TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:16-34

17:16 en <1722> de <1161> taiv <3588> ayhnaiv <116> ekdecomenou <1551> (5740) autouv <846> tou <3588> paulou <3972> parwxuneto <3947> (5712) to <3588> pneuma <4151> autou <846> en <1722> autw <846> yewrountov <2334> (5723) kateidwlon <2712> ousan <1510> (5752) thn <3588> polin <4172>

17:17 dielegeto <1256> (5711) men <3303> oun <3767> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kai <2532> toiv <3588> sebomenoiv <4576> (5740) kai <2532> en <1722> th <3588> agora <58> kata <2596> pasan <3956> hmeran <2250> prov <4314> touv <3588> paratugcanontav <3909> (5723)

17:18 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> epikoureiwn <1946> kai <2532> stoikwn <4770> filosofwn <5386> suneballon <4820> (5707) autw <846> kai <2532> tinev <5100> elegon <3004> (5707) ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) o <3588> spermologov <4691> outov <3778> legein <3004> (5721) oi <3588> de <1161> xenwn <3581> daimoniwn <1140> dokei <1380> (5719) kataggeleuv <2604> einai <1510> (5750) oti <3754> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> thn <3588> anastasin <386> euhggelizeto <2097> (5710)

17:19 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> autou <846> epi <1909> ton <3588> areion <697> pagon <697> hgagon <71> (5627) legontev <3004> (5723) dunameya <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) tiv <5101> h <3588> kainh <2537> auth <3778> [h] <3588> upo <5259> sou <4675> laloumenh <2980> (5746) didach <1322>

17:20 xenizonta <3579> (5723) gar <1063> tina <5100> eisfereiv <1533> (5719) eiv <1519> tav <3588> akoav <189> hmwn <2257> boulomeya <1014> (5736) oun <3767> gnwnai <1097> (5629) tina <5100> yelei <2309> (5719) tauta <5023> einai <1510> (5750)

17:21 ayhnaioi <117> de <1161> pantev <3956> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) xenoi <3581> eiv <1519> ouden <3762> eteron <2087> hukairoun <2119> (5707) h <2228> legein <3004> (5721) ti <5100> h <2228> akouein <191> (5721) ti <5100> kainoteron <2537>

17:22 stayeiv <2476> (5685) de <1161> paulov <3972> en <1722> mesw <3319> tou <3588> areiou <697> pagou <697> efh <5346> (5713) andrev <435> ayhnaioi <117> kata <2596> panta <3956> wv <5613> deisidaimonesterouv <1174> umav <5209> yewrw <2334> (5719)

17:23 diercomenov <1330> (5740) gar <1063> kai <2532> anayewrwn <333> (5723) ta <3588> sebasmata <4574> umwn <5216> euron <2147> (5627) kai <2532> bwmon <1041> en <1722> w <3739> epegegrapto <1924> (5718) agnwstw <57> yew <2316> o <3739> oun <3767> agnoountev <50> (5723) eusebeite <2151> (5719) touto <5124> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

17:24 o <3588> yeov <2316> o <3588> poihsav <4160> (5660) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autw <846> outov <3778> ouranou <3772> kai <2532> ghv <1093> uparcwn <5225> (5723) kuriov <2962> ouk <3756> en <1722> ceiropoihtoiv <5499> naoiv <3485> katoikei <2730> (5719)

17:25 oude <3761> upo <5259> ceirwn <5495> anyrwpinwn <442> yerapeuetai <2323> (5743) prosdeomenov <4326> (5740) tinov <5100> autov <846> didouv <1325> (5723) pasin <3956> zwhn <2222> kai <2532> pnohn <4157> kai <2532> ta <3588> panta <3956>

17:26 epoihsen <4160> (5656) te <5037> ex <1537> enov <1520> pan <3956> eynov <1484> anyrwpwn <444> katoikein <2730> (5721) epi <1909> pantov <3956> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1093> orisav <3724> (5660) prostetagmenouv <4367> (5772) kairouv <2540> kai <2532> tav <3588> oroyesiav <3734> thv <3588> katoikiav <2733> autwn <846>

17:27 zhtein <2212> (5721) ton <3588> yeon <2316> ei <1487> ara <686> ge <1065> qhlafhseian <5584> (5659) auton <846> kai <2532> euroien <2147> (5630) kai <2532> ge <1065> ou <3756> makran <3112> apo <575> enov <1520> ekastou <1538> hmwn <2257> uparconta <5225> (5723)

17:28 en <1722> autw <846> gar <1063> zwmen <2198> (5719) kai <2532> kinoumeya <2795> (5743) kai <2532> esmen <1510> (5748) wv <5613> kai <2532> tinev <5100> twn <3588> kay <2596> umav <5209> poihtwn <4163> eirhkasin <2046> (5758) tou <3588> gar <1063> kai <2532> genov <1085> esmen <1510> (5748)

17:29 genov <1085> oun <3767> uparcontev <5225> (5723) tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ofeilomen <3784> (5719) nomizein <3543> (5721) crusw <5557> h <2228> argurw <696> h <2228> liyw <3037> caragmati <5480> tecnhv <5078> kai <2532> enyumhsewv <1761> anyrwpou <444> to <3588> yeion <2304> einai <1510> (5750) omoion <3664>

17:30 touv <3588> men <3303> oun <3767> cronouv <5550> thv <3588> agnoiav <52> uperidwn <5237> (5660) o <3588> yeov <2316> ta <3588> nun <3568> apaggellei <518> (5719) toiv <3588> anyrwpoiv <444> pantav <3956> pantacou <3837> metanoein <3340> (5721)

17:31 kayoti <2530> esthsen <2476> (5656) hmeran <2250> en <1722> h <3739> mellei <3195> (5719) krinein <2919> (5721) thn <3588> oikoumenhn <3625> en <1722> dikaiosunh <1343> en <1722> andri <435> w <3739> wrisen <3724> (5656) pistin <4102> parascwn <3930> (5631) pasin <3956> anasthsav <450> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>

17:33 outwv <3779> o <3588> paulov <3972> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> mesou <3319> autwn <846>

17:34 tinev <5100> de <1161> andrev <435> kollhyentev <2853> (5685) autw <846> episteusan <4100> (5656) en <1722> oiv <3739> kai <2532> dionusiov <1354> [o] <3588> areopagithv <698> kai <2532> gunh <1135> onomati <3686> damariv <1152> kai <2532> eteroi <2087> sun <4862> autoiv <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA