TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 20

20:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) aggelon <32> katabainonta <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> econta <2192> (5723) thn <3588> klein <2807> thv <3588> abussou <12> kai <2532> alusin <254> megalhn <3173> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846>

20:2 kai <2532> ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> drakonta <1404> o <3588> ofiv <3789> o <3588> arcaiov <744> ov <3739> estin <1510> (5748) diabolov <1228> kai <2532> o <3588> satanav <4567> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> cilia <5507> eth <2094>

20:3 kai <2532> ebalen <906> (5627) auton <846> eiv <1519> thn <3588> abusson <12> kai <2532> ekleisen <2808> (5656) kai <2532> esfragisen <4972> (5656) epanw <1883> autou <846> ina <2443> mh <3361> planhsh <4105> (5661) eti <2089> ta <3588> eynh <1484> acri <891> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> meta <3326> tauta <5023> dei <1163> (5904) luyhnai <3089> (5683) auton <846> mikron <3398> cronon <5550>

20:4 kai <2532> eidon <1492> (5627) yronouv <2362> kai <2532> ekayisan <2523> (5656) ep <1909> autouv <846> kai <2532> krima <2917> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> kai <2532> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> pepelekismenwn <3990> (5772) dia <1223> thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424> kai <2532> dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oitinev <3748> ou <3756> prosekunhsan <4352> (5656) to <3588> yhrion <2342> oude <3761> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> ouk <3756> elabon <2983> (5627) to <3588> caragma <5480> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autwn <846> kai <2532> ezhsan <2198> (5656) kai <2532> ebasileusan <936> (5656) meta <3326> tou <3588> cristou <5547> cilia <5507> eth <2094>

20:5 oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> nekrwn <3498> ouk <3756> ezhsan <2198> (5656) acri <891> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> auth <3778> h <3588> anastasiv <386> h <3588> prwth <4413>

20:6 makariov <3107> kai <2532> agiov <40> o <3588> ecwn <2192> (5723) merov <3313> en <1722> th <3588> anastasei <386> th <3588> prwth <4413> epi <1909> toutwn <5130> o <3588> deuterov <1208> yanatov <2288> ouk <3756> ecei <2192> (5719) exousian <1849> all <235> esontai <1510> (5704) iereiv <2409> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> cristou <5547> kai <2532> basileusousin <936> (5692) met <3326> autou <846> [ta] <3588> cilia <5507> eth <2094>

20:7 kai <2532> otan <3752> telesyh <5055> (5686) ta <3588> cilia <5507> eth <2094> luyhsetai <3089> (5701) o <3588> satanav <4567> ek <1537> thv <3588> fulakhv <5438> autou <846>

20:8 kai <2532> exeleusetai <1831> (5695) planhsai <4105> (5658) ta <3588> eynh <1484> ta <3588> en <1722> taiv <3588> tessarsin <5064> gwniaiv <1137> thv <3588> ghv <1093> ton <3588> gwg <1136> kai <2532> magwg <3098> sunagagein <4863> (5629) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> wn <3739> o <3588> ariymov <706> autwn <846> wv <5613> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281>

20:9 kai <2532> anebhsan <305> (5627) epi <1909> to <3588> platov <4114> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> ekukleusan <2944> (5656) thn <3588> parembolhn <3925> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> hgaphmenhn <25> (5772) kai <2532> katebh <2597> (5627) pur <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katefagen <2719> (5627) autouv <846>

20:10 kai <2532> o <3588> diabolov <1228> o <3588> planwn <4105> (5723) autouv <846> eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> kai <2532> yeiou <2303> opou <3699> kai <2532> to <3588> yhrion <2342> kai <2532> o <3588> qeudoprofhthv <5578> kai <2532> basanisyhsontai <928> (5701) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

20:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) yronon <2362> megan <3173> leukon <3022> kai <2532> ton <3588> kayhmenon <2521> (5740) ep <1909> autou <846> ou <3739> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> efugen <5343> (5627) h <3588> gh <1093> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> topov <5117> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) autoiv <846>

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

20:13 kai <2532> edwken <1325> (5656) h <3588> yalassa <2281> touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> auth <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> edwkan <1325> (5656) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) ekastov <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

20:14 kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> eblhyhsan <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> outov <3778> o <3588> yanatov <2288> o <3588> deuterov <1208> estin <1510> (5748) h <3588> limnh <3041> tou <3588> purov <4442>

20:15 kai <2532> ei <1487> tiv <5100> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) en <1722> th <3588> biblw <976> thv <3588> zwhv <2222> gegrammenov <1125> (5772) eblhyh <906> (5681) eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA