TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 3:29

3:29 <03899> Mxl <02638> roxw <02719> brxb <05307> lpnw <06418> Klpb <02388> qyzxmw <06879> erumw <02100> bz <03097> bawy <01004> tybm <03772> trky <0408> law <01> wyba <01004> tyb <03605> lk <0413> law <03097> bawy <07218> sar <05921> le <02342> wlxy(3:29)

3:29 katanthsatwsan epi <1909> kefalhn <2776> iwab kai <2532> epi <1909> panta <3956> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> mh <3165> eklipoi <1587> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> iwab gonorruhv kai <2532> leprov <3015> kai <2532> kratwn <2902> skutalhv kai <2532> piptwn <4098> en <1722> romfaia kai <2532> elassoumenov <1642> artoiv <740>

2 Samuel 3:2

3:2 <03159> tlaerzyh <0293> Menyxal <0550> Nwnma <01060> wrwkb <01961> yhyw <02275> Nwrbxb <01121> Mynb <01732> dwdl <03205> *wdlwyw {wdlyw} (3:2)

3:2 kai <2532> etecyhsan <5088> tw <3588> dauid uioi <5207> en <1722> cebrwn kai <2532> hn <1510> o <3588> prwtotokov <4416> autou <846> amnwn thv <3588> acinoom thv <3588> iezrahlitidov

2 Samuel 1:16-20

1:16 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <04191> yttm <0595> ykna <0559> rmal <0> Kb <06030> hne <06310> Kyp <03588> yk <07218> Ksar <05921> le <01818> *Kmd {Kymd} <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(1:16)

1:16 kai <2532> eipen dauid prov <4314> auton <846> to aima <129> sou <4771> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> sou <4771> oti <3754> to <3588> stoma <4750> sou <4771> apekriyh kata <2596> sou <4771> legwn <3004> oti <3754> egw <1473> eyanatwsa <2289> ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

1:17 <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <02063> tazh <07015> hnyqh <0854> ta <01732> dwd <06969> Nnqyw(1:17)

1:17 kai <2532> eyrhnhsen <2354> dauid ton <3588> yrhnon <2355> touton <3778> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> epi <1909> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846>

1:18 <03477> rsyh <05612> rpo <05921> le <03789> hbwtk <02009> hnh <07198> tsq <03063> hdwhy <01121> ynb <03925> dmll <0559> rmayw(1:18)

1:18 kai <2532> eipen tou <3588> didaxai <1321> touv <3588> uiouv <5207> iouda <2448> idou <2400> gegraptai <1125> epi <1909> bibliou <975> tou <3588> euyouv

1:19 <01368> Myrwbg <05307> wlpn <0349> Kya <02491> llx <01116> Kytwmb <05921> le <03478> larvy <06643> ybuh(1:19)

1:19 sthlwson israhl <2474> uper <5228> twn <3588> teynhkotwn <2348> epi <1909> ta <3588> uqh <5311> sou <4771> traumatiwn pwv <4459> epesan <4098> dunatoi <1415>

1:20 <06189> Mylreh <01323> twnb <05937> hnzlet <06435> Np <06430> Mytslp <01323> twnb <08055> hnxmvt <06435> Np <0831> Nwlqsa <02351> tuwxb <01319> wrvbt <0408> la <01661> tgb <05046> wdygt <0408> la(1:20)

1:20 mh <3165> anaggeilhte <312> en <1722> gey kai <2532> mh <3165> euaggelishsye <2097> en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> askalwnov mhpote <3379> eufranywsin <2165> yugaterev <2364> allofulwn <246> mhpote <3379> agalliaswntai yugaterev <2364> twn <3588> aperitmhtwn <564>

Ayub 34:19

34:19 <03605> Mlk <03027> wydy <04639> hvem <03588> yk <01800> ld <06440> ynpl <07771> ews <05234> rkn <03808> alw <08269> Myrv <06440> ynp <05375> avn <03808> al <0834> rsa(34:19)

34:19 ov <3739> ouk <3364> ephscunyh proswpon <4383> entimou <1784> oude <3761> oiden timhn <5092> yesyai <5087> adroiv yaumasyhnai <2296> proswpa <4383> autwn <846>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA