TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 21:18-30

21:18 <02983> yobyh <0771> Nnra <01637> Nrgb <03068> hwhyl <04196> xbzm <06965> Myqhl <01732> dywd <05927> hley <03588> yk <01732> dywdl <0559> rmal <01410> dg <0413> la <0559> rma <03068> hwhy <04397> Kalmw(21:18)

21:18 kai <2532> aggelov <32> kuriou <2962> eipen tw <3588> gad <1045> tou <3588> eipein prov <4314> dauid ina <2443> anabh <305> tou <3588> sthsai <2476> yusiasthrion <2379> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> alw <257> orna tou <3588> iebousaiou

21:19 <03068> hwhy <08034> Msb <01696> rbd <0834> rsa <01410> dg <01697> rbdb <01732> dywd <05927> leyw(21:19)

21:19 kai <2532> anebh <305> dauid kata <2596> ton <3588> logon <3056> gad <1045> on <3739> elalhsen <2980> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

21:20 <02406> Myjx <01758> sd <0771> Nnraw <02244> Myabxtm <05973> wme <01121> wynb <0702> tebraw <04397> Kalmh <0853> ta <07200> aryw <0771> Nnra <07725> bsyw(21:20)

21:20 kai <2532> epestreqen <1994> orna kai <2532> eiden <3708> ton <3588> basilea <935> kai <2532> tessarev <5064> uioi <5207> autou <846> met <3326> autou <846> meyacabin kai <2532> orna hn <1510> alown <248> purouv

21:21 <0776> hura <0639> Mypa <01732> dywdl <07812> wxtsyw <01637> Nrgh <04480> Nm <03318> auyw <01732> dywd <0853> ta <07200> aryw <0771> Nnra <05027> jbyw <0771> Nnra <05704> de <01732> dywd <0935> abyw(21:21)

21:21 kai <2532> hlyen <2064> dauid prov <4314> ornan kai <2532> orna exhlyen <1831> ek <1537> thv <3588> alw <257> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> dauid tw <3588> proswpw <4383> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

21:22 <05971> Meh <05921> lem <04046> hpgmh <06113> ruetw <0> yl <05414> whnt <04392> alm <03701> Pokb <03068> hwhyl <04196> xbzm <0> wb <01129> hnbaw <01637> Nrgh <04725> Mwqm <0> yl <05414> hnt <0771> Nnra <0413> la <01732> dywd <0559> rmayw(21:22)

21:22 kai <2532> eipen dauid prov <4314> orna dov <1325> moi <1473> ton <3588> topon <5117> sou <4771> thv <3588> alw <257> kai <2532> oikodomhsw <3618> ep <1909> autw <846> yusiasthrion <2379> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> arguriw <694> axiw <514> dov <1325> moi <1473> auton <846> kai <2532> pausetai <3973> h <3588> plhgh <4127> ek <1537> tou <3588> laou <2992>

21:23 <05414> yttn <03605> lkh <04503> hxnml <02406> Myjxhw <06086> Myuel <04173> Mygrwmhw <05930> twlel <01241> rqbh <05414> yttn <07200> har <05869> wynyeb <02896> bwjh <04428> Klmh <0113> ynda <06213> veyw <0> Kl <03947> xq <01732> dywd <0413> la <0771> Nnra <0559> rmayw(21:23)

21:23 kai <2532> eipen orna prov <4314> dauid labe <2983> seautw <4572> kai <2532> poihsatw <4160> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> to <3588> agayon <18> enantion <1726> autou <846> ide <3708> dedwka <1325> touv <3588> moscouv <3448> eiv <1519> olokautwsin kai <2532> to <3588> arotron <723> kai <2532> tav <3588> amaxav eiv <1519> xula <3586> kai <2532> ton <3588> siton <4621> eiv <1519> yusian <2378> ta <3588> panta <3956> dedwka <1325>

21:24 <02600> Mnx <05930> hlwe <05927> twlehw <03068> hwhyl <0> Kl <0834> rsa <05375> ava <03808> al <03588> yk <04392> alm <03701> Pokb <07069> hnqa <07069> hnq <03588> yk <03808> al <0771> Nnral <01732> dywd <04428> Klmh <0559> rmayw(21:24)

21:24 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> dauid tw <3588> orna ouci <3364> oti <3754> agorazwn <59> agorazw <59> en <1722> arguriw <694> axiw <514> oti <3754> ou <3364> mh <3165> labw <2983> a <3739> estin <1510> soi <4771> kuriw <2962> tou <3588> anenegkai <399> olokautwsin dwrean <1431> kuriw <2962>

21:25 <03967> twam <08337> ss <04948> lqsm <02091> bhz <08255> ylqs <04725> Mwqmb <0771> Nnral <01732> dywd <05414> Ntyw(21:25)

21:25 kai <2532> edwken <1325> dauid tw <3588> orna en <1722> tw <3588> topw <5117> autou <846> siklouv crusiou <5553> olkhv exakosiouv <1812>

21:26 P <05930> hleh <04196> xbzm <05921> le <08064> Mymsh <04480> Nm <0784> sab <06030> whneyw <03068> hwhy <0413> la <07121> arqyw <08002> Mymlsw <05930> twle <05927> leyw <03068> hwhyl <04196> xbzm <01732> dywd <08033> Ms <01129> Nbyw(21:26)

21:26 kai <2532> wkodomhsen <3618> dauid ekei <1563> yusiasthrion <2379> kuriw <2962> kai <2532> anhnegken <399> olokautwmata <3646> kai <2532> swthriou <4992> kai <2532> ebohsen <994> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ephkousen autw <846> en <1722> puri <4442> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> thv <3588> olokautwsewv kai <2532> katanalwsen thn <3588> olokautwsin

21:27 <05084> hndn <0413> la <02719> wbrx <07725> bsyw <04397> Kalml <03068> hwhy <0559> rmayw(21:27)

21:27 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> ton <3588> aggelon <32> kai <2532> kateyhken <2698> thn <3588> romfaian eiv <1519> ton <3588> koleon

21:28 <08033> Ms <02076> xbzyw <02983> yowbyh <0771> Nnra <01637> Nrgb <03068> hwhy <06030> whne <03588> yk <01732> dywd <07200> twarb <01931> ayhh <06256> teb(21:28)

21:28 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> en <1722> tw <3588> idein <3708> ton <3588> dauid oti <3754> ephkousen autw <846> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> alw <257> orna tou <3588> iebousaiou kai <2532> eyusiasen ekei <1563>

21:29 <01391> Nwebgb <01116> hmbb <01931> ayhh <06256> teb <05930> hlweh <04196> xbzmw <04057> rbdmb <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <03068> hwhy <04908> Nksmw(21:29)

21:29 kai <2532> skhnh <4633> kuriou <2962> hn <3739> epoihsen <4160> mwushv en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> yusiasthrion <2379> twn <3588> olokautwmatwn <3646> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> en <1722> bama en <1722> gabawn

21:30 o <03068> hwhy <04397> Kalm <02719> brx <06440> ynpm <01204> tebn <03588> yk <0430> Myhla <01875> srdl <06440> wynpl <01980> tkll <01732> dywd <03201> lky <03808> alw(21:30)

21:30 kai <2532> ouk <3364> hdunato <1410> dauid tou <3588> poreuyhnai <4198> emprosyen <1715> autou <846> tou <3588> zhthsai <2212> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> katespeusen apo <575> proswpou <4383> thv <3588> romfaiav aggelou <32> kuriou <2962>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA