TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 22:13-19

22:13 <0> wl <05414> Nty <03808> al <06467> wlepw <02600> Mnx <05647> dbey <07453> wherb <04941> jpsm <03808> alb <05944> wytwylew <06664> qdu <03808> alb <01004> wtyb <01129> hnb <01945> ywh(22:13)

22:13 w <3588> o <3588> oikodomwn <3618> oikian <3614> autou <846> ou <3364> meta <3326> dikaiosunhv <1343> kai <2532> ta <3588> uperwa <5253> autou <846> ouk <3364> en <1722> krimati <2917> para <3844> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> ergatai <2038> dwrean <1431> kai <2532> ton <3588> misyon <3408> autou <846> ou <3364> mh <3165> apodwsei <591> autw <846>

22:14 <08350> rssb <04886> xwsmw <0730> zrab <05603> Nwpow <02474> ynwlx <0> wl <07167> erqw <07304> Myxwrm <05944> twylew <04060> twdm <01004> tyb <0> yl <01129> hnba <0559> rmah(22:14)

22:14 wkodomhsav <3618> seautw <4572> oikon <3624> summetron uperwa <5253> ripista diestalmena yurisin <2376> kai <2532> exulwmena en <1722> kedrw kai <2532> kecrismena <5548> en <1722> miltw

22:15 <0> wl <02896> bwj <0227> za <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> hvew <08354> htsw <0398> lka <03808> awlh <01> Kyba <0730> zrab <08474> hrxtm <0859> hta <03588> yk <04427> Klmth(22:15)

22:15 mh <3165> basileuseiv <936> oti <3754> su <4771> paroxunh <3947> en <1722> acaz <881> tw <3588> patri <3962> sou <4771> ou <3364> fagontai <2068> kai <2532> ou <3364> piontai <4095> beltion <957> hn <1510> se <4771> poiein <4160> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> kalhn <2570>

22:16 <03068> hwhy <05002> Man <0853> yta <01847> tedh <01931> ayh <03808> awlh <02896> bwj <0227> za <034> Nwybaw <06041> yne <01779> Nyd <01777> Nd(22:16)

22:16 ouk <3364> egnwsan <1097> ouk <3364> ekrinan <2919> krisin <2920> tapeinw <5011> oude <3761> krisin <2920> penhtov <3993> ou <3364> touto <3778> estin <1510> to <3588> mh <3165> gnwnai <1097> se <4771> eme <1473> legei <3004> kuriov <2962>

22:17 o <06213> twvel <04835> huwrmh <05921> lew <06233> qseh <05921> lew <08210> Kwpsl <05355> yqnh <01818> Md <05921> lew <01215> Keub <05921> le <0518> Ma <03588> yk <03820> Kblw <05869> Kynye <0369> Nya <03588> yk(22:17)

22:17 idou <2400> ouk <3364> eisin <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> oude <3761> h <3588> kardia <2588> sou <4771> kalh <2570> all <235> eiv <1519> thn <3588> pleonexian <4124> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> to <3588> aima <129> to <3588> aywon <121> tou <3588> ekceein <1632> auto <846> kai <2532> eiv <1519> adikhma <92> kai <2532> eiv <1519> fonon <5408> tou <3588> poiein <4160>

22:18 <01935> *hdh <01945> ywhw <0113> Nwda <01945> ywh <0> wl <05594> wdpoy <03808> al <0269> twxa <01945> ywhw <0251> yxa <01945> ywh <0> wl <05594> wdpoy <03808> al <03063> hdwhy <04428> Klm <02977> whysay <01121> Nb <03079> Myqywhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(22:18)

22:18 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> iwakim uion <5207> iwsia basilea <935> iouda <2448> ouai <3759> epi <1909> ton <3588> andra <435> touton <3778> ou <3364> mh <3165> koqwntai <2875> auton <846> w <3588> adelfe <80> oude <3761> mh <3165> klausontai <2799> auton <846> oimmoi kurie <2962>

22:19 o <03389> Mlswry <08179> yresl <01973> halhm <07993> Klshw <05498> bwxo <06912> rbqy <02543> rwmx <06900> trwbq(22:19)

22:19 tafhn <5027> onou <3688> tafhsetai <2290> sumqhsyeiv rifhsetai epekeina <1900> thv <3588> pulhv <4439> ierousalhm <2419>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA