TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 6

6:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) epimenwmen <1961> (5725) th <3588> amartia <266> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonash <4121> (5661)

6:2 mh <3361> genoito <1096> (5636) oitinev <3748> apeyanomen <599> (5627) th <3588> amartia <266> pwv <4459> eti <2089> zhsomen <2198> (5692) en <1722> auth <846>

6:3 h <2228> agnoeite <50> (5719) oti <3754> osoi <3745> ebaptisyhmen <907> (5681) eiv <1519> criston <5547> [ihsoun] <2424> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> autou <846> ebaptisyhmen <907> (5681)

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>

6:8 ei <1487> de <1161> apeyanomen <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> kai <2532> suzhsomen <4800> (5692) autw <846>

6:9 eidotev <1492> (5761) oti <3754> cristov <5547> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498> ouketi <3765> apoynhskei <599> (5719) yanatov <2288> autou <846> ouketi <3765> kurieuei <2961> (5719)

6:10 o <3739> gar <1063> apeyanen <599> (5627) th <3588> amartia <266> apeyanen <599> (5627) efapax <2178> o <3739> de <1161> zh <2198> (5719) zh <2198> (5719) tw <3588> yew <2316>

6:11 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> logizesye <3049> (5737) eautouv <1438> einai <1510> (5750) nekrouv <3498> men <3303> th <3588> amartia <266> zwntav <2198> (5723) de <1161> tw <3588> yew <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

6:12 mh <3361> oun <3767> basileuetw <936> (5720) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> ynhtw <2349> umwn <5216> swmati <4983> eiv <1519> to <3588> upakouein <5219> (5721) taiv <3588> epiyumiaiv <1939> autou <846>

6:13 mhde <3366> paristanete <3936> (5720) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> adikiav <93> th <3588> amartia <266> alla <235> parasthsate <3936> (5657) eautouv <1438> tw <3588> yew <2316> wsei <5616> ek <1537> nekrwn <3498> zwntav <2198> (5723) kai <2532> ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> dikaiosunhv <1343> tw <3588> yew <2316>

6:14 amartia <266> gar <1063> umwn <5216> ou <3756> kurieusei <2961> (5692) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485>

6:15 ti <5101> oun <3767> amarthswmen <264> (5661) oti <3754> ouk <3756> esmen <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> w <3739> paristanete <3936> (5719) eautouv <1438> doulouv <1401> eiv <1519> upakohn <5218> douloi <1401> este <1510> (5748) w <3739> upakouete <5219> (5719) htoi <2273> amartiav <266> eiv <1519> yanaton <2288> h <2228> upakohv <5218> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

6:17 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> oti <3754> hte <1510> (5713) douloi <1401> thv <3588> amartiav <266> uphkousate <5219> (5656) de <1161> ek <1537> kardiav <2588> eiv <1519> on <3739> paredoyhte <3860> (5681) tupon <5179> didachv <1322>

6:18 eleuyerwyentev <1659> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> amartiav <266> edoulwyhte <1402> (5681) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

6:20 ote <3753> gar <1063> douloi <1401> hte <1510> (5713) thv <3588> amartiav <266> eleuyeroi <1658> hte <1510> (5713) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

6:22 nuni <3570> de <1161> eleuyerwyentev <1659> (5685) apo <575> thv <3588> amartiav <266> doulwyentev <1402> (5685) de <1161> tw <3588> yew <2316> ecete <2192> (5719) ton <3588> karpon <2590> umwn <5216> eiv <1519> agiasmon <38> to <3588> de <1161> telov <5056> zwhn <2222> aiwnion <166>

6:23 ta <3588> gar <1063> oqwnia <3800> thv <3588> amartiav <266> yanatov <2288> to <3588> de <1161> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> zwh <2222> aiwniov <166> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA