TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 19:9-18

19:9 <03950> jqlt <03808> al <07105> Kryuq <03951> jqlw <07614> ruql <07704> Kdv <06285> tap <03615> hlkt <03808> al <0776> Mkura <07105> ryuq <0853> ta <07114> Mkruqbw(19:9)

19:9 kai <2532> ekyerizontwn umwn <4771> ton <3588> yerismon <2326> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> ou <3364> suntelesete <4931> ton <3588> yerismon <2326> umwn <4771> tou <3588> agrou <68> ekyerisai kai <2532> ta <3588> apopiptonta <634> tou <3588> yerismou <2326> sou <4771> ou <3364> sullexeiv <4816>

19:10 <0430> Mkyhla <03069> hwhy <0589> yna <0853> Mta <05800> bzet <01616> rglw <06041> ynel <03950> jqlt <03808> al <03754> Kmrk <06528> jrpw <05953> llwet <03808> al <03754> Kmrkw(19:10)

19:10 kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> ouk <3364> epanatrughseiv oude <3761> touv <3588> rwgav tou <3588> ampelwnov <290> sou <4771> sullexeiv <4816> tw <3588> ptwcw <4434> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> kataleiqeiv <2641> auta <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:11 <05997> wtymeb <0376> sya <08266> wrqst <03808> alw <03584> wsxkt <03808> alw <01589> wbngt <03808> al(19:11)

19:11 ou <3364> kleqete <2813> ou <3364> qeusesye ou <3364> sukofanthsei <4811> ekastov <1538> ton <3588> plhsion <4139>

19:12 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Kyhla <08034> Ms <0853> ta <02490> tllxw <08267> rqsl <08034> ymsb <07650> webst <03808> alw(19:12)

19:12 kai <2532> ouk <3364> omeisye tw <3588> onomati <3686> mou <1473> ep <1909> adikw <94> kai <2532> ou <3364> bebhlwsete <953> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:13 <01242> rqb <05704> de <0854> Kta <07916> rykv <06468> tlep <03885> Nylt <03808> al <01497> lzgt <03808> alw <07453> Ker <0853> ta <06231> qset <03808> al(19:13)

19:13 ouk <3364> adikhseiv <91> ton <3588> plhsion <4139> kai <2532> ouc <3364> arpaseiv <726> kai <2532> ou <3364> mh <3165> koimhyhsetai <2837> o <3588> misyov <3408> tou <3588> misywtou <3411> para <3844> soi <4771> ewv <2193> prwi <4404>

19:14 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Kyhlam <03372> taryw <04383> lskm <05414> Ntt <03808> al <05787> rwe <06440> ynplw <02795> srx <07043> llqt <03808> al(19:14)

19:14 ou <3364> kakwv <2556> ereiv kwfon <2974> kai <2532> apenanti tuflou <5185> ou <3364> prosyhseiv <4369> skandalon <4625> kai <2532> fobhyhsh <5399> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:15 <05997> Ktyme <08199> jpst <06664> qdub <01419> lwdg <06440> ynp <01921> rdht <03808> alw <01800> ld <06440> ynp <05375> avt <03808> al <04941> jpsmb <05766> lwe <06213> wvet <03808> al(19:15)

19:15 ou <3364> poihsete <4160> adikon <94> en <1722> krisei <2920> ou <3364> lhmqh <2983> proswpon <4383> ptwcou <4434> oude <3761> yaumaseiv <2296> proswpon <4383> dunastou <1413> en <1722> dikaiosunh <1343> krineiv <2919> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771>

19:16 <03068> hwhy <0589> yna <07453> Ker <01818> Md <05921> le <05975> dmet <03808> al <05971> Kymeb <07400> lykr <01980> Klt <03808> al(19:16)

19:16 ou <3364> poreush <4198> dolw <1388> en <1722> tw <3588> eynei <1484> sou <4771> ouk <3364> episusthsh ef <1909> aima <129> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:17 <02399> ajx <05921> wyle <05375> avt <03808> alw <05997> Ktyme <0853> ta <03198> xykwt <03198> xkwh <03824> Kbblb <0251> Kyxa <0853> ta <08130> anvt <03808> al(19:17)

19:17 ou <3364> mishseiv <3404> ton <3588> adelfon <80> sou <4771> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> elegmw elegxeiv <1651> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771> kai <2532> ou <3364> lhmqh <2983> di <1223> auton <846> amartian <266>

19:18 <03068> hwhy <0589> yna <03644> Kwmk <07453> Kerl <0157> tbhaw <05971> Kme <01121> ynb <0853> ta <05201> rjt <03808> alw <05358> Mqt <03808> al(19:18)

19:18 kai <2532> ouk <3364> ekdikatai sou <4771> h <3588> ceir <5495> kai <2532> ou <3364> mhnieiv toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> agaphseiv <25> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771> wv <3739> seauton <4572> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA