TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 7:1-24

7:1 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> periepatei <4043> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> galilaia <1056> ou <3756> gar <1063> hyelen <2309> (5707) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> peripatein <4043> (5721) oti <3754> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658)

7:2 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> h <3588> eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453> h <3588> skhnophgia <4634>

7:3 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> metabhyi <3327> (5628) enteuyen <1782> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> ina <2443> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> yewrhsousin <2334> (5692) [sou] <4675> ta <3588> erga <2041> a <3739> poieiv <4160> (5719)

7:4 oudeiv <3762> gar <1063> ti <5100> en <1722> kruptw <2927> poiei <4160> (5719) kai <2532> zhtei <2212> (5719) autov <846> en <1722> parrhsia <3954> einai <1510> (5750) ei <1487> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) fanerwson <5319> (5657) seauton <4572> tw <3588> kosmw <2889>

7:5 oude <3761> gar <1063> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>

7:6 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> kairov <2540> o <3588> emov <1699> oupw <3768> parestin <3918> (5748) o <3588> de <1161> kairov <2540> o <3588> umeterov <5212> pantote <3842> estin <1510> (5748) etoimov <2092>

7:7 ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> kosmov <2889> misein <3404> (5721) umav <5209> eme <1691> de <1161> misei <3404> (5719) oti <3754> egw <1473> marturw <3140> (5719) peri <4012> autou <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> estin <1510> (5748)

7:8 umeiv <5210> anabhte <305> (5628) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> egw <1473> oupw <3768> anabainw <305> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tauthn <3778> oti <3754> o <3588> emov <1699> kairov <2540> oupw <3768> peplhrwtai <4137> (5769)

7:9 tauta <5023> de <1161> eipwn <2036> (5631) autoiv <846> emeinen <3306> (5656) en <1722> th <3588> galilaia <1056>

7:10 wv <5613> de <1161> anebhsan <305> (5627) oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tote <5119> kai <2532> autov <846> anebh <305> (5627) ou <3756> fanerwv <5320> alla <235> wv <5613> en <1722> kruptw <2927>

7:11 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> en <1722> th <3588> eorth <1859> kai <2532> elegon <3004> (5707) pou <4226> estin <1510> (5748) ekeinov <1565>

7:12 kai <2532> goggusmov <1112> peri <4012> autou <846> hn <1510> (5713) poluv <4183> en <1722> toiv <3588> ocloiv <3793> oi <3588> men <3303> elegon <3004> (5707) oti <3754> agayov <18> estin <1510> (5748) alloi <243> [de] <1161> elegon <3004> (5707) ou <3756> alla <235> plana <4105> (5719) ton <3588> oclon <3793>

7:13 oudeiv <3762> mentoi <3305> parrhsia <3954> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453>

7:14 hdh <2235> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> mesoushv <3322> (5723) anebh <305> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> edidasken <1321> (5707)

7:15 eyaumazon <2296> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> legontev <3004> (5723) pwv <4459> outov <3778> grammata <1121> oiden <1492> (5758) mh <3361> memayhkwv <3129> (5761)

7:16 apekriyh <611> (5662) oun <3767> autoiv <846> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) h <3588> emh <1699> didach <1322> ouk <3756> estin <1510> (5748) emh <1699> alla <235> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

7:17 ean <1437> tiv <5100> yelh <2309> (5725) to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiein <4160> (5721) gnwsetai <1097> (5695) peri <4012> thv <3588> didachv <1322> poteron <4220> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) h <2228> egw <1473> ap <575> emautou <1683> lalw <2980> (5719)

7:18 o <3588> af <575> eautou <1438> lalwn <2980> (5723) thn <3588> doxan <1391> thn <3588> idian <2398> zhtei <2212> (5719) o <3588> de <1161> zhtwn <2212> (5723) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846> outov <3778> alhyhv <227> estin <1510> (5748) kai <2532> adikia <93> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

7:19 ou <3756> mwushv <3475> edwken <1325> (5656) umin <5213> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> oudeiv <3762> ex <1537> umwn <5216> poiei <4160> (5719) ton <3588> nomon <3551> ti <5101> me <3165> zhteite <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:20 apekriyh <611> (5662) o <3588> oclov <3793> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719) tiv <5101> se <4571> zhtei <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:21 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> en <1520> ergon <2041> epoihsa <4160> (5656) kai <2532> pantev <3956> yaumazete <2296> (5719)

7:22 dia <1223> touto <5124> mwushv <3475> dedwken <1325> (5758) umin <5213> thn <3588> peritomhn <4061> ouc <3756> oti <3754> ek <1537> tou <3588> mwusewv <3475> estin <1510> (5748) all <235> ek <1537> twn <3588> paterwn <3962> kai <2532> [en] <1722> sabbatw <4521> peritemnete <4059> (5719) anyrwpon <444>

7:23 ei <1487> peritomhn <4061> lambanei <2983> (5719) [o] <3588> anyrwpov <444> en <1722> sabbatw <4521> ina <2443> mh <3361> luyh <3089> (5686) o <3588> nomov <3551> mwusewv <3475> emoi <1698> colate <5520> (5719) oti <3754> olon <3650> anyrwpon <444> ugih <5199> epoihsa <4160> (5656) en <1722> sabbatw <4521>

7:24 mh <3361> krinete <2919> (5720) kat <2596> oqin <3799> alla <235> thn <3588> dikaian <1342> krisin <2920> krinete <2919> (5720)TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA