <2627> kai <2532> ewv <2193> telouv <5056> polemou <4171> suntetmhmenou <4932> taxei <5010> afanismoiv <854>

9:27 P <08074> Mms <05921> le <05413> Ktt <02782> hurxnw <03617> hlk <05704> dew <08074> Mmsm <08251> Myuwqs <03671> Pnk <05921> lew <04503> hxnmw <02077> xbz <07673> tybsy <07620> ewbsh <02677> yuxw <0259> dxa <07620> ewbs <07227> Mybrl <01285> tyrb <01396> rybghw(9:27)

9:27 kai <2532> dunamwsei <1412> diayhkhn <1242> polloiv <4183> ebdomav mia <1519> kai <2532> en <1722> tw <3588> hmisei thv <3588> ebdomadov aryhsetai <142> mou <1473> yusia <2378> kai <2532> spondh kai <2532> epi <1909> to <3588> ieron <2413> bdelugma <946> twn <3588> erhmwsewn <2050> kai <2532> ewv <2193> sunteleiav <4930> kairou <2540> sunteleia <4930> doyhsetai <1325> epi <1909> thn <3588> erhmwsin <2050>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA