TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 10:1-15

10:1 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> dwdeka <1427> mayhtav <3101> autou <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> pneumatwn <4151> akayartwn <169> wste <5620> ekballein <1544> (5721) auta <846> kai <2532> yerapeuein <2323> (5721) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>

10:2 twn <3588> de <1161> dwdeka <1427> apostolwn <652> ta <3588> onomata <3686> estin <1510> (5748) tauta <5023> prwtov <4413> simwn <4613> o <3588> legomenov <3004> (5746) petrov <4074> kai <2532> andreav <406> o <3588> adelfov <80> autou <846> kai <2532> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> iwannhv <2491> o <3588> adelfov <80> autou <846>

10:3 filippov <5376> kai <2532> baryolomaiov <918> ywmav <2381> kai <2532> mayyaiov <3156> o <3588> telwnhv <5057> iakwbov <2385> o <3588> tou <3588> alfaiou <256> kai <2532> yaddaiov <2280>

10:4 simwn <4613> o <3588> kananaiov <2581> kai <2532> ioudav <2455> o <3588> iskariwthv <2469> o <3588> kai <2532> paradouv <3860> (5631) auton <846>

10:5 toutouv <5128> touv <3588> dwdeka <1427> apesteilen <649> (5656) o <3588> ihsouv <2424> paraggeilav <3853> (5660) autoiv <846> legwn <3004> (5723) eiv <1519> odon <3598> eynwn <1484> mh <3361> apelyhte <565> (5632) kai <2532> eiv <1519> polin <4172> samareitwn <4541> mh <3361> eiselyhte <1525> (5632)

10:6 poreuesye <4198> (5737) de <1161> mallon <3123> prov <4314> ta <3588> probata <4263> ta <3588> apolwlota <622> (5756) oikou <3624> israhl <2474>

10:7 poreuomenoi <4198> (5740) de <1161> khrussete <2784> (5720) legontev <3004> (5723) oti <3754> hggiken <1448> (5758) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772>

10:8 asyenountav <770> (5723) yerapeuete <2323> (5720) nekrouv <3498> egeirete <1453> (5720) leprouv <3015> kayarizete <2511> (5720) daimonia <1140> ekballete <1544> (5720) dwrean <1432> elabete <2983> (5627) dwrean <1432> dote <1325> (5628)

10:9 mh <3361> kthshsye <2932> (5667) cruson <5557> mhde <3366> arguron <696> mhde <3366> calkon <5475> eiv <1519> tav <3588> zwnav <2223> umwn <5216>

10:10 mh <3361> phran <4082> eiv <1519> odon <3598> mhde <3366> duo <1417> citwnav <5509> mhde <3366> upodhmata <5266> mhde <3366> rabdon <4464> axiov <514> gar <1063> o <3588> ergathv <2040> thv <3588> trofhv <5160> autou <846>

10:11 eiv <1519> hn <3739> d <1161> an <302> polin <4172> h <2228> kwmhn <2968> eiselyhte <1525> (5632) exetasate <1833> (5657) tiv <5101> en <1722> auth <846> axiov <514> estin <1510> (5748) kakei <2546> meinate <3306> (5657) ewv <2193> an <302> exelyhte <1831> (5632)

10:12 eisercomenoi <1525> (5740) de <1161> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> aspasasye <782> (5663) authn <846>

10:13 kai <2532> ean <1437> men <3303> h <1510> (5753) h <3588> oikia <3614> axia <514> elyatw <2064> (5657) h <3588> eirhnh <1515> umwn <5216> ep <1909> authn <846> ean <1437> de <1161> mh <3361> h <1510> (5753) axia <514> h <3588> eirhnh <1515> umwn <5216> ef <1909> umav <5209> epistrafhtw <1994> (5649)

10:14 kai <2532> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) umav <5209> mhde <3366> akoush <191> (5661) touv <3588> logouv <3056> umwn <5216> exercomenoi <1831> (5740) exw <1854> thv <3588> oikiav <3614> h <2228> thv <3588> polewv <4172> ekeinhv <1565> ektinaxate <1621> (5657) ton <3588> koniorton <2868> twn <3588> podwn <4228> umwn <5216>

10:15 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> anektoteron <414> estai <1510> (5704) gh <1093> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrwn <1116> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA