TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 42:10-17

42:10 <03427> Mhybsyw <0339> Myya <04393> walmw <03220> Myh <03381> ydrwy <0776> Urah <07097> huqm <08416> wtlht <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys(42:10)

42:10 umnhsate <5214> tw <3588> kuriw <2962> umnon <5215> kainon <2537> h <3588> arch <746> autou <846> doxazete <1392> to <3588> onoma <3686> autou <846> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> pleontev <4126> authn <846> ai <3588> nhsoi <3520> kai <2532> oi <3588> katoikountev autav <846>

42:11 <06681> wxwuy <02022> Myrh <07218> sarm <05554> elo <03427> ybsy <07442> wnry <06938> rdq <03427> bst <02691> Myrux <05892> wyrew <04057> rbdm <05375> wavy(42:11)

42:11 eufranyhti <2165> erhmov <2048> kai <2532> ai <3588> kwmai <2864> authv <846> epauleiv <1886> kai <2532> oi <3588> katoikountev khdar eufranyhsontai <2165> oi <3588> katoikountev petran <4073> ap <575> akrwn twn <3588> orewn <3735> bohsousin <994>

42:12 <05046> wdygy <0339> Myyab <08416> wtlhtw <03519> dwbk <03068> hwhyl <07760> wmyvy(42:12)

42:12 dwsousin <1325> tw <3588> yew <2316> doxan <1391> tav <3588> aretav <703> autou <846> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> anaggelousin <312>

42:13 o <01396> rbgty <0341> wybya <05921> le <06873> xyruy <0637> Pa <07321> eyry <07068> hanq <05782> ryey <04421> twmxlm <0376> syak <03318> auy <01368> rwbgk <03068> hwhy(42:13)

42:13 kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> exeleusetai <1831> kai <2532> suntriqei <4937> polemon <4171> epegerei zhlon <2205> kai <2532> bohsetai <994> epi <1909> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> meta <3326> iscuov <2479>

42:14 <03162> dxy <07602> Pasaw <05395> Msa <06463> hepa <03205> hdlwyk <0662> qpata <02790> syrxa <05769> Mlwem <02814> ytysxh(42:14)

42:14 esiwphsa <4623> mh <3165> kai <2532> aei <104> siwphsomai <4623> kai <2532> anexomai ekarterhsa <2594> wv <3739> h <3588> tiktousa <5088> eksthsw <1839> kai <2532> xhranw <3583> ama <260>

42:15 <03001> sybwa <098> Mymgaw <0339> Myyal <05104> twrhn <07760> ytmvw <03001> sybwa <06212> Mbve <03605> lkw <01389> twebgw <02022> Myrh <02717> byrxa(42:15)

42:15 kai <2532> yhsw <5087> potamouv <4215> eiv <1519> nhsouv <3520> kai <2532> elh <2247> xhranw <3583>

42:16 <05800> Mytbze <03808> alw <06213> Mtyve <01697> Myrbdh <0428> hla <04334> rwsyml <04625> Mysqemw <0216> rwal <06440> Mhynpl <04285> Ksxm <07760> Myva <01869> Mkyrda <03045> wedy <03808> al <05410> twbytnb <03045> wedy <03808> al <01870> Krdb <05787> Myrwe <01980> ytklwhw(42:16)

42:16 kai <2532> axw <71> tuflouv <5185> en <1722> odw <3598> h <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> kai <2532> tribouv <5147> ouv <3739> ouk <3364> hdeisan pathsai <3961> poihsw <4160> autouv <846> poihsw <4160> autoiv <846> to <3588> skotov <4655> eiv <1519> fwv <5457> kai <2532> ta <3588> skolia <4646> eiv <1519> euyeian <2117> tauta <3778> ta <3588> rhmata <4487> poihsw <4160> kai <2532> ouk <3364> egkataleiqw <1459> autouv <846>

42:17 o <0430> wnyhla <0859> Mta <04541> hkoml <0559> Myrmah <06459> lopb <0982> Myxjbh <01322> tsb <0954> wsby <0268> rwxa <05472> wgon(42:17)

42:17 autoi <846> de <1161> apestrafhsan <654> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> aiscunyhte <153> aiscunhn <152> oi <3588> pepoiyotev <3982> epi <1909> toiv <3588> gluptoiv oi <3588> legontev <3004> toiv <3588> cwneutoiv umeiv <4771> este <1510> yeoi <2316> hmwn <1473>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA