TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 18:21-28

18:21 <04191> twmy <03808> al <02421> hyxy <02421> hyx <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <02708> ytwqx <03605> lk <0853> ta <08104> rmsw <06213> hve <0834> rsa <02403> *wytajx {wtajx} <03605> lkm <07725> bwsy <03588> yk <07563> esrhw(18:21)

18:21 kai <2532> o <3588> anomov <459> ean <1437> apostreqh <654> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> anomiwn <458> autou <846> wn <3739> epoihsen <4160> kai <2532> fulaxhtai <5442> pasav <3956> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> poihsh <4160> dikaiosunhn <1343> kai <2532> eleov <1656> zwh <2222> zhsetai <2198> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599>

18:22 <02421> hyxy <06213> hve <0834> rsa <06666> wtqdub <0> wl <02142> wrkzy <03808> al <06213> hve <0834> rsa <06588> wyesp <03605> lk(18:22)

18:22 panta <3956> ta <3588> paraptwmata <3900> autou <846> osa <3745> epoihsen <4160> ou <3364> mnhsyhsetai <3403> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> h <3739> epoihsen <4160> zhsetai <2198>

18:23 o <02421> hyxw <01870> wykrdm <07725> wbwsb <03808> awlh <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <07563> esr <04194> twm <02654> Upxa <02654> Upxh(18:23)

18:23 mh <3165> yelhsei <2308> yelhsw <2309> ton <3588> yanaton <2288> tou <3588> anomou <459> legei <3004> kuriov <2962> wv <3739> to <3588> apostreqai <654> auton <846> ek <1537> thv <3588> odou <3598> thv <3588> ponhrav <4190> kai <2532> zhn <2198> auton <846>

18:24 <04191> twmy <0> Mb <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajxbw <04604> lem <0834> rsa <04603> wlemb <02142> hnrkzt <03808> al <06213> hve <0834> rsa <06666> *wytqdu {wtqdu} <03605> lk <02425> yxw <06213> hvey <07563> esrh <06213> hve <0834> rsa <08441> twbewth <03605> lkk <05766> lwe <06213> hvew <06666> wtqdum <06662> qydu <07725> bwsbw(18:24)

18:24 en <1722> de <1161> tw <3588> apostreqai <654> dikaion <1342> ek <1537> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> adikian <93> kata <2596> pasav <3956> tav <3588> anomiav <458> av <3739> epoihsen <4160> o <3588> anomov <459> pasai <3956> ai <3588> dikaiosunai <1343> autou <846> av <3739> epoihsen <4160> ou <3364> mh <3165> mnhsywsin <3403> en <1722> tw <3588> paraptwmati <3900> autou <846> w <3739> parepesen <3895> kai <2532> en <1722> taiv <3588> amartiaiv <266> autou <846> aiv <3739> hmarten <264> en <1722> autaiv <846> apoyaneitai <599>

18:25 <08505> wnkty <03808> al <01870> Mkykrd <03808> alh <08505> Nkty <03808> al <01870> ykrdh <03478> larvy <01004> tyb <04994> an <08085> wems <0136> ynda <01870> Krd <08505> Nkty <03808> al <0559> Mtrmaw(18:25)

18:25 kai <2532> eipate ou <3364> kateuyunei <2720> h <3588> odov <3598> kuriou <2962> akousate <191> dh <1161> pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> mh <3165> h <3588> odov <3598> mou <1473> ou <3364> kateuyunei <2720> ouci <3364> h <3588> odov <3598> umwn <4771> ou <3364> kateuyunei <2720>

18:26 o <04191> twmy <06213> hve <0834> rsa <05766> wlweb <05921> Mhyle <04191> tmw <05766> lwe <06213> hvew <06666> wtqdum <06662> qydu <07725> bwsb(18:26)

18:26 en <1722> tw <3588> apostreqai <654> ton <3588> dikaion <1342> ek <1537> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> paraptwma <3900> kai <2532> apoyanh <599> en <1722> tw <3588> paraptwmati <3900> w <3739> epoihsen <4160> en <1722> autw <846> apoyaneitai <599>

18:27 <02421> hyxy <05315> wspn <0853> ta <01931> awh <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> veyw <06213> hve <0834> rsa <07564> wtesrm <07563> esr <07725> bwsbw(18:27)

18:27 kai <2532> en <1722> tw <3588> apostreqai <654> anomon <459> apo <575> thv <3588> anomiav <458> autou <846> hv <3739> epoihsen <4160> kai <2532> poihsh <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> outov <3778> thn <3588> quchn <5590> autou <846> efulaxen <5442>

18:28 <04191> twmy <03808> al <02421> hyxy <02421> wyx <06213> hve <0834> rsa <06588> wyesp <03605> lkm <07725> *bsyw {bwsyw} <07200> haryw(18:28)

18:28 kai <2532> apestreqen <654> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> asebeiwn <763> autou <846> wn <3739> epoihsen <4160> zwh <2222> zhsetai <2198> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599>

Yehezkiel 33:13-16

33:13 <04191> twmy <0> wb <06213> hve <0834> rsa <05766> wlwebw <02142> hnrkzt <03808> al <06666> *wytqdu {wtqdu} <03605> lk <05766> lwe <06213> hvew <06666> wtqdu <05921> le <0982> xjb <01931> awhw <02421> hyxy <02421> hyx <06662> qydul <0559> yrmab(33:13)

33:13 en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> dikaiw <1342> outov <3778> pepoiyen <3982> epi <1909> th <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> anomian <458> pasai <3956> ai <3588> dikaiosunai <1343> autou <846> ou <3364> mh <3165> anamnhsywsin <363> en <1722> th <3588> adikia <93> autou <846> h <3739> epoihsen <4160> en <1722> auth <846> apoyaneitai <599>

33:14 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <02403> wtajxm <07725> bsw <04191> twmt <04191> twm <07563> esrl <0559> yrmabw(33:14)

33:14 kai <2532> en <1722> tw <3588> eipai me <1473> tw <3588> asebei <765> yanatw <2288> yanatwyhsh <2289> kai <2532> apostreqh <654> apo <575> thv <3588> amartiav <266> autou <846> kai <2532> poihsh <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343>

33:15 <04191> twmy <03808> al <02421> hyxy <02421> wyx <05766> lwe <06213> twve <01115> ytlbl <01980> Klh <02416> Myyxh <02708> twqxb <07999> Mlsy <01500> hlzg <07563> esr <07725> bysy <02258> lbx(33:15)

33:15 kai <2532> enecurasma apodw <591> kai <2532> arpagma apoteish <661> en <1722> prostagmasin zwhv <2222> diaporeuhtai <1279> tou <3588> mh <3165> poihsai <4160> adikon <94> zwh <2222> zhsetai <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanh <599>

33:16 <02421> hyxy <02421> wyx <06213> hve <06666> hqduw <04941> jpsm <0> wl <02142> hnrkzt <03808> al <02398> ajx <0834> rsa <02403> *wytajx {wtajx} <03605> lk(33:16)

33:16 pasai <3956> ai <3588> amartiai <266> autou <846> av <3739> hmarten <264> ou <3364> mh <3165> anamnhsywsin <363> oti <3754> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> epoihsen <4160> en <1722> autoiv <846> zhsetai <2198>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA