TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 1:4-12

1:4 <04191> wtm <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <01571> Mgw <04191> wtmyw <05971> Meh <04480> Nm <05307> lpn <07235> hbrh <01571> Mgw <04421> hmxlmh <04480> Nm <05971> Meh <05127> on <0834> rsa <0559> rmayw <0> yl <04994> an <05046> dgh <01697> rbdh <01961> hyh <04100> hm <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(1:4)

1:4 kai <2532> eipen autw <846> dauid tiv <5100> o <3588> logov <3056> outov <3778> apaggeilon moi <1473> kai <2532> eipen oti <3754> efugen <5343> o <3588> laov <2992> ek <1537> tou <3588> polemou <4171> kai <2532> peptwkasi <4098> polloi <4183> ek <1537> tou <3588> laou <2992> kai <2532> apeyanon <599> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> saoul <4549> kai <2532> iwnayan o <3588> uiov <5207> autou <846> apeyanen <599>

1:5 <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03045> tedy <0349> Kya <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(1:5)

1:5 kai <2532> eipen dauid tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> apaggellonti autw <846> pwv <4459> oidav oti <3754> teynhken <2348> saoul <4549> kai <2532> iwnayan o <3588> uiov <5207> autou <846>

1:6 <01692> whqbdh <06571> Mysrph <01167> ylebw <07393> bkrh <02009> hnhw <02595> wtynx <05921> le <08172> Nesn <07586> lwas <02009> hnhw <01533> eblgh <02022> rhb <07136> ytyrqn <07122> arqn <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0559> rmayw(1:6)

1:6 kai <2532> eipen to <3588> paidarion <3808> to <3588> apaggellon autw <846> periptwmati periepeson <4045> en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> gelboue kai <2532> idou <2400> saoul <4549> epesthrikto <1991> epi <1909> to <3588> doru autou <846> kai <2532> idou <2400> ta <3588> armata <716> kai <2532> oi <3588> ipparcai sunhqan autw <846>

1:7 <02005> ynnh <0559> rmaw <0413> yla <07121> arqyw <07200> ynaryw <0310> wyrxa <06437> Npyw(1:7)

1:7 kai <2532> epebleqen <1914> epi <1909> ta <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> eiden <3708> me <1473> kai <2532> ekalesen <2564> me <1473> kai <2532> eipa idou <2400> egw <1473>

1:8 <0595> ykna <06003> yqlme <0413> wyla <0559> *rmaw {rmayw} <0859> hta <04310> ym <0> yl <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen moi <1473> tiv <5100> ei <1510> su <4771> kai <2532> eipa amalhkithv egw <1473> eimi <1510>

1:9 <0> yb <05315> yspn <05750> dwe <03605> lk <03588> yk <07661> Ubsh <0270> ynzxa <03588> yk <04191> ynttmw <05921> yle <04994> an <05975> dme <0413> yla <0559> rmayw(1:9)

1:9 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> sthyi <2476> dh <1161> epanw mou <1473> kai <2532> yanatwson <2289> me <1473> oti <3754> katescen <2722> me <1473> skotov <4655> deinon <1171> oti <3754> pasa <3956> h <3588> quch <5590> mou <1473> en <1722> emoi <1473>

1:10 <02008> hnh <0113> ynda <0413> la <0935> Maybaw <02220> werz <05921> le <0834> rsa <0685> hdeuaw <07218> wsar <05921> le <0834> rsa <05145> rznh <03947> xqaw <05307> wlpn <0310> yrxa <02421> hyxy <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <03588> yk <04191> whttmaw <05921> wyle <05975> dmeaw(1:10)

1:10 kai <2532> epesthn ep <1909> auton <846> kai <2532> eyanatwsa <2289> auton <846> oti <3754> hdein oti <3754> ou <3364> zhsetai <2198> meta <3326> to <3588> pesein <4098> auton <846> kai <2532> elabon <2983> to <3588> basileion <933> to <3588> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> ton <3588> clidwna ton <3588> epi <1909> tou <3588> bracionov <1023> autou <846> kai <2532> enhnoca <5342> auta <846> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> wde <3592>

1:11 <0854> wta <0834> rsa <0376> Mysnah <03605> lk <01571> Mgw <07167> Merqyw <0899> *wydgbb {wdgbb} <01732> dwd <02388> qzxyw(1:11)

1:11 kai <2532> ekrathsen <2902> dauid twn <3588> imatiwn <2440> autou <846> kai <2532> dierrhxen auta <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> dierrhxan ta <3588> imatia <2440> autwn <846>

1:12 o <02719> brxb <05307> wlpn <03588> yk <03478> larvy <01004> tyb <05921> lew <03069> hwhy <05971> Me <05921> lew <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <06153> breh <05704> de <06684> wmuyw <01058> wkbyw <05594> wdpoyw(1:12)

1:12 kai <2532> ekoqanto <2875> kai <2532> eklausan <2799> kai <2532> enhsteusan <3522> ewv <2193> deilhv <1169> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> epi <1909> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> iouda <2448> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> oti <3754> eplhghsan <4141> en <1722> romfaiaTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA