TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 16:41-50

16:41 <03068> hwhy <05971> Me <0853> ta <04191> Mtmh <0859> Mta <0559> rmal <0175> Nrha <05921> lew <04872> hsm <05921> le <04283> trxmm <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <03885> wnlyw<17:6> (16:41)

16:41 (17:6) kai <2532> egoggusan <1111> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> th <3588> epaurion <1887> epi <1909> mwushn kai <2532> aarwn <2> legontev <3004> umeiv <4771> apektagkate <615> ton <3588> laon <2992> kuriou <2962>

16:42 <03068> hwhy <03519> dwbk <07200> aryw <06051> Nneh <03680> whok <02009> hnhw <04150> dewm <0168> lha <0413> la <06437> wnpyw <0175> Nrha <05921> lew <04872> hsm <05921> le <05712> hdeh <06950> lhqhb <01961> yhyw<17:7> (16:42)

16:42 (17:7) kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> episustrefesyai thn <3588> sunagwghn <4864> epi <1909> mwushn kai <2532> aarwn <2> kai <2532> wrmhsan <3729> epi <1909> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> thnde <3592> ekaluqen <2572> authn <846> h <3588> nefelh <3507> kai <2532> wfyh <3708> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962>

16:43 P <04150> dewm <0168> lha <06440> ynp <0413> la <0175> Nrhaw <04872> hsm <0935> abyw<17:8> (16:43)

16:43 (17:8) kai <2532> eishlyen <1525> mwushv kai <2532> aarwn <2> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142>

16:44 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw<17:9> (16:44)

16:44 (17:9) kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn kai <2532> aarwn <2> legwn <3004>

16:45 <06440> Mhynp <05921> le <05307> wlpyw <07281> egrk <0853> Mta <03615> hlkaw <02063> tazh <05712> hdeh <08432> Kwtm <07426> wmrh<17:10> (16:45)

16:45 (17:10) ekcwrhsate <1633> ek <1537> mesou <3319> thv <3588> sunagwghv <4864> tauthv <3778> kai <2532> exanalwsw autouv <846> eiv <1519> apax <530> kai <2532> epeson <4098> epi <1909> proswpon <4383> autwn <846>

16:46 <05063> Pgnh <02490> lxh <03068> hwhy <06440> ynplm <07110> Puqh <03318> auy <03588> yk <05921> Mhyle <03722> rpkw <05712> hdeh <0413> la <04120> hrhm <01980> Klwhw <07004> trjq <07760> Myvw <04196> xbzmh <05921> lem <0784> sa <05921> hyle <05414> Ntw <04289> htxmh <0853> ta <03947> xq <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw<17:11> (16:46)

16:46 (17:11) kai <2532> eipen mwushv prov <4314> aarwn <2> labe <2983> to <3588> pureion kai <2532> epiyev <3982> ep <1909> auto <846> pur <4442> apo <575> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> epibale <1911> ep <1909> auto <846> yumiama <2368> kai <2532> apenegke <667> to <3588> tacov <5034> eiv <1519> thn <3588> parembolhn kai <2532> exilasai peri <4012> autwn <846> exhlyen <1831> gar <1063> orgh <3709> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> hrktai <757> yrauein <2352> ton <3588> laon <2992>

16:47 <05971> Meh <05921> le <03722> rpkyw <07004> trjqh <0853> ta <05414> Ntyw <05971> Meb <05063> Pgnh <02490> lxh <02009> hnhw <06951> lhqh <08432> Kwt <0413> la <07323> Uryw <04872> hsm <01696> rbd <0834> rsak <0175> Nrha <03947> xqyw<17:12> (16:47)

16:47 (17:12) kai <2532> elaben <2983> aarwn <2> kayaper <2509> elalhsen <2980> autw <846> mwushv kai <2532> edramen <5143> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> hdh <2235> enhrkto h <3588> yrausiv en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> epebalen <1911> to <3588> yumiama <2368> kai <2532> exilasato peri <4012> tou <3588> laou <2992>

16:48 <04046> hpgmh <06113> ruetw <02416> Myyxh <0996> Nybw <04191> Mytmh <0996> Nyb <05975> dmeyw<17:13> (16:48)

16:48 (17:13) kai <2532> esth <2476> ana <303> meson <3319> twn <3588> teynhkotwn <2348> kai <2532> twn <3588> zwntwn <2198> kai <2532> ekopasen <2869> h <3588> yrausiv

16:49 <07141> xrq <01697> rbd <05921> le <04191> Mytmh <0905> dblm <03967> twam <07651> ebsw <0505> Pla <06240> rve <0702> hebra <04046> hpgmb <04191> Mytmh <01961> wyhyw<17:14> (16:49)

16:49 (17:14) kai <2532> egenonto <1096> oi <3588> teynhkotev <2348> en <1722> th <3588> yrausei tessarev <5064> kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> kai <2532> eptakosioi cwriv <5565> twn <3588> teynhkotwn <2348> eneken kore <2879>

16:50 P <06113> hruen <04046> hpgmhw <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <04872> hsm <0413> la <0175> Nrha <07725> bsyw<17:15> (16:50)

16:50 (17:15) kai <2532> epestreqen <1994> aarwn <2> prov <4314> mwushn epi <1909> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> ekopasen <2869> h <3588> yrausivTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA