TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yoel 2:18-27

2:18 <05971> wme <05921> le <02550> lmxyw <0776> wural <03068> hwhy <07065> anqyw(2:18)

2:18 kai <2532> ezhlwsen <2206> kuriov <2962> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> efeisato <5339> tou <3588> laou <2992> autou <846>

2:19 <01471> Mywgb <02781> hprx <05750> dwe <0853> Mkta <05414> Nta <03808> alw <0854> wta <07646> Mtebvw <03323> rhuyhw <08492> swrythw <01715> Ngdh <0853> ta <0> Mkl <07971> xls <02005> ynnh <05971> wmel <0559> rmayw <03068> hwhy <06030> Neyw(2:19)

2:19 kai <2532> apekriyh kuriov <2962> kai <2532> eipen tw <3588> law <2992> autou <846> idou <2400> egw <1473> exapostellw <1821> umin <4771> ton <3588> siton <4621> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> kai <2532> to <3588> elaion <1637> kai <2532> emplhsyhsesye autwn <846> kai <2532> ou <3364> dwsw <1325> umav <4771> ouketi <3765> eiv <1519> oneidismon <3680> en <1722> toiv <3588> eynesi <1484>

2:20 <06213> twvel <01431> lydgh <03588> yk <06709> wtnxu <05927> letw <0889> wsab <05927> hlew <0314> Nwrxah <03220> Myh <0413> la <05490> wpow <06931> ynmdqh <03220> Myh <0413> la <06440> wynp <0854> ta <08077> hmmsw <06723> hyu <0776> Ura <0413> la <05080> wytxdhw <05921> Mkylem <07368> qyxra <06830> ynwpuh <0853> taw(2:20)

2:20 kai <2532> ton <3588> apo <575> borra ekdiwxw <1559> af <575> umwn <4771> kai <2532> exwsw <1856> auton <846> eiv <1519> ghn <1065> anudron <504> kai <2532> afaniw to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> ta <3588> opisw <3694> autou <846> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> escathn <2078> kai <2532> anabhsetai <305> h <3588> sapria autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> o <3588> bromov autou <846> oti <3754> emegalunen <3170> ta <3588> erga <2041> autou <846>

2:21 <06213> twvel <03068> hwhy <01431> lydgh <03588> yk <08055> yxmvw <01523> ylyg <0127> hmda <03372> yaryt <0408> la(2:21)

2:21 yarsei gh <1065> caire <5463> kai <2532> eufrainou <2165> oti <3754> emegalunen <3170> kuriov <2962> tou <3588> poihsai <4160>

2:22 <02426> Mlyx <05414> wntn <01612> Npgw <08384> hnat <06529> wyrp <05375> avn <06086> Ue <03588> yk <04057> rbdm <04999> twan <01876> wasd <03588> yk <07704> ydv <0929> twmhb <03372> waryt <0408> la(2:22)

2:22 yarseite kthnh <2934> tou <3588> pediou oti <3754> beblasthken <985> pedia thv <3588> erhmou <2048> oti <3754> xulon <3586> hnegken <5342> ton <3588> karpon <2590> autou <846> ampelov <288> kai <2532> sukh <4808> edwkan <1325> thn <3588> iscun <2479> autwn <846>

2:23 <07223> Nwsarb <04456> swqlmw <04175> hrwm <01653> Msg <0> Mkl <03381> drwyw <06666> hqdul <04175> hrwmh <0853> ta <0> Mkl <05414> Ntn <03588> yk <0430> Mkyhla <03068> hwhyb <08055> wxmvw <01523> wlyg <06726> Nwyu <01121> ynbw(2:23)

2:23 kai <2532> ta <3588> tekna <5043> siwn <4622> cairete <5463> kai <2532> eufrainesye <2165> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> dioti <1360> edwken <1325> umin <4771> ta <3588> brwmata <1033> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> kai <2532> brexei <1026> umin <4771> ueton <5205> proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797> kaywv <2531> emprosyen <1715>

2:24 <03323> rhuyw <08492> swryt <03342> Mybqyh <07783> wqyshw <01250> rb <01637> twnrgh <04390> walmw(2:24)

2:24 kai <2532> plhsyhsontai ai <3588> alwnev <257> sitou <4621> kai <2532> uperekcuyhsontai ai <3588> lhnoi <3025> oinou <3631> kai <2532> elaiou <1637>

2:25 <0> Mkb <07971> ytxls <0834> rsa <01419> lwdgh <02426> ylyx <01501> Mzghw <02625> lyoxhw <03218> qlyh <0697> hbrah <0398> lka <0834> rsa <08141> Mynsh <0853> ta <0> Mkl <07999> ytmlsw(2:25)

2:25 kai <2532> antapodwsw <467> umin <4771> anti <473> twn <3588> etwn <2094> wn <3739> katefagen <2719> h <3588> akriv <200> kai <2532> o <3588> broucov kai <2532> h <3588> erusibh kai <2532> h <3588> kamph h <3588> dunamiv <1411> mou <1473> h <3588> megalh <3173> hn <3739> exapesteila <1821> eiv <1519> umav <4771>

2:26 <05769> Mlwel <05971> yme <0954> wsby <03808> alw <06381> aylphl <05973> Mkme <06213> hve <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01984> Mtllhw <07646> ewbvw <0398> lwka <0398> Mtlkaw(2:26)

2:26 kai <2532> fagesye <2068> esyiontev <2068> kai <2532> emplhsyhsesye kai <2532> ainesete <134> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> a <3739> epoihsen <4160> mey <3326> umwn <4771> eiv <1519> yaumasia <2297> kai <2532> ou <3364> mh <3165> kataiscunyh <2617> o <3588> laov <2992> mou <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

2:27 o <05769> Mlwel <05971> yme <0954> wsby <03808> alw <05750> dwe <0369> Nyaw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> ynaw <0589> yna <03478> larvy <07130> brqb <03588> yk <03045> Mtedyw(2:27)

2:27 kai <2532> epignwsesye <1921> oti <3754> en <1722> mesw <3319> tou <3588> israhl <2474> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eti <2089> plhn <4133> emou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> kataiscunywsin <2617> ouketi <3765> pav <3956> o <3588> laov <2992> mou <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA