TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 3:1-5

3:1 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <0935> ab <02009> hnh <02655> Myupx <0859> Mta <0834> rsa <01285> tyrbh <04397> Kalmw <01245> Mysqbm <0859> Mta <0834> rsa <0136> Nwdah <01964> wlkyh <0413> la <0935> awby <06597> Matpw <06440> ynpl <01870> Krd <06437> hnpw <04397> ykalm <07971> xls <02005> ynnh(3:1)

3:1 idou <2400> egw <1473> exapostellw <1821> ton <3588> aggelon <32> mou <1473> kai <2532> epibleqetai <1914> odon <3598> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> exaifnhv <1810> hxei <1854> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> eautou <1438> kuriov <2962> on <3739> umeiv <4771> zhteite <2212> kai <2532> o <3588> aggelov <32> thv <3588> diayhkhv <1242> on <3739> umeiv <4771> yelete <2309> idou <2400> ercetai <2064> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>

3:2 <03526> Myobkm <01287> tyrbkw <06884> Prum <0784> sak <01931> awh <03588> yk <07200> wtwarhb <05975> dmeh <04310> ymw <0935> wawb <03117> Mwy <0853> ta <03557> lklkm <04310> ymw(3:2)

3:2 kai <2532> tiv <5100> upomenei <5278> hmeran <2250> eisodou <1529> autou <846> h <2228> tiv <5100> uposthsetai en <1722> th <3588> optasia <3701> autou <846> dioti <1360> autov <846> eisporeuetai <1531> wv <3739> pur <4442> cwneuthriou kai <2532> wv <3739> poa plunontwn <4150>

3:3 <06666> hqdub <04503> hxnm <05066> ysygm <03068> hwhyl <01961> wyhw <03701> Pokkw <02091> bhzk <0853> Mta <02212> qqzw <03878> ywl <01121> ynb <0853> ta <02891> rhjw <03701> Pok <02891> rhjmw <06884> Prum <03427> bsyw(3:3)

3:3 kai <2532> kayieitai <2523> cwneuwn kai <2532> kayarizwn <2511> wv <3739> to <3588> argurion <694> kai <2532> wv <3739> to <3588> crusion <5553> kai <2532> kayarisei <2511> touv <3588> uiouv <5207> leui <3017> kai <2532> ceei autouv <846> wv <3739> to <3588> crusion <5553> kai <2532> wv <3739> to <3588> argurion <694> kai <2532> esontai <1510> tw <3588> kuriw <2962> prosagontev <4317> yusian <2378> en <1722> dikaiosunh <1343>

3:4 <06931> twynmdq <08141> Mynskw <05769> Mlwe <03117> ymyk <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <04503> txnm <03068> hwhyl <06149> hbrew(3:4)

3:4 kai <2532> aresei tw <3588> kuriw <2962> yusia <2378> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419> kaywv <2531> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> kaywv <2531> ta <3588> eth <2094> ta <3588> emprosyen <1715>

3:5 <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03372> ynwary <03808> alw <01616> rg <05186> yjmw <03490> Mwtyw <0490> hnmla <07916> rykv <07939> rkv <06231> yqsebw <08267> rqsl <07650> Myebsnbw <05003> Mypanmbw <03784> Mypskmb <04116> rhmm <05707> de <01961> ytyyhw <04941> jpsml <0413> Mkyla <07126> ytbrqw(3:5)

3:5 kai <2532> prosaxw <4317> prov <4314> umav <4771> en <1722> krisei <2920> kai <2532> esomai <1510> martuv <3144> tacuv <5036> epi <1909> tav <3588> farmakouv <5333> kai <2532> epi <1909> tav <3588> moicalidav <3428> kai <2532> epi <1909> touv <3588> omnuontav tw <3588> onomati <3686> mou <1473> epi <1909> qeudei <5579> kai <2532> epi <1909> touv <3588> aposterountav <650> misyon <3408> misywtou <3411> kai <2532> touv <3588> katadunasteuontav <2616> chran <5503> kai <2532> touv <3588> kondulizontav orfanouv <3737> kai <2532> touv <3588> ekklinontav <1578> krisin <2920> proshlutou <4339> kai <2532> touv <3588> mh <3165> foboumenouv <5399> me <1473> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA