TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Roma 5

5:1 dikaiwyentev <1344> (5685) oun <3767> ek <1537> pistewv <4102> eirhnhn <1515> ecwmen <2192> (5725) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

5:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> thn <3588> prosagwghn <4318> eschkamen <2192> (5758) [th <3588> pistei] <4102> eiv <1519> thn <3588> carin <5485> tauthn <3778> en <1722> h <3739> esthkamen <2476> (5758) kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) ep <1909> elpidi <1680> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

5:3 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> eidotev <1492> (5761) oti <3754> h <3588> yliqiv <2347> upomonhn <5281> katergazetai <2716> (5736)

5:4 h <3588> de <1161> upomonh <5281> dokimhn <1382> h <3588> de <1161> dokimh <1382> elpida <1680>

5:5 h <3588> de <1161> elpiv <1680> ou <3756> kataiscunei <2617> (5719) oti <3754> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> ekkecutai <1632> (5769) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> doyentov <1325> (5685) hmin <2254>

5:6 ei <1487> ge <1065> cristov <5547> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> asyenwn <772> eti <2089> kata <2596> kairon <2540> uper <5228> asebwn <765> apeyanen <599> (5627)

5:7 moliv <3433> gar <1063> uper <5228> dikaiou <1342> tiv <5100> apoyaneitai <599> (5695) uper <5228> gar <1063> tou <3588> agayou <18> taca <5029> tiv <5100> kai <2532> tolma <5111> (5719) apoyanein <599> (5629)

5:8 sunisthsin <4921> (5719) de <1161> thn <3588> eautou <1438> agaphn <26> eiv <1519> hmav <2248> o <3588> yeov <2316> oti <3754> eti <2089> amartwlwn <268> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> cristov <5547> uper <5228> hmwn <2257> apeyanen <599> (5627)

5:9 pollw <4183> oun <3767> mallon <3123> dikaiwyentev <1344> (5685) nun <3568> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846> swyhsomeya <4982> (5701) di <1223> autou <846> apo <575> thv <3588> orghv <3709>

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>

5:11 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> di <1223> ou <3739> nun <3568> thn <3588> katallaghn <2643> elabomen <2983> (5627)

5:12 dia <1223> touto <5124> wsper <5618> di <1223> enov <1520> anyrwpou <444> h <3588> amartia <266> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> dia <1223> thv <3588> amartiav <266> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> o <3588> yanatov <2288> dihlyen <1330> (5627) ef <1909> w <3739> pantev <3956> hmarton <264> (5627)

5:13 acri <891> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> hn <1510> (5713) en <1722> kosmw <2889> amartia <266> de <1161> ouk <3756> ellogatai <1677> (5743) mh <3361> ontov <1510> (5752) nomou <3551>

5:14 alla <235> ebasileusen <936> (5656) o <3588> yanatov <2288> apo <575> adam <76> mecri <3360> mwusewv <3475> kai <2532> epi <1909> touv <3588> mh <3361> amarthsantav <264> (5660) epi <1909> tw <3588> omoiwmati <3667> thv <3588> parabasewv <3847> adam <76> ov <3739> estin <1510> (5748) tupov <5179> tou <3588> mellontov <3195> (5723)

5:15 all <235> ouc <3756> wv <5613> to <3588> paraptwma <3900> outwv <3779> [kai] <2532> to <3588> carisma <5486> ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> oi <3588> polloi <4183> apeyanon <599> (5627) pollw <4183> mallon <3123> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> dwrea <1431> en <1722> cariti <5485> th <3588> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> touv <3588> pollouv <4183> eperisseusen <4052> (5656)

5:16 kai <2532> ouc <3756> wv <5613> di <1223> enov <1520> amarthsantov <264> (5660) to <3588> dwrhma <1434> to <3588> men <3303> gar <1063> krima <2917> ex <1537> enov <1520> eiv <1519> katakrima <2631> to <3588> de <1161> carisma <5486> ek <1537> pollwn <4183> paraptwmatwn <3900> eiv <1519> dikaiwma <1345>

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>

5:18 ara <686> oun <3767> wv <5613> di <1223> enov <1520> paraptwmatov <3900> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> katakrima <2631> outwv <3779> kai <2532> di <1223> enov <1520> dikaiwmatov <1345> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> dikaiwsin <1347> zwhv <2222>

5:19 wsper <5618> gar <1063> dia <1223> thv <3588> parakohv <3876> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> amartwloi <268> katestayhsan <2525> (5681) oi <3588> polloi <4183> outwv <3779> kai <2532> dia <1223> thv <3588> upakohv <5218> tou <3588> enov <1520> dikaioi <1342> katastayhsontai <2525> (5701) oi <3588> polloi <4183>

5:20 nomov <3551> de <1161> pareishlyen <3922> (5627) ina <2443> pleonash <4121> (5661) to <3588> paraptwma <3900> ou <3757> de <1161> epleonasen <4121> (5656) h <3588> amartia <266> upereperisseusen <5248> (5656) h <3588> cariv <5485>

5:21 ina <2443> wsper <5618> ebasileusen <936> (5656) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> outwv <3779> kai <2532> h <3588> cariv <5485> basileush <936> (5661) dia <1223> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA