TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 11:36-45

11:36 <06213> htven <02782> hurxn <03588> yk <02195> Mez <03615> hlk <05704> de <06743> xyluhw <06381> twalpn <01696> rbdy <0410> Myla <0410> la <05921> lew <0410> la <03605> lk <05921> le <01431> ldgtyw <07311> Mmwrtyw <04428> Klmh <07522> wnwurk <06213> hvew(11:36)

11:36 kai <2532> poihsei <4160> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> uqwyhsetai <5312> o <3588> basileuv <935> kai <2532> megalunyhsetai <3170> epi <1909> panta <3956> yeon <2316> kai <2532> lalhsei <2980> uperogka <5246> kai <2532> kateuyunei <2720> mecriv ou <3739> suntelesyh <4931> h <3588> orgh <3709> eiv <1519> gar <1063> sunteleian <4930> ginetai <1096>

11:37 <01431> ldgty <03605> lk <05921> le <03588> yk <0995> Nyby <03808> al <0433> hwla <03605> lk <05921> lew <0802> Mysn <02532> tdmx <05921> lew <0995> Nyby <03808> al <01> wytba <0430> yhla <05921> lew(11:37)

11:37 kai <2532> epi <1909> pantav <3956> yeouv <2316> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> ou <3364> sunhsei <4920> kai <2532> epi <1909> epiyumian <1939> gunaikwn <1135> kai <2532> epi <1909> pan <3956> yeon <2316> ou <3364> sunhsei <4920> oti <3754> epi <1909> pantav <3956> megalunyhsetai <3170>

11:38 <02530> twdmxbw <03368> hrqy <068> Nbabw <03701> Pokbw <02091> bhzb <03513> dbky <01> wytba <03045> whedy <03808> al <0834> rsa <0433> hwlalw <03513> dbky <03653> wnk <05921> le <04581> Myzem <0433> hlalw(11:38)

11:38 kai <2532> yeon <2316> mawzin epi <1909> topou <5117> autou <846> doxasei <1392> kai <2532> yeon <2316> on <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> oi <3588> paterev <3962> autou <846> doxasei <1392> en <1722> crusw kai <2532> argurw <696> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> en <1722> epiyumhmasin

11:39 <04242> ryxmb <02505> qlxy <0127> hmdaw <07227> Mybrb <04910> Mlysmhw <03519> dwbk <07235> hbry <05234> *ryky {rykh} <0834> rsa <05236> rkn <0433> hwla <05973> Me <04581> Myzem <04013> yrubml <06213> hvew(11:39)

11:39 kai <2532> poihsei <4160> toiv <3588> ocurwmasin <3794> twn <3588> katafugwn meta <3326> yeou <2316> allotriou <245> kai <2532> plhyunei <4129> doxan <1391> kai <2532> upotaxei <5293> autoiv <846> pollouv <4183> kai <2532> ghn <1065> dielei <1244> en <1722> dwroiv <1435>

11:40 <05674> rbew <07857> Pjsw <0776> twurab <0935> abw <07227> twbr <0591> twynabw <06571> Mysrpbw <07393> bkrb <06828> Nwpuh <04428> Klm <05921> wyle <08175> retvyw <05045> bgnh <04428> Klm <05973> wme <05055> xgnty <07093> Uq <06256> tebw(11:40)

11:40 kai <2532> en <1722> kairou <2540> perati <4009> sugkeratisyhsetai meta <3326> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> sunacyhsetai <4863> ep <1909> auton <846> basileuv <935> tou <3588> borra en <1722> armasin <716> kai <2532> en <1722> ippeusin <2460> kai <2532> en <1722> nausin <3491> pollaiv <4183> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> suntriqei <4937> kai <2532> pareleusetai <3928>

11:41 <05983> Nwme <01121> ynb <07225> tysarw <04124> bawmw <0123> Mwda <03027> wdym <04422> wjlmy <0428> hlaw <03782> wlsky <07227> twbrw <06643> ybuh <0776> Urab <0935> abw(11:41)

11:41 kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> sabi kai <2532> polloi <4183> asyenhsousin <770> kai <2532> outoi <3778> diaswyhsontai <1295> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> edwm kai <2532> mwab kai <2532> arch <746> uiwn <5207> ammwn

11:42 <06413> hjylpl <01961> hyht <03808> al <04714> Myrum <0776> Uraw <0776> twurab <03027> wdy <07971> xlsyw(11:42)

11:42 kai <2532> ektenei <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> gh <1065> aiguptou <125> ouk <3364> estai <1510> eiv <1519> swthrian <4991>

11:43 <04703> wydeumb <03569> Myskw <03864> Myblw <04714> Myrum <02530> twdmx <03605> lkbw <03701> Pokhw <02091> bhzh <04362> ynmkmb <04910> lsmw(11:43)

11:43 kai <2532> kurieusei <2961> en <1722> toiv <3588> apokrufoiv <614> tou <3588> crusou kai <2532> tou <3588> argurou <696> kai <2532> en <1722> pasin <3956> epiyumhtoiv aiguptou <125> kai <2532> libuwn kai <2532> aiyiopwn <128> en <1722> toiv <3588> ocurwmasin <3794> autwn <846>

11:44 <07227> Mybr <02763> Myrxhlw <08045> dymshl <01419> hldg <02534> amxb <03318> auyw <06828> Nwpumw <04217> xrzmm <0926> whlhby <08052> twemsw(11:44)

11:44 kai <2532> akoai <189> kai <2532> spoudai <4710> taraxousin <5015> auton <846> ex <1537> anatolwn <395> kai <2532> apo <575> borra kai <2532> hxei <1854> en <1722> yumw <2372> pollw <4183> tou <3588> afanisai kai <2532> tou <3588> anayematisai <332> pollouv <4183>

11:45 <0> wl <05826> rzwe <0369> Nyaw <07093> wuq <05704> de <0935> abw <06944> sdq <06643> ybu <02022> rhl <03220> Mymy <0996> Nyb <0643> wndpa <0168> ylha <05193> ejyw(11:45)

11:45 kai <2532> phxei <4078> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> efadanw ana <303> meson <3319> twn <3588> yalasswn <2281> eiv <1519> orov <3735> sabi agion <40> kai <2532> hxei <1854> ewv <2193> merouv <3313> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> ruomenov auton <846>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA