TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 17:24-34

17:24 <05892> hyreb <03427> wbsyw <08111> Nwrms <0853> ta <03423> wsryw <03478> larvy <01121> ynb <08478> txt <08111> Nwrms <05892> yreb <03427> bsyw <05617> Mywrpow <02574> tmxmw <05755> awemw <03575> htwkmw <0894> lbbm <0804> rwsa <04428> Klm <0935> abyw(17:24)

17:24 kai <2532> hgagen <71> basileuv <935> assuriwn ek <1537> babulwnov <897> ton <3588> ek <1537> counya kai <2532> apo <575> aia kai <2532> apo <575> aimay kai <2532> sepfarouain kai <2532> katwkisyhsan en <1722> polesin <4172> samareiav <4540> anti <473> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> eklhronomhsan <2816> thn <3588> samareian <4540> kai <2532> katwkhsan en <1722> taiv <3588> polesin <4172> authv <846>

17:25 <0> Mhb <02026> Mygrh <01961> wyhyw <0738> twyrah <0853> ta <0> Mhb <03068> hwhy <07971> xlsyw <03068> hwhy <0853> ta <03372> wary <03808> al <08033> Ms <03427> Mtbs <08462> tlxtb <01961> yhyw(17:25)

17:25 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> arch <746> thv <3588> kayedrav <2515> autwn <846> ouk <3364> efobhyhsan <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> en <1722> autoiv <846> touv <3588> leontav <3023> kai <2532> hsan <1510> apoktennontev <615> en <1722> autoiv <846>

17:26 <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03045> Myedy <0369> Mnya <0834> rsak <0853> Mtwa <04191> Mytymm <02009> Mnhw <0738> twyrah <0853> ta <0> Mb <07971> xlsyw <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03045> wedy <03808> al <08111> Nwrms <05892> yreb <03427> bswtw <01540> tylgh <0834> rsa <01471> Mywgh <0559> rmal <0804> rwsa <04428> Klml <0559> wrmayw(17:26)

17:26 kai <2532> eipon tw <3588> basilei <935> assuriwn legontev <3004> ta <3588> eynh <1484> a <3739> apwkisav kai <2532> antekayisav en <1722> polesin <4172> samareiav <4540> ouk <3364> egnwsan <1097> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> autouv <846> touv <3588> leontav <3023> kai <2532> idou <2400> eisin <1510> yanatountev <2289> autouv <846> kayoti <2530> ouk <3364> oidasin to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065>

17:27 <0776> Urah <0430> yhla <04941> jpsm <0853> ta <03384> Mryw <08033> Ms <03427> wbsyw <01980> wklyw <08033> Msm <01540> Mtylgh <0834> rsa <03548> Mynhkhm <0259> dxa <08033> hms <01980> wkylh <0559> rmal <0804> rwsa <04428> Klm <06680> wuyw(17:27)

17:27 kai <2532> eneteilato <1781> o <3588> basileuv <935> assuriwn legwn <3004> apagete <520> ekeiyen <1564> kai <2532> poreuesywsan <4198> kai <2532> katoikeitwsan ekei <1563> kai <2532> fwtiousin <5461> autouv <846> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> ghv <1065>

17:28 <03068> hwhy <0853> ta <03372> waryy <0349> Kya <0853> Mta <03384> hrwm <01961> yhyw <01008> la <0> tybb <03427> bsyw <08111> Nwrmsm <01540> wlgh <0834> rsa <03548> Mynhkhm <0259> dxa <0935> abyw(17:28)

17:28 kai <2532> hgagon <71> ena <1519> twn <3588> ierewn <2409> wn <3739> apwkisan apo <575> samareiav <4540> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> baiyhl kai <2532> hn <1510> fwtizwn <5461> autouv <846> pwv <4459> fobhywsin <5399> ton <3588> kurion <2962>

17:29 <08033> Ms <03427> Mybsy <01992> Mh <0834> rsa <05892> Mhyreb <01471> ywg <01471> ywg <08118> Mynrmsh <06213> wve <0834> rsa <01116> twmbh <01004> tybb <03240> wxynyw <0430> wyhla <01471> ywg <01471> ywg <06213> Myve <01961> wyhyw(17:29)

17:29 kai <2532> hsan <1510> poiountev <4160> eynh <1484> eynh <1484> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> eyhkan <5087> en <1722> oikw <3624> twn <3588> uqhlwn <5308> wn <3739> epoihsan <4160> oi <3588> samaritai eynh <1484> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> autwn <846> en <1722> aiv <3739> katwkoun en <1722> autaiv <846>

17:30 <0807> amysa <0853> ta <06213> wve <02574> tmx <0376> ysnaw <05370> lgrn <0853> ta <06213> wve <03575> twk <0376> ysnaw <05524> twnb <0> twko <0853> ta <06213> wve <0894> lbb <0376> ysnaw(17:30)

17:30 kai <2532> oi <3588> andrev <435> babulwnov <897> epoihsan <4160> thn <3588> sokcwybainiy kai <2532> oi <3588> andrev <435> couy epoihsan <4160> thn <3588> nhrigel kai <2532> oi <3588> andrev <435> aimay epoihsan <4160> thn <3588> asimay

17:31 <05617> *Mywrpo {Myrpo} <0433> *yhla {hla} <06048> Klmnew <0152> Klmrdal <0784> sab <01121> Mhynb <0853> ta <08313> Myprv <05616> Mywrpohw <08662> qtrt <0853> taw <05026> zxbn <06213> wve <05757> Mywehw(17:31)

17:31 kai <2532> oi <3588> euaioi epoihsan <4160> thn <3588> eblazer kai <2532> thn <3588> yaryak kai <2532> oi <3588> sepfarouain katekaion <2618> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> en <1722> puri <4442> tw <3588> adramelec kai <2532> anhmelec yeoiv <2316> sepfarouain

17:32 <01116> twmbh <01004> tybb <01992> Mhl <06213> Myve <01961> wyhyw <01116> twmb <03548> ynhk <07098> Mtwuqm <01992> Mhl <06213> wveyw <03069> hwhy <0853> ta <03372> Myary <01961> wyhyw(17:32)

17:32 kai <2532> hsan <1510> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> katwkisan ta <3588> bdelugmata <946> autwn <846> en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> twn <3588> uqhlwn <5308> a <3739> epoihsan <4160> en <1722> samareia <4540> eynov <1484> eynov <1484> en <1722> polei <4172> en <1722> h <3739> katwkoun en <1722> auth <846> kai <2532> hsan <1510> foboumenoi <5399> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> iereiv <2409> twn <3588> uqhlwn <5308> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> en <1722> oikw <3624> twn <3588> uqhlwn <5308>

17:33 <08033> Msm <0853> Mta <01540> wlgh <0834> rsa <01471> Mywgh <04941> jpsmk <05647> Mydbe <01961> wyh <0430> Mhyhla <0853> taw <03372> Myary <01961> wyh <03068> hwhy <0853> ta(17:33)

17:33 ton <3588> kurion <2962> efobounto <5399> kai <2532> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> elatreuon <3000> kata <2596> to <3588> krima <2917> twn <3588> eynwn <1484> oyen <3606> apwkisen autouv <846> ekeiyen <1564>

17:34 <03478> larvy <08034> wms <07760> Mv <0834> rsa <03290> bqey <01121> ynb <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04687> hwumkw <08451> hrwtkw <04941> Mjpsmkw <02708> Mtqxk <06213> Myve <0369> Mnyaw <03068> hwhy <0853> ta <03372> Myary <0369> Mnya <07223> Mynsarh <04941> Myjpsmk <06213> Myve <01992> Mh <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de(17:34)

17:34 ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> autoi <846> epoioun <4160> kata <2596> to <3588> krima <2917> autwn <846> autoi <846> fobountai <5399> kai <2532> autoi <846> poiousin <4160> kata <2596> ta <3588> dikaiwmata <1345> autwn <846> kai <2532> kata <2596> thn <3588> krisin <2920> autwn <846> kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> kata <2596> thn <3588> entolhn <1785> hn <3739> eneteilato <1781> kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> iakwb <2384> ou <3739> eyhken <5087> to <3588> onoma <3686> autou <846> israhl <2474>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA