TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kejadian 11

11:1 <0259> Mydxa <01697> Myrbdw <0259> txa <08193> hpv <0776> Urah <03605> lk <01961> yhyw(11:1)

11:1 kai <2532> hn <1510> pasa <3956> h <3588> gh <1065> ceilov <5491> en <1519> kai <2532> fwnh <5456> mia <1519> pasin <3956>

11:2 <08033> Ms <03427> wbsyw <08152> rens <0776> Urab <01237> heqb <04672> waumyw <06924> Mdqm <05265> Meonb <01961> yhyw(11:2)

11:2 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> kinhsai <2795> autouv <846> apo <575> anatolwn <395> euron <2147> pedion en <1722> gh <1065> sennaar kai <2532> katwkhsan ekei <1563>

11:3 <02563> rmxl <0> Mhl <01961> hyh <02564> rmxhw <068> Nbal <03843> hnblh <0> Mhl <01961> yhtw <08316> hprvl <08313> hprvnw <03843> Mynbl <03835> hnbln <03051> hbh <07453> wher <0413> la <0376> sya <0559> wrmayw(11:3)

11:3 kai <2532> eipen anyrwpov <444> tw <3588> plhsion <4139> deute <1205> plinyeuswmen plinyouv kai <2532> opthswmen autav <846> puri <4442> kai <2532> egeneto <1096> autoiv <846> h <3588> plinyov eiv <1519> liyon <3037> kai <2532> asfaltov hn <1510> autoiv <846> o <3588> phlov <4081>

11:4 <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <06327> Uwpn <06435> Np <08034> Ms <0> wnl <06213> hvenw <08064> Mymsb <07218> wsarw <04026> ldgmw <05892> rye <0> wnl <01129> hnbn <03051> hbh <0559> wrmayw(11:4)

11:4 kai <2532> eipan deute <1205> oikodomhswmen <3618> eautoiv <1438> polin <4172> kai <2532> purgon <4444> ou <3739> h <3588> kefalh <2776> estai <1510> ewv <2193> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> poihswmen <4160> eautoiv <1438> onoma <3686> pro <4253> tou <3588> diasparhnai <1289> epi <1909> proswpou <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

11:5 <0120> Mdah <01121> ynb <01129> wnb <0834> rsa <04026> ldgmh <0853> taw <05892> ryeh <0853> ta <07200> tarl <03068> hwhy <03381> dryw(11:5)

11:5 kai <2532> katebh <2597> kuriov <2962> idein <3708> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> purgon <4444> on <3739> wkodomhsan <3618> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

11:6 <06213> twvel <02161> wmzy <0834> rsa <03605> lk <01992> Mhm <01219> ruby <03808> al <06258> htew <06213> twvel <02490> Mlxh <02088> hzw <03605> Mlkl <0259> txa <08193> hpvw <0259> dxa <05971> Me <02005> Nh <03068> hwhy <0559> rmayw(11:6)

11:6 kai <2532> eipen kuriov <2962> idou <2400> genov <1085> en <1519> kai <2532> ceilov <5491> en <1519> pantwn <3956> kai <2532> touto <3778> hrxanto <757> poihsai <4160> kai <2532> nun <3568> ouk <3364> ekleiqei <1587> ex <1537> autwn <846> panta <3956> osa <3745> an <302> epiywntai <2007> poiein <4160>

11:7 <07453> wher <08193> tpv <0582> sya <08085> wemsy <03808> al <0834> rsa <08193> Mtpv <08033> Ms <01101> hlbnw <03381> hdrn <03051> hbh(11:7)

11:7 deute <1205> kai <2532> katabantev <2597> sugcewmen <4797> ekei <1563> autwn <846> thn <3588> glwssan <1100> ina <2443> mh <3165> akouswsin <191> ekastov <1538> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> plhsion <4139>

11:8 <05892> ryeh <01129> tnbl <02308> wldxyw <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <08033> Msm <0853> Mta <03068> hwhy <06327> Upyw(11:8)

11:8 kai <2532> diespeiren <1289> autouv <846> kuriov <2962> ekeiyen <1564> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epausanto <3973> oikodomountev <3618> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> purgon <4444>

11:9 P <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <03068> hwhy <06327> Muyph <08033> Msmw <0776> Urah <03605> lk <08193> tpv <03068> hwhy <01101> llb <08033> Ms <03588> yk <0894> lbb <08034> hms <07121> arq <03651> Nk <05921> le(11:9)

11:9 dia <1223> touto <3778> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> sugcusiv <4799> oti <3754> ekei <1563> suneceen <4797> kuriov <2962> ta <3588> ceilh <5491> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekeiyen <1564> diespeiren <1289> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

11:10 <03999> lwbmh <0310> rxa <08141> Mytns <0775> dskpra <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <03967> tam <01121> Nb <08035> Ms <08035> Ms <08435> tdlwt <0428> hla(11:10)

11:10 kai <2532> autai <3778> ai <3588> geneseiv <1078> shm <4590> shm <4590> uiov <5207> ekaton <1540> etwn <2094> ote <3753> egennhsen <1080> ton <3588> arfaxad <742> deuterou <1208> etouv <2094> meta <3326> ton <3588> kataklusmon <2627>

11:11 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> twam <02568> smx <0775> dskpra <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <08035> Ms <02421> yxyw(11:11)

11:11 kai <2532> ezhsen <2198> shm <4590> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> arfaxad <742> pentakosia <4001> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:12 <07974> xls <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Myslsw <02568> smx <02416> yx <0775> dskpraw(11:12)

11:12 kai <2532> ezhsen <2198> arfaxad <742> ekaton <1540> triakonta <5144> pente <4002> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> kainan <2536>

11:13 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> twam <0702> ebraw <08141> Myns <07969> sls <07974> xls <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <0775> dskpra <02421> yxyw(11:13)

11:13 kai <2532> ezhsen <2198> arfaxad <742> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> kainan <2536> eth <2094> tetrakosia <5071> triakonta <5144> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> ezhsen <2198> kainan <2536> ekaton <1540> triakonta <5144> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> sala <4527> kai <2532> ezhsen <2198> kainan <2536> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> sala <4527> eth <2094> triakosia <5145> triakonta <5144> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:14 <05677> rbe <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Mysls <02416> yx <07974> xlsw(11:14)

11:14 kai <2532> ezhsen <2198> sala <4527> ekaton <1540> triakonta <5144> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> eber <1443>

11:15 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> twam <0702> ebraw <08141> Myns <07969> sls <05677> rbe <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <07974> xls <02421> yxyw(11:15)

11:15 kai <2532> ezhsen <2198> sala <4527> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> eber <1443> triakosia <5145> triakonta <5144> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:16 <06389> glp <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Myslsw <0702> ebra <05677> rbe <02421> yxyw(11:16)

11:16 kai <2532> ezhsen <2198> eber <1443> ekaton <1540> triakonta <5144> tessara <5064> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> falek <5317>

11:17 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> twam <0702> ebraw <08141> hns <07970> Mysls <06389> glp <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <05677> rbe <02421> yxyw(11:17)

11:17 kai <2532> ezhsen <2198> eber <1443> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> falek <5317> eth <2094> triakosia <5145> ebdomhkonta <1440> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:18 <07466> wer <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Mysls <06389> glp <02421> yxyw(11:18)

11:18 kai <2532> ezhsen <2198> falek <5317> ekaton <1540> triakonta <5144> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> ragau

11:19 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> Mytamw <08141> Myns <08672> est <07466> wer <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <06389> glp <02421> yxyw(11:19)

11:19 kai <2532> ezhsen <2198> falek <5317> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> ragau diakosia <1250> ennea <1767> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:20 <08286> gwrv <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Myslsw <08147> Myts <07466> wer <02421> yxyw(11:20)

11:20 kai <2532> ezhsen <2198> ragau ekaton <1540> triakonta <5144> duo <1417> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> serouc

11:21 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> Mytamw <08141> Myns <07651> ebs <08286> gwrv <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <07466> wer <02421> yxyw(11:21)

11:21 kai <2532> ezhsen <2198> ragau meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> serouc diakosia <1250> epta <2033> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:22 <05152> rwxn <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07970> Mysls <08286> gwrv <02421> yxyw(11:22)

11:22 kai <2532> ezhsen <2198> serouc ekaton <1540> triakonta <5144> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> nacwr <3493>

11:23 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> Mytam <05152> rwxn <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <08286> gwrv <02421> yxyw(11:23)

11:23 kai <2532> ezhsen <2198> serouc meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> nacwr <3493> eth <2094> diakosia <1250> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:24 <08646> xrt <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <06242> Myrvew <08672> est <05152> rwxn <02421> yxyw(11:24)

11:24 kai <2532> ezhsen <2198> nacwr <3493> eth <2094> ebdomhkonta <1440> ennea <1767> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> yara <2291>

11:25 o <01323> twnbw <01121> Mynb <03205> dlwyw <08141> hns <03967> tamw <08141> hns <06240> hrve <08672> est <08646> xrt <0853> ta <03205> wdylwh <0310> yrxa <05152> rwxn <02421> yxyw(11:25)

11:25 kai <2532> ezhsen <2198> nacwr <3493> meta <3326> to <3588> gennhsai <1080> auton <846> ton <3588> yara <2291> eth <2094> ekaton <1540> eikosi <1501> ennea <1767> kai <2532> egennhsen <1080> uiouv <5207> kai <2532> yugaterav <2364> kai <2532> apeyanen <599>

11:26 <02039> Nrh <0853> taw <05152> rwxn <0853> ta <087> Mrba <0853> ta <03205> dlwyw <08141> hns <07657> Myebs <08646> xrt <02421> yxyw(11:26)

11:26 kai <2532> ezhsen <2198> yara <2291> ebdomhkonta <1440> eth <2094> kai <2532> egennhsen <1080> ton <3588> abram kai <2532> ton <3588> nacwr <3493> kai <2532> ton <3588> arran

11:27 <03876> jwl <0853> ta <03205> dylwh <02039> Nrhw <02039> Nrh <0853> taw <05152> rwxn <0853> ta <087> Mrba <0853> ta <03205> dylwh <08646> xrt <08646> xrt <08435> tdlwt <0428> hlaw(11:27)

11:27 autai <3778> de <1161> ai <3588> geneseiv <1078> yara <2291> yara <2291> egennhsen <1080> ton <3588> abram kai <2532> ton <3588> nacwr <3493> kai <2532> ton <3588> arran kai <2532> arran egennhsen <1080> ton <3588> lwt <3091>

11:28 <03778> Mydvk <0218> rwab <04138> wtdlwm <0776> Urab <01> wyba <08646> xrt <06440> ynp <05921> le <02039> Nrh <04191> tmyw(11:28)

11:28 kai <2532> apeyanen <599> arran enwpion <1799> yara <2291> tou <3588> patrov <3962> autou <846> en <1722> th <3588> gh <1065> h <3739> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> cwra <5561> twn <3588> caldaiwn <5466>

11:29 <03252> hkoy <01> ybaw <04435> hklm <01> yba <02039> Nrh <01323> tb <04435> hklm <05152> rwxn <0802> tsa <08034> Msw <08297> yrv <087> Mrba <0802> tsa <08034> Ms <0802> Mysn <0> Mhl <05152> rwxnw <087> Mrba <03947> xqyw(11:29)

11:29 kai <2532> elabon <2983> abram kai <2532> nacwr <3493> eautoiv <1438> gunaikav <1135> onoma <3686> th <3588> gunaiki <1135> abram sara kai <2532> onoma <3686> th <3588> gunaiki <1135> nacwr <3493> melca yugathr <2364> arran pathr <3962> melca kai <2532> pathr <3962> iesca

11:30 <02056> dlw <0> hl <0369> Nya <06135> hrqe <08297> yrv <01961> yhtw(11:30)

11:30 kai <2532> hn <1510> sara steira kai <2532> ouk <3364> eteknopoiei

11:31 <08033> Ms <03427> wbsyw <02771> Nrx <05704> de <0935> wabyw <03667> Nenk <0776> hura <01980> tkll <03778> Mydvk <0218> rwam <0854> Mta <03318> wauyw <01121> wnb <087> Mrba <0802> tsa <03618> wtlk <08297> yrv <0853> taw <01121> wnb <01121> Nb <02039> Nrh <01121> Nb <03876> jwl <0853> taw <01121> wnb <087> Mrba <0853> ta <08646> xrt <03947> xqyw(11:31)

11:31 kai <2532> elaben <2983> yara <2291> ton <3588> abram uion <5207> autou <846> kai <2532> ton <3588> lwt <3091> uion <5207> arran uion <5207> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kai <2532> thn <3588> saran thn <3588> numfhn <3565> autou <846> gunaika <1135> abram tou <3588> uiou <5207> autou <846> kai <2532> exhgagen <1806> autouv <846> ek <1537> thv <3588> cwrav <5561> twn <3588> caldaiwn <5466> poreuyhnai <4198> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> carran kai <2532> katwkhsen ekei <1563>

11:32 o <02771> Nrxb <08646> xrt <04191> tmyw <08141> hns <03967> Mytamw <08141> Myns <02568> smx <08646> xrt <03117> ymy <01961> wyhyw(11:32)

11:32 kai <2532> egenonto <1096> ai <3588> hmerai <2250> yara <2291> en <1722> carran diakosia <1250> pente <4002> eth <2094> kai <2532> apeyanen <599> yara <2291> en <1722> carranTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA