TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 3:11-26

3:11 kratountov <2902> (5723) de <1161> autou <846> ton <3588> petron <4074> kai <2532> ton <3588> iwannhn <2491> sunedramen <4936> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> prov <4314> autouv <846> epi <1909> th <3588> stoa <4745> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) solomwntov <4672> ekyamboi <1569>

3:12 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> petrov <4074> apekrinato <611> (5662) prov <4314> ton <3588> laon <2992> andrev <435> israhlitai <2475> ti <5101> yaumazete <2296> (5719) epi <1909> toutw <5129> h <2228> hmin <2254> ti <5101> atenizete <816> (5719) wv <5613> idia <2398> dunamei <1411> h <2228> eusebeia <2150> pepoihkosin <4160> (5761) tou <3588> peripatein <4043> (5721) auton <846>

3:13 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> edoxasen <1392> (5656) ton <3588> paida <3816> autou <846> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> men <3303> paredwkate <3860> (5656) kai <2532> hrnhsasye <720> (5662) kata <2596> proswpon <4383> pilatou <4091> krinantov <2919> (5660) ekeinou <1565> apoluein <630> (5721)

3:14 umeiv <5210> de <1161> ton <3588> agion <40> kai <2532> dikaion <1342> hrnhsasye <720> (5662) kai <2532> hthsasye <154> (5668) andra <435> fonea <5406> carisyhnai <5483> (5683) umin <5213>

3:15 ton <3588> de <1161> archgon <747> thv <3588> zwhv <2222> apekteinate <615> (5656) on <3739> o <3588> yeov <2316> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> ou <3739> hmeiv <2249> marturev <3144> esmen <1510> (5748)

3:16 kai <2532> th <3588> pistei <4102> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> touton <5126> on <3739> yewreite <2334> (5719) kai <2532> oidate <1492> (5758) esterewsen <4732> (5656) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> h <3588> di <1223> autou <846> edwken <1325> (5656) autw <846> thn <3588> oloklhrian <3647> tauthn <3778> apenanti <561> pantwn <3956> umwn <5216>

3:17 kai <2532> nun <3568> adelfoi <80> oida <1492> (5758) oti <3754> kata <2596> agnoian <52> epraxate <4238> (5656) wsper <5618> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> umwn <5216>

3:18 o <3588> de <1161> yeov <2316> a <3739> prokathggeilen <4293> (5656) dia <1223> stomatov <4750> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> autou <846> eplhrwsen <4137> (5656) outwv <3779>

3:19 metanohsate <3340> (5657) oun <3767> kai <2532> epistreqate <1994> (5657) prov <4314> to <3588> exaleifyhnai <1813> (5683) umwn <5216> tav <3588> amartiav <266> (3-20) opwv <3704> an <302> elywsin <2064> (5632) kairoi <2540> anaquxewv <403> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kuriou <2962>

3:20 kai <2532> aposteilh <649> (5661) ton <3588> prokeceirismenon <4400> (5772) umin <5213> criston <5547> ihsoun <2424>

3:21 on <3739> dei <1163> (5904) ouranon <3772> men <3303> dexasyai <1209> (5664) acri <891> cronwn <5550> apokatastasewv <605> pantwn <3956> wn <3739> elalhsen <2980> (5656) o <3588> yeov <2316> dia <1223> stomatov <4750> twn <3588> agiwn <40> ap <575> aiwnov <165> autou <846> profhtwn <4396>

3:22 mwushv <3475> men <3303> eipen <2036> (5627) oti <3754> profhthn <4396> umin <5213> anasthsei <450> (5692) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> umwn <5216> wv <5613> eme <1691> autou <846> akousesye <191> (5695) kata <2596> panta <3956> osa <3745> an <302> lalhsh <2980> (5661) prov <4314> umav <5209>

3:23 estai <1510> (5704) de <1161> pasa <3956> quch <5590> htiv <3748> ean <1437> mh <3361> akoush <191> (5661) tou <3588> profhtou <4396> ekeinou <1565> exoleyreuyhsetai <1842> (5701) ek <1537> tou <3588> laou <2992>

3:24 kai <2532> pantev <3956> de <1161> oi <3588> profhtai <4396> apo <575> samouhl <4545> kai <2532> twn <3588> kayexhv <2517> osoi <3745> elalhsan <2980> (5656) kai <2532> kathggeilan <2605> (5656) tav <3588> hmerav <2250> tautav <3778>

3:25 umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> uioi <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> thv <3588> diayhkhv <1242> hv <3739> o <3588> yeov <2316> dieyeto <1303> (5639) prov <4314> touv <3588> paterav <3962> umwn <5216> legwn <3004> (5723) prov <4314> abraam <11> kai <2532> en <1722> tw <3588> spermati <4690> sou <4675> euloghyhsontai <2127> (5701) pasai <3956> ai <3588> patriai <3965> thv <3588> ghv <1093>

3:26 umin <5213> prwton <4412> anasthsav <450> (5660) o <3588> yeov <2316> ton <3588> paida <3816> autou <846> apesteilen <649> (5656) auton <846> eulogounta <2127> (5723) umav <5209> en <1722> tw <3588> apostrefein <654> (5721) ekaston <1538> apo <575> twn <3588> ponhriwn <4189> [umwn] <5216>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA