TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 4:11-16

4:11 <04399> hkalmh <0853> ta <07673> wntbshw <02026> Mwngrhw <08432> Mkwt <0413> la <0935> awbn <0834> rsa <05704> de <07200> wary <03808> alw <03045> wedy <03808> al <06862> wnyru <0559> wrmayw<4:5> (4:11)

4:11 (4:5) kai <2532> eipan oi <3588> ylibontev <2346> hmav <1473> ou <3364> gnwsontai <1097> kai <2532> ouk <3364> oqontai <3708> ewv <2193> otou <3748> elywmen <2064> eiv <1519> meson <3319> autwn <846> kai <2532> foneuswmen <5407> autouv <846> kai <2532> katapauswmen <2664> to <3588> ergon <2041>

4:12 <05921> wnyle <07725> wbwst <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <06471> Mymep <06235> rve <0> wnl <0559> wrmayw <0681> Mlua <03427> Mybsyh <03064> Mydwhyh <0935> wab <0834> rsak <01961> yhyw<4:6> (4:12)

4:12 (4:6) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hlyosan <2064> oi <3588> ioudaioi <2453> oi <3588> oikountev <3611> ecomena <2192> autwn <846> kai <2532> eiposan hmin <1473> anabainousin <305> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> topwn <5117> ef <1909> hmav <1473>

4:13 <07198> Mhyttsqw <07420> Mhyxmr <02719> Mhytbrx <05973> Me <04940> twxpsml <05971> Meh <0853> ta <05975> dymeaw <06708> *Myxyxub {Myyxxub} <02346> hmwxl <0310> yrxam <04725> Mwqml <08482> twytxtm <05975> dymeaw<4:7> (4:13)

4:13 (4:7) kai <2532> esthsa <2476> eiv <1519> ta <3588> katwtata <2737> tou <3588> topou <5117> katopisyen tou <3588> teicouv <5038> en <1722> toiv <3588> skepeinoiv kai <2532> esthsa <2476> ton <3588> laon <2992> kata <2596> dhmouv <1218> meta <3326> romfaiwn autwn <846> logcav <3057> autwn <846> kai <2532> toxa <5115> autwn <846>

4:14 P <01004> Mkytbw <0802> Mkysn <01323> Mkytnbw <01121> Mkynb <0251> Mkyxa <05921> le <03898> wmxlhw <02142> wrkz <03372> arwnhw <01419> lwdgh <0136> ynda <0853> ta <06440> Mhynpm <03372> waryt <0408> la <05971> Meh <03499> rty <0413> law <05461> Myngoh <0413> law <02715> Myrxh <0413> la <0559> rmaw <06965> Mwqaw <07200> araw<4:8> (4:14)

4:14 (4:8) kai <2532> eidon <3708> kai <2532> anesthn <450> kai <2532> eipa prov <4314> touv <3588> entimouv <1784> kai <2532> prov <4314> touv <3588> strathgouv <4755> kai <2532> prov <4314> touv <3588> kataloipouv <2645> tou <3588> laou <2992> mh <3165> fobhyhte <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> mnhsyhte <3403> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> tou <3588> megalou <3173> kai <2532> foberou <5398> kai <2532> parataxasye peri <4012> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> uiwn <5207> umwn <4771> kai <2532> yugaterwn <2364> umwn <4771> gunaikwn <1135> umwn <4771> kai <2532> oikwn <3624> umwn <4771>

4:15 <04399> wtkalm <0413> la <0376> sya <02346> hmwxh <0413> la <03605> wnlk <07725> *bsnw {bwsnw} <06098> Mtue <0853> ta <0430> Myhlah <06565> rpyw <0> wnl <03045> edwn <03588> yk <0341> wnybywa <08085> wems <0834> rsak <01961> yhyw<4:9> (4:15)

4:15 (4:9) kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hkousan <191> oi <3588> ecyroi <2190> hmwn <1473> oti <3754> egnwsyh <1097> hmin <1473> kai <2532> dieskedasen o <3588> yeov <2316> thn <3588> boulhn <1012> autwn <846> kai <2532> epestreqamen <1994> pantev <3956> hmeiv <1473> eiv <1519> to <3588> teicov <5038> anhr <435> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> autou <846>

4:16 <03063> hdwhy <01004> tyb <03605> lk <0310> yrxa <08269> Myrvhw <08302> Mynyrshw <07198> twtsqhw <04043> Myngmh <07420> Myxmrhw <02388> Myqyzxm <02677> Myuxw <04399> hkalmb <06213> Myve <05288> yren <02677> yux <01931> awhh <03117> Mwyh <04480> Nm <01961> yhyw<4:10> (4:16)

4:16 (4:10) kai <2532> egeneto <1096> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> hmisu twn <3588> ektetinagmenwn <1621> epoioun <4160> to <3588> ergon <2041> kai <2532> hmisu autwn <846> anteiconto kai <2532> logcai <3057> kai <2532> yureoi <2375> kai <2532> ta <3588> toxa <5115> kai <2532> oi <3588> ywrakev <2382> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> opisw <3694> pantov <3956> oikou <3624> iouda <2448>

Nehemia 4:22-23

4:22 <04399> hkalm <03117> Mwyhw <04929> rmsm <03915> hlylh <0> wnl <01961> wyhw <03389> Mlswry <08432> Kwtb <03885> wnyly <05288> wrenw <0376> sya <05971> Mel <0559> ytrma <01931> ayhh <06256> teb <01571> Mg<4:16> (4:22)

4:22 (4:16) kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> eipa tw <3588> law <2992> aulisyhte en <1722> mesw <3319> ierousalhm <2419> kai <2532> estw <1510> umin <4771> h <3588> nux <3571> profulakh kai <2532> h <3588> hmera <2250> ergon <2041>

4:23 o <04325> Mymh <07973> wxls <0376> sya <0899> wnydgb <06584> Myjsp <0587> wnxna <0369> Nya <0310> yrxa <0834> rsa <04929> rmsmh <0582> ysnaw <05288> yrenw <0251> yxaw <0589> yna <0369> Nyaw<4:17> (4:23)

4:23 (4:17) kai <2532> hmhn <1510> egw <1473> kai <2532> oi <3588> andrev <435> thv <3588> profulakhv opisw <3694> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> ex <1537> hmwn <1473> ekdiduskomenov anhr <435> ta <3588> imatia <2440> autou <846>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA