TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 6:7-15

6:7 proseucomenoi <4336> (5740) de <1161> mh <3361> battaloghshte <945> (5661) wsper <5618> oi <3588> eynikoi <1482> dokousin <1380> (5719) gar <1063> oti <3754> en <1722> th <3588> polulogia <4180> autwn <846> eisakousyhsontai <1522> (5701)

6:8 mh <3361> oun <3767> omoiwyhte <3666> (5686) autoiv <846> oiden <1492> (5758) gar <1063> [o <3588> yeov] <2316> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> wn <3739> creian <5532> ecete <2192> (5719) pro <4253> tou <3588> umav <5209> aithsai <154> (5658) auton <846>

6:9 outwv <3779> oun <3767> proseucesye <4336> (5737) umeiv <5210> pater <3962> hmwn <2257> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> agiasyhtw <37> (5682) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

6:10 elyetw <2064> (5628) h <3588> basileia <932> sou <4675> genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> wv <5613> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093>

6:11 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> dov <1325> (5628) hmin <2254> shmeron <4594>

6:12 kai <2532> afev <863> (5628) hmin <2254> ta <3588> ofeilhmata <3783> hmwn <2257> wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) toiv <3588> ofeiletaiv <3781> hmwn <2257>

6:13 kai <2532> mh <3361> eisenegkhv <1533> (5661) hmav <2248> eiv <1519> peirasmon <3986> alla <235> rusai <4506> (5663) hmav <2248> apo <575> tou <3588> ponhrou <4190>

6:14 ean <1437> gar <1063> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> ta <3588> paraptwmata <3900> autwn <846> afhsei <863> (5692) kai <2532> umin <5213> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770>

6:15 ean <1437> de <1161> mh <3361> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> [ta <3588> paraptwmata <3900> autwn] <846> oude <3761> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> afhsei <863> (5692) ta <3588> paraptwmata <3900> umwn <5216>

Matius 7:7-11

7:7 aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

7:8 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)

7:9 h <2228> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> on <3739> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> autou <846> arton <740> mh <3361> liyon <3037> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:10 h <2228> kai <2532> icyun <2486> aithsei <154> (5692) mh <3361> ofin <3789> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:11 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> dwsei <1325> (5692) agaya <18> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>

Lukas 11:1-13

11:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> einai <1510> (5750) auton <846> en <1722> topw <5117> tini <5100> proseucomenon <4336> (5740) wv <5613> epausato <3973> (5668) eipen <2036> (5627) tiv <5100> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> prov <4314> auton <846> kurie <2962> didaxon <1321> (5657) hmav <2248> proseucesyai <4336> (5738) kaywv <2531> kai <2532> iwannhv <2491> edidaxen <1321> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846>

11:2 eipen <2036> (5627) de <1161> autoiv <846> otan <3752> proseuchsye <4336> (5741) legete <3004> (5720) pater <3962> agiasyhtw <37> (5682) to <3588> onoma <3686> sou <4675> elyetw <2064> (5628) h <3588> basileia <932> sou <4675>

11:3 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> didou <1325> (5720) hmin <2254> to <3588> kay <2596> hmeran <2250>

11:4 kai <2532> afev <863> (5628) hmin <2254> tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> kai <2532> gar <1063> autoi <846> afiomen <863> (5719) panti <3956> ofeilonti <3784> (5723) hmin <2254> kai <2532> mh <3361> eisenegkhv <1533> (5661) hmav <2248> eiv <1519> peirasmon <3986>

11:5 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> exei <2192> (5692) filon <5384> kai <2532> poreusetai <4198> (5695) prov <4314> auton <846> mesonuktiou <3317> kai <2532> eiph <2036> (5632) autw <846> file <5384> crhson <5531> (5657) moi <3427> treiv <5140> artouv <740>

11:6 epeidh <1894> filov <5384> mou <3450> paregeneto <3854> (5633) ex <1537> odou <3598> prov <4314> me <3165> kai <2532> ouk <3756> ecw <2192> (5719) o <3739> parayhsw <3908> (5692) autw <846>

11:7 kakeinov <2548> eswyen <2081> apokriyeiv <611> (5679) eiph <2036> (5632) mh <3361> moi <3427> kopouv <2873> parece <3930> (5720) hdh <2235> h <3588> yura <2374> kekleistai <2808> (5769) kai <2532> ta <3588> paidia <3813> mou <3450> met <3326> emou <1700> eiv <1519> thn <3588> koithn <2845> eisin <1510> (5748) ou <3756> dunamai <1410> (5736) anastav <450> (5631) dounai <1325> (5629) soi <4671>

11:8 legw <3004> (5719) umin <5213> ei <1487> kai <2532> ou <3756> dwsei <1325> (5692) autw <846> anastav <450> (5631) dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) filon <5384> autou <846> dia <1223> ge <1065> thn <3588> anaideian <335> autou <846> egeryeiv <1453> (5685) dwsei <1325> (5692) autw <846> oswn <3745> crhzei <5535> (5719)

11:9 kagw <2504> umin <5213> legw <3004> (5719) aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

11:10 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)

11:11 tina <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> ton <3588> patera <3962> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> icyun <2486> mh <3361> anti <473> icyuov <2486> ofin <3789> autw <846> epidwsei <1929> (5692)

11:12 h <2228> kai <2532> aithsei <154> (5692) won <5609> epidwsei <1929> (5692) autw <846> skorpion <4651>

11:13 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> uparcontev <5225> (5723) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> [o] <3588> ex <1537> ouranou <3772> dwsei <1325> (5692) pneuma <4151> agion <40> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA