TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft AI  BaDeNo

Yehezkiel 48

48:1 <0259> dxa <01835> Nd <03220> Myh <06921> Mydq <06285> tap <0> wl <01961> wyhw <02574> tmx <03027> dy <0413> la <06828> hnwpu <01834> qvmd <01366> lwbg <02704> Nnye <0> rux <02574> tmx <0935> awbl <02855> Nltx <01870> Krd <03027> dy <0413> la <06828> hnwpu <07097> huqm <07626> Myjbsh <08034> twms <0428> hlaw(48:1)

48:1 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> fulwn <5443> apo <575> thv <3588> archv <746> thv <3588> prov <4314> borran kata <2596> to <3588> merov <3313> thv <3588> katabasewv <2600> tou <3588> periscizontov epi <1909> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> hmay aulhv <833> tou <3588> ainan orion <3725> damaskou <1154> prov <4314> borran kata <2596> merov <3313> hmay aulhv <833> kai <2532> estai <1510> autoiv <846> ta <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> prov <4314> yalassan <2281> dan mia <1519>

48:2 <0259> dxa <0836> rsa <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> Mydq <06285> tapm <01835> Nd <01366> lwbg <05921> lew(48:2)

48:2 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> tou <3588> dan ta <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> ashr <768> mia <1519>

48:3 <0259> dxa <05321> yltpn <03220> hmy <06285> tap <05704> dew <06921> hmydq <06285> tapm <0836> rsa <01366> lwbg <05921> lew(48:3)

48:3 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> ashr <768> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> nefyalim mia <1519>

48:4 <0259> dxa <04519> hsnm <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmdq <06285> tapm <05321> yltpn <01366> lwbg <05921> lew(48:4)

48:4 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> nefyali apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> manassh mia <1519>

48:5 <0259> dxa <0669> Myrpa <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmdq <06285> tapm <04519> hsnm <01366> lwbg <05921> lew(48:5)

48:5 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> manassh apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> efraim <2187> mia <1519>

48:6 <0259> dxa <07205> Nbwar <03220> hmy <06285> tap <05704> dew <06921> Mydq <06285> tapm <0669> Myrpa <01366> lwbg <05921> lew(48:6)

48:6 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> efraim <2187> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> roubhn mia <1519>

48:7 <0259> dxa <03063> hdwhy <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> Mydq <06285> tapm <07205> Nbwar <01366> lwbg <05921> lew(48:7)

48:7 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> roubhn apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> iouda <2448> mia <1519>

48:8 <08432> wkwtb <04720> sdqmh <01961> hyhw <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmydq <06285> tapm <02506> Myqlxh <0259> dxak <0753> Kraw <07341> bxr <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <07311> wmyrt <0834> rsa <08641> hmwrth <01961> hyht <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> Mydq <06285> tapm <03063> hdwhy <01366> lwbg <05921> lew(48:8)

48:8 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> iouda <2448> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> estai <1510> h <3588> aparch tou <3588> aforismou pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> eurov kai <2532> mhkov <3372> kaywv <2531> mia <1519> twn <3588> meridwn <3310> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> kai <2532> estai <1510> to <3588> agion <40> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

48:9 <0505> Mypla <06235> trve <07341> bxrw <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <0753> Kra <03068> hwhyl <07311> wmyrt <0834> rsa <08641> hmwrth(48:9)

48:9 aparch hn <3739> aforiousi tw <3588> kuriw <2962> mhkov <3372> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> kai <2532> eurov eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> ciliadev <5505>

48:10 <08432> wkwtb <03069> hwhy <04720> sdqm <01961> hyhw <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <0753> Kra <05045> hbgnw <0505> Mypla <06235> trve <07341> bxr <06921> hmydqw <0505> Mypla <06235> trve <07341> bxr <03220> hmyw <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <06828> hnwpu <03548> Mynhkl <06944> sdqh <08641> tmwrt <01961> hyht <0428> hlalw(48:10)

48:10 toutwn <3778> estai <1510> h <3588> aparch twn <3588> agiwn <40> toiv <3588> iereusin <2409> prov <4314> borran pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> kai <2532> prov <4314> yalassan <2281> platov <4114> deka <1176> ciliadev <5505> kai <2532> prov <4314> anatolav <395> platov <4114> deka <1176> ciliadev <5505> kai <2532> prov <4314> noton <3558> mhkov <3372> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> ciliadev <5505> kai <2532> to <3588> orov <3735> twn <3588> agiwn <40> estai <1510> en <1722> mesw <3319> autou <846>

48:11 o <03881> Mywlh <08582> wet <0834> rsak <03478> larvy <01121> ynb <08582> twetb <08582> wet <03808> al <0834> rsa <04931> ytrmsm <08104> wrms <0834> rsa <06659> qwdu <01121> ynbm <06942> sdqmh <03548> Mynhkl(48:11)

48:11 toiv <3588> iereusi <2409> toiv <3588> hgiasmenoiv <37> uioiv <5207> saddouk toiv <3588> fulassousi <5442> tav <3588> fulakav <5438> tou <3588> oikou <3624> oitinev <3748> ouk <3364> eplanhyhsan <4105> en <1722> th <3588> planhsei uiwn <5207> israhl <2474> on <3739> tropon <5158> eplanhyhsan <4105> oi <3588> leuitai <3019>

48:12 <03881> Mywlh <01366> lwbg <0413> la <06944> Mysdq <06944> sdq <0776> Urah <08641> tmwrtm <08642> hymwrt <0> Mhl <01961> htyhw(48:12)

48:12 kai <2532> estai <1510> autoiv <846> h <3588> aparch dedomenh <1325> ek <1537> twn <3588> aparcwn thv <3588> ghv <1065> agion <40> agiwn <40> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> leuitwn <3019>

48:13 <0505> Mypla <06235> trve <07341> bxrw <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <0753> Kra <03605> lk <0505> Mypla <06235> trve <07341> bxrw <0753> Kra <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <03548> Mynhkh <01366> lwbg <05980> tmel <03881> Mywlhw(48:13)

48:13 toiv <3588> de <1161> leuitaiv <3019> ta <3588> ecomena <2192> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> ierewn <2409> mhkov <3372> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> kai <2532> eurov deka <1176> ciliadev <5505> pan <3956> to <3588> mhkov <3372> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> kai <2532> eurov eikosi <1501> ciliadev <5505>

48:14 <03068> hwhyl <06944> sdq <03588> yk <0776> Urah <07225> tysar <05674> *rybey {rwbey} <03808> alw <04171> rmy <03808> alw <04480> wnmm <04376> wrkmy <03808> alw(48:14)

48:14 ou <3364> prayhsetai <4097> ex <1537> autou <846> oude <3761> katametrhyhsetai oude <3761> afaireyhsetai ta <3588> prwtogenhmata thv <3588> ghv <1065> oti <3754> agion <40> estin <1510> tw <3588> kuriw <2962>

48:15 <08432> *wkwtb {hkwtb} <05892> ryeh <01961> htyhw <04054> srgmlw <04186> bswml <05892> ryel <01931> awh <02455> lx <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <06440> ynp <05921> le <07341> bxrb <03498> rtwnh <0505> Mypla <02568> tsmxw(48:15)

48:15 tav <3588> de <1161> pente <4002> ciliadav <5505> tav <3588> perissav <4053> epi <1909> tw <3588> platei <4116> epi <1909> taiv <3588> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliasin <5505> proteicisma estai <1510> th <3588> polei <4172> eiv <1519> thn <3588> katoikian <2733> kai <2532> eiv <1519> diasthma <1292> autou <846> kai <2532> estai <1510> h <3588> poliv <4172> en <1722> mesw <3319> autou <846>

48:16 <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <03220> hmy <06285> tapw <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <06921> Mydq <06285> tapmw <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> *zz {smx} <02568> smx <05045> bgn <06285> tapw <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <06828> Nwpu <06285> tap <04060> hytwdm <0428> hlaw(48:16)

48:16 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> metra <3358> authv <846> apo <575> twn <3588> prov <4314> borran pentakosioi <4001> kai <2532> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> apo <575> twn <3588> prov <4314> noton <3558> pentakosioi <4001> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505> kai <2532> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> pentakosioi <4001> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505> kai <2532> apo <575> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> tetrakisciliouv <5070> pentakosiouv <4001>

48:17 <03967> Mytamw <02572> Mysmx <03220> hmyw <03967> Mytamw <02572> Mysmx <06921> hmydqw <03967> Mytamw <02572> Mysmx <05045> hbgnw <03967> Mytamw <02572> Mysmx <06828> hnwpu <05892> ryel <04054> srgm <01961> hyhw(48:17)

48:17 kai <2532> estai <1510> diasthma <1292> th <3588> polei <4172> prov <4314> borran diakosioi <1250> penthkonta <4004> kai <2532> prov <4314> noton <3558> diakosioi <1250> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> prov <4314> anatolav <395> diakosioi <1250> penthkonta <4004> kai <2532> prov <4314> yalassan <2281> diakosioi <1250> penthkonta <4004>

48:18 <05892> ryeh <05647> ydbel <03899> Mxll <08393> *wtawbt {htawbt} <01961> htyhw <06944> sdqh <08641> tmwrt <05980> tmel <01961> hyhw <03220> hmy <0505> Mypla <06235> trvew <06921> hmydq <0505> Mypla <06235> trve <06944> sdqh <08641> tmwrt <05980> tmel <0753> Krab <03498> rtwnhw(48:18)

48:18 kai <2532> to <3588> perisson <4053> tou <3588> mhkouv <3372> to <3588> ecomenon <2192> twn <3588> aparcwn twn <3588> agiwn <40> deka <1176> ciliadev <5505> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> prov <4314> yalassan <2281> kai <2532> esontai <1510> ai <3588> aparcai tou <3588> agiou <40> kai <2532> estai <1510> ta <3588> genhmata authv <846> eiv <1519> artouv <740> toiv <3588> ergazomenoiv <2038> thn <3588> polin <4172>

48:19 <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <05647> whwdbey <05892> ryeh <05647> dbehw(48:19)

48:19 oi <3588> de <1161> ergazomenoi <2038> thn <3588> polin <4172> ergwntai <2038> authn <846> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> fulwn <5443> tou <3588> israhl <2474>

48:20 <05892> ryeh <0272> tzxa <0413> la <06944> sdqh <08641> tmwrt <0853> ta <07311> wmyrt <07243> tyeybr <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmxb <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <08641> hmwrth <03605> lk(48:20)

48:20 pasa <3956> h <3588> aparch pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505> epi <1909> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadav <5505> tetragwnon <5068> aforieite autou <846> thn <3588> aparchn tou <3588> agiou <40> apo <575> thv <3588> katascesewv <2697> thv <3588> polewv <4172>

48:21 <08432> *wkwtb {hkwtb} <01004> tybh <04720> sdqmw <06944> sdqh <08641> tmwrt <01961> htyhw <05387> ayvnl <02506> Myqlx <05980> tmel <03220> hmy <01366> lwbg <05921> le <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <06440> ynp <05921> le <03220> hmyw <06921> hmydq <01366> lwbg <05704> de <08641> hmwrt <0505> Pla <06242> Myrvew <02568> hsmx <06440> ynp <0413> la <05892> ryeh <0272> tzxalw <06944> sdqh <08641> tmwrtl <02088> hzmw <02088> hzm <05387> ayvnl <03498> rtwnhw(48:21)

48:21 to <3588> de <1161> perisson <4053> tw <3588> afhgoumenw ek <1537> toutou <3778> kai <2532> ek <1537> toutou <3778> apo <575> twn <3588> aparcwn tou <3588> agiou <40> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> katascesin <2697> thv <3588> polewv <4172> epi <1909> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadav <5505> mhkov <3372> ewv <2193> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> kai <2532> prov <4314> yalassan <2281> epi <1909> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> ciliadav <5505> ewv <2193> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> ecomena <2192> twn <3588> meridwn <3310> tou <3588> afhgoumenou kai <2532> estai <1510> h <3588> aparch twn <3588> agiwn <40> kai <2532> to <3588> agiasma tou <3588> oikou <3624> en <1722> mesw <3319> authv <846>

48:22 <01961> hyhy <05387> ayvnl <01144> Nmynb <01366> lwbg <0996> Nybw <03063> hdwhy <01366> lwbg <0996> Nyb <01961> hyhy <05387> ayvnl <0834> rsa <08432> Kwtb <05892> ryeh <0272> tzxamw <03881> Mywlh <0272> tzxamw(48:22)

48:22 kai <2532> apo <575> thv <3588> katascesewv <2697> twn <3588> leuitwn <3019> kai <2532> apo <575> thv <3588> katascesewv <2697> thv <3588> polewv <4172> en <1722> mesw <3319> twn <3588> afhgoumenwn estai <1510> ana <303> meson <3319> twn <3588> oriwn <3725> iouda <2448> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> oriwn <3725> beniamin <958> twn <3588> afhgoumenwn estai <1510>

48:23 <0259> dxa <01144> Nmynb <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmydq <06285> tapm <07626> Myjbsh <03499> rtyw(48:23)

48:23 kai <2532> to <3588> perisson <4053> twn <3588> fulwn <5443> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> beniamin <958> mia <1519>

48:24 <0259> dxa <08095> Nwems <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmydq <06285> tapm <01144> Nmynb <01366> lwbg <05921> lew(48:24)

48:24 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> beniamin <958> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> sumewn <4826> mia <1519>

48:25 <0259> dxa <03485> rsvy <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmydq <06285> tapm <08095> Nwems <01366> lwbg <05921> lew(48:25)

48:25 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> sumewn <4826> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> issacar mia <1519>

48:26 <0259> dxa <02074> Nlwbz <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmydq <06285> tapm <03485> rsvy <01366> lwbg <05921> lew(48:26)

48:26 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> issacar apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> zaboulwn <2194> mia <1519>

48:27 <0259> dxa <01410> dg <03220> hmy <06285> tap <05704> de <06921> hmdq <06285> tapm <02074> Nlwbz <01366> lwbg <05921> lew(48:27)

48:27 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> zaboulwn <2194> apo <575> twn <3588> prov <4314> anatolav <395> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> yalassan <2281> gad <1045> mia <1519>

48:28 <01419> lwdgh <03220> Myh <05921> le <05158> hlxn <06946> sdq <04808> tbyrm <04325> ym <08559> rmtm <01366> lwbg <01961> hyhw <08486> hnmyt <05045> bgn <06285> tap <0413> la <01410> dg <01366> lwbg <05921> lew(48:28)

48:28 kai <2532> apo <575> twn <3588> oriwn <3725> twn <3588> gad <1045> ewv <2193> twn <3588> prov <4314> liba <3047> kai <2532> estai <1510> ta <3588> oria <3725> autou <846> apo <575> yaiman kai <2532> udatov <5204> marimwy kadhv klhronomiav <2817> ewv <2193> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> megalhv <3173>

48:29 P <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <04256> Mtwqlxm <0428> hlaw <03478> larvy <07626> yjbsl <05159> hlxnm <05307> wlypt <0834> rsa <0776> Urah <02063> taz(48:29)

48:29 auth <3778> h <3588> gh <1065> hn <3739> baleite <906> en <1722> klhrw <2819> taiv <3588> fulaiv <5443> israhl <2474> kai <2532> outoi <3778> oi <3588> diamerismoi <1267> autwn <846> legei <3004> kuriov <2962> yeov <2316>

48:30 <04060> hdm <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <06828> Nwpu <06285> tapm <05892> ryeh <08444> tauwt <0428> hlaw(48:30)

48:30 kai <2532> autai <3778> ai <3588> diekbolai thv <3588> polewv <4172> ai <3588> prov <4314> borran tetrakiscilioi <5070> kai <2532> pentakosioi <4001> metrw <3358>

48:31 <0259> dxa <03878> ywl <08179> res <0259> dxa <03063> hdwhy <08179> res <0259> dxa <07205> Nbwar <08179> res <06828> hnwpu <07969> hswls <08179> Myres <03478> larvy <07626> yjbs <08034> twms <05921> le <05892> ryeh <08179> yresw(48:31)

48:31 kai <2532> ai <3588> pulai <4439> thv <3588> polewv <4172> ep <1909> onomasin <3686> fulwn <5443> tou <3588> israhl <2474> pulai <4439> treiv <5140> prov <4314> borran pulh <4439> roubhn mia <1519> kai <2532> pulh <4439> iouda <2448> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> leui <3017> mia <1519>

48:32 <0259> dxa <01835> Nd <08179> res <0259> dxa <01144> Nmynb <08179> res <0259> dxa <03130> Powy <08179> resw <07969> hsls <08179> Myresw <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <06921> hmydq <06285> tap <0413> law(48:32)

48:32 kai <2532> ta <3588> prov <4314> anatolav <395> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> pentakosioi <4001> kai <2532> pulai <4439> treiv <5140> pulh <4439> iwshf <2501> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> beniamin <958> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> dan mia <1519>

48:33 <0259> dxa <02074> Nlwbz <08179> res <0259> dxa <03485> rsvy <08179> res <0259> dxa <08095> Nwems <08179> res <07969> hsls <08179> Myresw <04060> hdm <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <05045> hbgn <06285> tapw(48:33)

48:33 kai <2532> ta <3588> prov <4314> noton <3558> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> pentakosioi <4001> metrw <3358> kai <2532> pulai <4439> treiv <5140> pulh <4439> sumewn <4826> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> issacar mia <1519> kai <2532> pulh <4439> zaboulwn <2194> mia <1519>

48:34 <0259> dxa <05321> yltpn <08179> res <0259> dxa <0836> rsa <08179> res <0259> dxa <01410> dg <08179> res <07969> hsls <08179> Mhyres <0505> Mypla <0702> tebraw <03967> twam <02568> smx <03220> hmy <06285> tap(48:34)

48:34 kai <2532> ta <3588> prov <4314> yalassan <2281> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> pentakosioi <4001> metrw <3358> kai <2532> pulai <4439> treiv <5140> pulh <4439> gad <1045> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> ashr <768> mia <1519> kai <2532> pulh <4439> nefyalim mia <1519>

48:35 <08033> hms <03068> hwhy <03117> Mwym <05892> ryeh <08034> Msw <0505> Pla <06240> rve <08083> hnms <05439> bybo(48:35)

48:35 kuklwma deka <1176> kai <2532> oktw <3638> ciliadev <5505> kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> af <575> hv <3739> an <302> hmerav <2250> genhtai <1096> estai <1510> to <3588> onoma <3686> authv <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA