TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

2 Korintus 6

6:1 sunergountev <4903> (5723) de <1161> kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) mh <3361> eiv <1519> kenon <2756> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> dexasyai <1209> (5664) umav <5209>

6:2 legei <3004> (5719) gar <1063> kairw <2540> dektw <1184> ephkousa <1873> (5656) sou <4675> kai <2532> en <1722> hmera <2250> swthriav <4991> ebohyhsa <997> (5656) soi <4671> idou <2400> (5628) nun <3568> kairov <2540> euprosdektov <2144> idou <2400> (5628) nun <3568> hmera <2250> swthriav <4991>

6:3 mhdemian <3367> en <1722> mhdeni <3367> didontev <1325> (5723) proskophn <4349> ina <2443> mh <3361> mwmhyh <3469> (5686) h <3588> diakonia <1248>

6:4 all <235> en <1722> panti <3956> sunistanontev <4921> (5723) eautouv <1438> wv <5613> yeou <2316> diakonoi <1249> en <1722> upomonh <5281> pollh <4183> en <1722> yliqesin <2347> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> stenocwriaiv <4730>

6:5 en <1722> plhgaiv <4127> en <1722> fulakaiv <5438> en <1722> akatastasiaiv <181> en <1722> kopoiv <2873> en <1722> agrupniaiv <70> en <1722> nhsteiaiv <3521>

6:6 en <1722> agnothti <54> en <1722> gnwsei <1108> en <1722> makroyumia <3115> en <1722> crhstothti <5544> en <1722> pneumati <4151> agiw <40> en <1722> agaph <26> anupokritw <505>

6:7 en <1722> logw <3056> alhyeiav <225> en <1722> dunamei <1411> yeou <2316> dia <1223> twn <3588> oplwn <3696> thv <3588> dikaiosunhv <1343> twn <3588> dexiwn <1188> kai <2532> aristerwn <710>

6:8 dia <1223> doxhv <1391> kai <2532> atimiav <819> dia <1223> dusfhmiav <1426> kai <2532> eufhmiav <2162> wv <5613> planoi <4108> kai <2532> alhyeiv <227>

6:9 wv <5613> agnooumenoi <50> (5746) kai <2532> epiginwskomenoi <1921> (5746) wv <5613> apoynhskontev <599> (5723) kai <2532> idou <2400> (5628) zwmen <2198> (5719) wv <5613> paideuomenoi <3811> (5746) kai <2532> mh <3361> yanatoumenoi <2289> (5746)

6:10 wv <5613> lupoumenoi <3076> (5746) aei <104> de <1161> cairontev <5463> (5723) wv <5613> ptwcoi <4434> pollouv <4183> de <1161> ploutizontev <4148> (5723) wv <5613> mhden <3367> econtev <2192> (5723) kai <2532> panta <3956> katecontev <2722> (5723)

6:11 to <3588> stoma <4750> hmwn <2257> anewgen <455> (5754) prov <4314> umav <5209> korinyioi <2881> h <3588> kardia <2588> hmwn <2257> peplatuntai <4115> (5769)

6:12 ou <3756> stenocwreisye <4729> (5743) en <1722> hmin <2254> stenocwreisye <4729> (5743) de <1161> en <1722> toiv <3588> splagcnoiv <4698> umwn <5216>

6:13 thn <3588> de <1161> authn <846> antimisyian <489> wv <5613> teknoiv <5043> legw <3004> (5719) platunyhte <4115> (5682) kai <2532> umeiv <5210>

6:14 mh <3361> ginesye <1096> (5737) eterozugountev <2086> (5723) apistoiv <571> tiv <5101> gar <1063> metoch <3352> dikaiosunh <1343> kai <2532> anomia <458> h <2228> tiv <5101> koinwnia <2842> fwti <5457> prov <4314> skotov <4655>

6:15 tiv <5101> de <1161> sumfwnhsiv <4857> cristou <5547> prov <4314> beliar <955> h <2228> tiv <5101> meriv <3310> pistw <4103> meta <3326> apistou <571>

6:16 tiv <5101> de <1161> sugkatayesiv <4783> naw <3485> yeou <2316> meta <3326> eidwlwn <1497> hmeiv <2249> gar <1063> naov <3485> yeou <2316> esmen <1510> (5748) zwntov <2198> (5723) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) o <3588> yeov <2316> oti <3754> enoikhsw <1774> (5692) en <1722> autoiv <846> kai <2532> emperipathsw <1704> (5692) kai <2532> esomai <1510> (5704) autwn <846> yeov <2316> kai <2532> autoi <846> esontai <1510> (5704) mou <3450> laov <2992>

6:17 dio <1352> exelyate <1831> (5657) ek <1537> mesou <3319> autwn <846> kai <2532> aforisyhte <873> (5682) legei <3004> (5719) kuriov <2962> kai <2532> akayartou <169> mh <3361> aptesye <680> (5732) kagw <2504> eisdexomai <1523> (5695) umav <5209>

6:18 kai <2532> esomai <1510> (5704) umin <5213> eiv <1519> patera <3962> kai <2532> umeiv <5210> esesye <1510> (5704) moi <3427> eiv <1519> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> legei <3004> (5719) kuriov <2962> pantokratwr <3841>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA