TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 10:1-7

10:1 <0853> Mta <06680> hwu <03808> al <0834> rsa <02114> hrz <0784> sa <03068> hwhy <06440> ynpl <07126> wbrqyw <07004> trjq <05921> hyle <07760> wmyvyw <0784> sa <02004> Nhb <05414> wntyw <04289> wttxm <0376> sya <030> awhybaw <05070> bdn <0175> Nrha <01121> ynb <03947> wxqyw(10:1)

10:1 kai <2532> labontev <2983> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> aarwn <2> nadab kai <2532> abioud <10> ekastov <1538> to <3588> pureion autou <846> epeyhkan <2007> ep <1909> auto <846> pur <4442> kai <2532> epebalon <1911> ep <1909> auto <846> yumiama <2368> kai <2532> proshnegkan <4374> enanti <1725> kuriou <2962> pur <4442> allotrion <245> o <3739> ou <3364> prosetaxen <4367> kuriov <2962> autoiv <846>

10:2 <03068> hwhy <06440> ynpl <04191> wtmyw <0853> Mtwa <0398> lkatw <03068> hwhy <06440> ynplm <0784> sa <03318> autw(10:2)

10:2 kai <2532> exhlyen <1831> pur <4442> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> katefagen <2719> autouv <846> kai <2532> apeyanon <599> enanti <1725> kuriou <2962>

10:3 <0175> Nrha <01826> Mdyw <03513> dbka <05971> Meh <03605> lk <06440> ynp <05921> lew <06942> sdqa <07138> ybrqb <0559> rmal <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01931> awh <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(10:3)

10:3 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> touto <3778> estin <1510> o <3739> eipen kuriov <2962> legwn <3004> en <1722> toiv <3588> eggizousin <1448> moi <1473> agiasyhsomai <37> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> sunagwgh <4864> doxasyhsomai <1392> kai <2532> katenucyh <2660> aarwn <2>

10:4 <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <06944> sdqh <06440> ynp <0853> tam <0251> Mkyxa <0853> ta <05375> wav <07126> wbrq <0413> Mhla <0559> rmayw <0175> Nrha <01730> dd <05816> layze <01121> ynb <0469> Npula <0413> law <04332> lasym <0413> la <04872> hsm <07121> arqyw(10:4)

10:4 kai <2532> ekalesen <2564> mwushv ton <3588> misadai kai <2532> ton <3588> elisafan uiouv <5207> ozihl uiouv <5207> tou <3588> adelfou <80> tou <3588> patrov <3962> aarwn <2> kai <2532> eipen autoiv <846> proselyate <4334> kai <2532> arate <142> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> ek <1537> proswpou <4383> twn <3588> agiwn <40> exw <1854> thv <3588> parembolhv

10:5 <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <04264> hnxml <02351> Uwxm <0413> la <03801> Mtntkb <05375> Mavyw <07126> wbrqyw(10:5)

10:5 kai <2532> proshlyon <4334> kai <2532> hran <142> en <1722> toiv <3588> citwsin <5509> autwn <846> exw <1854> thv <3588> parembolhv on <3739> tropon <5158> eipen mwushv

10:6 <03068> hwhy <08313> Prv <0834> rsa <08316> hprvh <0853> ta <01058> wkby <03478> larvy <01004> tyb <03605> lk <0251> Mkyxaw <07107> Puqy <05712> hdeh <03605> lk <05921> lew <04191> wtmt <03808> alw <06533> wmrpt <03808> al <0899> Mkydgbw <06544> werpt <0408> la <07218> Mkysar <01121> wynb <0385> rmtyalw <0499> rzelalw <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(10:6)

10:6 kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> kai <2532> eleazar <1648> kai <2532> iyamar touv <3588> uiouv <5207> autou <846> touv <3588> kataleleimmenouv <2641> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <4771> ouk <3364> apokidarwsete kai <2532> ta <3588> imatia <2440> umwn <4771> ou <3364> diarrhxete ina <2443> mh <3165> apoyanhte <599> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> sunagwghn <4864> estai <1510> yumov <2372> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> pav <3956> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> klausontai <2799> ton <3588> empurismon on <3739> enepurisyhsan upo <5259> kuriou <2962>

10:7 P <04872> hsm <01697> rbdk <06213> wveyw <05921> Mkyle <03068> hwhy <04888> txsm <08081> Nms <03588> yk <04191> wtmt <06435> Np <03318> waut <03808> al <04150> dewm <0168> lha <06607> xtpmw(10:7)

10:7 kai <2532> apo <575> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> ouk <3364> exeleusesye <1831> ina <2443> mh <3165> apoyanhte <599> to <3588> gar <1063> elaion <1637> thv <3588> crisewv to <3588> para <3844> kuriou <2962> ef <1909> umin <4771> kai <2532> epoihsan <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> mwushTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA