TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 32:1-8

32:1 <08323> wrvy <04941> jpsml <08269> Myrvlw <04428> Klm <04427> Klmy <06664> qdul <02005> Nh(32:1)

32:1 idou <2400> gar <1063> basileuv <935> dikaiov <1342> basileusei <936> kai <2532> arcontev <758> meta <3326> krisewv <2920> arxousin <757>

32:2 <05889> hpye <0776> Urab <03515> dbk <05553> elo <06738> luk <06724> Nwyub <04325> Mym <06388> yglpk <02230> Mrz <05643> rtow <07307> xwr <04224> abxmk <0376> sya <01961> hyhw(32:2)

32:2 kai <2532> estai <1510> o <3588> anyrwpov <444> kruptwn <2928> touv <3588> logouv <3056> autou <846> kai <2532> krubhsetai <2928> wv <3739> af <575> udatov <5204> feromenou <5342> kai <2532> fanhsetai <5316> en <1722> siwn <4622> wv <3739> potamov <4215> feromenov <5342> endoxov <1741> en <1722> gh <1065> diqwsh <1372>

32:3 <07181> hnbsqt <08085> Myems <0241> ynzaw <07200> Myar <05869> ynye <08159> hnyest <03808> alw(32:3)

32:3 kai <2532> ouketi <3765> esontai <1510> pepoiyotev <3982> ep <1909> anyrwpoiv <444> alla <235> ta <3588> wta <3775> dwsousin <1325> akouein <191>

32:4 <06703> twxu <01696> rbdl <04116> rhmt <05926> Mygle <03956> Nwslw <03045> tedl <0995> Nyby <04116> Myrhmn <03824> bblw(32:4)

32:4 kai <2532> h <3588> kardia <2588> twn <3588> asyenountwn <770> prosexei <4337> tou <3588> akouein <191> kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> ai <3588> qellizousai tacu <5036> mayhsontai <3129> lalein <2980> eirhnhn <1515>

32:5 <07771> ews <0559> rmay <03808> al <03596> ylyklw <05081> bydn <05036> lbnl <05750> dwe <07121> arqy <03808> al(32:5)

32:5 kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eipwsin tw <3588> mwrw <3474> arcein <757> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> eipwsin oi <3588> uphretai <5257> sou <4771> siga <4601>

32:6 <02637> ryoxy <06771> amu <04945> hqsmw <07457> ber <05315> spn <07324> qyrhl <08442> hewt <03069> hwhy <0413> la <01696> rbdlw <02612> Pnx <06213> twvel <0205> Nwa <06213> hvey <03820> wblw <01696> rbdy <05039> hlbn <05036> lbn <03588> yk(32:6)

32:6 o <3588> gar <1063> mwrov <3474> mwra <3474> lalhsei <2980> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autou <846> mataia <3152> nohsei <3539> tou <3588> suntelein <4931> anoma <459> kai <2532> lalein <2980> prov <4314> kurion <2962> planhsin tou <3588> diaspeirai <1289> qucav <5590> peinwsav <3983> kai <2532> tav <3588> qucav <5590> tav <3588> diqwsav <1372> kenav <2756> poihsai <4160>

32:7 <04941> jpsm <034> Nwyba <01696> rbdbw <08267> rqs <0561> yrmab <06035> *Myyne {Mywne} <02254> lbxl <03289> Uey <02154> twmz <01931> awh <07451> Myer <03627> wylk <03596> ylkw(32:7)

32:7 h <3588> gar <1063> boulh <1012> twn <3588> ponhrwn <4190> anoma <459> bouleusetai <1011> katafyeirai tapeinouv <5011> en <1722> logoiv <3056> adikoiv <94> kai <2532> diaskedasai logouv <3056> tapeinwn <5011> en <1722> krisei <2920>

32:8 P <06965> Mwqy <05081> twbydn <05921> le <01931> awhw <03289> Uey <05081> twbydn <05081> bydnw(32:8)

32:8 oi <3588> de <1161> eusebeiv <2152> suneta <4908> ebouleusanto <1011> kai <2532> auth <3778> h <3588> boulh <1012> menei <3306>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA