TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 26:1-14

26:1 <0559> rmayw <0347> bwya <06030> Neyw(26:1)

26:1 upolabwn <5274> de <1161> iwb <2492> legei <3004>

26:2 <05797> ze <03808> al <02220> ewrz <03467> teswh <03581> xk <03808> all <05826> trze <04100> hm(26:2)

26:2 tini <5100> proskeisai h <2228> tini <5100> melleiv <3195> bohyein <997> poteron <4220> ouc <3364> w <3739> pollh <4183> iscuv <2479> kai <2532> w <3739> braciwn <1023> krataiov <2900> estin <1510>

26:3 <03045> tedwh <07230> brl <08454> hyswtw <02451> hmkx <03808> all <03289> tuey <04100> hm(26:3)

26:3 tini <5100> sumbebouleusai <4823> ouc <3364> w <3739> pasa <3956> sofia <4678> h <2228> tini <5100> epakolouyhseiv ouc <3364> w <3739> megisth <3173> dunamiv <1411>

26:4 <04480> Kmm <03318> hauy <04310> ym <05397> tmsnw <04405> Nylm <05046> tdgh <04310> ym <0854> ta(26:4)

26:4 tini <5100> anhggeilav <312> rhmata <4487> pnoh <4157> de <1161> tinov <5100> estin <1510> h <3588> exelyousa <1831> ek <1537> sou <4771>

26:5 <07931> Mhynksw <04325> Mym <08478> txtm <02342> wllwxy <07496> Myaprh(26:5)

26:5 mh <3165> gigantev maiwyhsontai upokatwyen udatov <5204> kai <2532> twn <3588> geitonwn <1069> autou <846>

26:6 <011> Nwdbal <03682> twok <0369> Nyaw <05048> wdgn <07585> lwas <06174> Mwre(26:6)

26:6 gumnov <1131> o <3588> adhv <86> epwpion autou <846> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> peribolaion <4018> th <3588> apwleia <684>

26:7 <04100> hm <01099> ylb <05921> le <0776> Ura <08518> hlt <08414> wht <05921> le <06828> Nwpu <05186> hjn(26:7)

26:7 ekteinwn <1614> borean ep <1909> ouden <3762> kremazwn ghn <1065> epi <1909> oudenov <3762>

26:8 <08478> Mtxt <06051> Nne <01234> eqbn <03808> alw <05645> wybeb <04325> Mym <06887> rru(26:8)

26:8 desmeuwn <1195> udwr <5204> en <1722> nefelaiv <3507> autou <846> kai <2532> ouk <3364> erragh <4486> nefov <3509> upokatw <5270> autou <846>

26:9 <06051> wnne <05921> wyle <06576> zsrp <03678> hok <06440> ynp <0270> zxam(26:9)

26:9 o <3588> kratwn <2902> proswpon <4383> yronou <2362> ekpetazwn ep <1909> auton <846> nefov <3509> autou <846>

26:10 <02822> Ksx <05973> Me <0216> rwa <08503> tylkt <05704> de <04325> Mym <06440> ynp <05921> le <02328> gx <02706> qx(26:10)

26:10 prostagma egurwsen epi <1909> proswpon <4383> udatov <5204> mecri <3360> sunteleiav <4930> fwtov <5457> meta <3326> skotouv <4655>

26:11 <01606> wtregm <08539> whmtyw <07322> wppwry <08064> Myms <05982> ydwme(26:11)

26:11 stuloi <4769> ouranou <3772> epetasyhsan kai <2532> exesthsan <1839> apo <575> thv <3588> epitimhsewv autou <846>

26:12 <07293> bhr <04272> Uxm <08394> *wtnwbtbw {wtnbwtbw} <03220> Myh <07280> egr <03581> wxkb(26:12)

26:12 iscui <2479> katepausen <2664> thn <3588> yalassan <2281> episthmh de <1161> etrwse to <3588> khtov <2785>

26:13 <01281> xyrb <05175> sxn <03027> wdy <02490> hllx <08235> hrps <08064> Myms <07307> wxwrb(26:13)

26:13 kleiyra de <1161> ouranou <3772> dedoikasin auton <846> prostagmati de <1161> eyanatwsen <2289> drakonta <1404> apostathn

26:14 o <0995> Nnwbty <04310> ym <01369> *wytwrwbg {wtrwbg} <07482> Merw <0> wb <08085> emsn <01697> rbd <08102> Ums <04100> hmw <01870> *wykrd {wkrd} <07098> twuq <0428> hla <02005> Nh(26:14)

26:14 idou <2400> tauta <3778> merh <3313> odou <3598> autou <846> kai <2532> epi <1909> ikmada <2429> logou <3056> akousomeya <191> en <1722> autw <846> syenov de <1161> bronthv <1027> autou <846> tiv <5100> oiden opote <3698> poihsei <4160>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA