TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 3:6

3:6 <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <06485> dqpyw <08111> Nwrmsm <01931> awhh <03117> Mwyb <03088> Mrwhy <04428> Klmh <03318> auyw(3:6)

3:6 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> basileuv <935> iwram <2496> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> samareiav <4540> kai <2532> epeskeqato <1980> ton <3588> israhl <2474>

2 Raja-raja 6:9-10

6:9 <05181> Mytxn <0758> Mra <08033> Ms <03588> yk <02088> hzh <04725> Mwqmh <05674> rbem <08104> rmsh <0559> rmal <03478> larvy <04428> Klm <0413> la <0430> Myhlah <0376> sya <07971> xlsyw(6:9)

6:9 kai <2532> apesteilen <649> elisaie prov <4314> ton <3588> basilea <935> israhl <2474> legwn <3004> fulaxai <5442> mh <3165> parelyein <3928> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> oti <3754> ekei <1563> suria <4947> kekruptai <2928>

6:10 <08147> Myts <03808> alw <0259> txa <03808> al <08033> Ms <08104> rmsnw <02094> *wryhzhw {hryhzhw} <0430> Myhlah <0376> sya <0> wl <0559> rma <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <07971> xlsyw(6:10)

6:10 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> eipen autw <846> elisaie kai <2532> efulaxato <5442> ekeiyen <1564> ou <3364> mian <1519> oude <3761> duo <1417>

2 Raja-raja 9:1

9:1 <01568> delg <07433> tmr <01980> Klw <03027> Kdyb <02088> hzh <08081> Nmsh <06378> Kp <03947> xqw <04975> Kyntm <02296> rgx <0> wl <0559> rmayw <05030> Myaybnh <01121> ynbm <0259> dxal <07121> arq <05030> aybnh <0477> esylaw(9:1)

9:1 kai <2532> elisaie o <3588> profhthv <4396> ekalesen <2564> ena <1519> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> eipen autw <846> zwsai <2224> thn <3588> osfun <3751> sou <4771> kai <2532> labe <2983> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> toutou <3778> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> deuro <1204> eiv <1519> remmwy galaad

2 Raja-raja 9:21

9:21 <03158> ylaerzyh <05022> twbn <02513> tqlxb <04672> whaumyw <03058> awhy <07125> tarql <03318> wauyw <07393> wbkrb <0376> sya <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxaw <03478> larvy <04428> Klm <03088> Mrwhy <03318> auyw <07393> wbkr <0631> roayw <0631> roa <03088> Mrwhy <0559> rmayw(9:21)

9:21 kai <2532> eipen iwram <2496> zeuxon kai <2532> ezeuxen arma <716> kai <2532> exhlyen <1831> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> anhr <435> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> apanthn iou kai <2532> euron <2147> auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> nabouyai tou <3588> iezrahlitou

2 Raja-raja 10:2

10:2 <05402> qsnhw <04013> rubm <05892> ryew <05483> Myowohw <07393> bkrh <0854> Mktaw <0113> Mkynda <01121> ynb <0854> Mktaw <0413> Mkyla <02088> hzh <05612> rpoh <0935> abk <06258> htew(10:2)

10:2 kai <2532> nun <3568> wv <3739> ean <1437> elyh <2064> to <3588> biblion <975> touto <3778> prov <4314> umav <4771> mey <3326> umwn <4771> oi <3588> uioi <5207> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> kai <2532> mey <3326> umwn <4771> to <3588> arma <716> kai <2532> oi <3588> ippoi <2462> kai <2532> poleiv <4172> ocurai kai <2532> ta <3588> opla <3696>

2 Raja-raja 11:11

11:11 <05439> bybo <04428> Klmh <05921> le <01004> tyblw <04196> xbzml <08042> tylamvh <01004> tybh <03802> Ptk <05704> de <03233> tynmyh <01004> tybh <03802> Ptkm <03027> wdyb <03627> wylkw <0376> sya <07323> Myurh <05975> wdmeyw(11:11)

11:11 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> paratrecontev anhr <435> kai <2532> to <3588> skeuov <4632> autou <846> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> apo <575> thv <3588> wmiav tou <3588> oikou <3624> thv <3588> dexiav <1188> ewv <2193> thv <3588> wmiav tou <3588> oikou <3624> thv <3588> euwnumou <2176> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> epi <1909> ton <3588> basilea <935> kuklw

2 Raja-raja 12:17

12:17 <03389> Mlswry <05921> le <05927> twlel <06440> wynp <02371> lazx <07760> Mvyw <03920> hdklyw <01661> tg <05921> le <03898> Mxlyw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <05927> hley <0227> za<12:18> (12:17)

12:17 (12:18) tote <5119> anebh <305> azahl basileuv <935> suriav <4947> kai <2532> epolemhsen <4170> epi <1909> gey kai <2532> prokatelabeto authn <846> kai <2532> etaxen <5021> azahl to <3588> proswpon <4383> autou <846> anabhnai <305> epi <1909> ierousalhm <2419>

2 Raja-raja 13:16

13:16 <04428> Klmh <03027> ydy <05921> le <03027> wydy <0477> esyla <07760> Mvyw <03027> wdy <07392> bkryw <07198> tsqh <05921> le <03027> Kdy <07392> bkrh <03478> larvy <04428> Klml <0559> rmayw(13:16)

13:16 kai <2532> eipen tw <3588> basilei <935> epibibason <1913> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> epi <1909> to <3588> toxon <5115> kai <2532> epebibasen <1913> iwav thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> to <3588> toxon <5115> kai <2532> epeyhken <2007> elisaie tav <3588> ceirav <5495> autou <846> epi <1909> tav <3588> ceirav <5495> tou <3588> basilewv <935>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA