TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 14

14:1 <02896> bwj <06213> hve <0369> Nya <05949> hlyle <08581> wbyeth <07843> wtyxsh <0430> Myhla <0369> Nya <03820> wblb <05036> lbn <0559> rma <01732> dwdl <05329> xunml(14:1)

14:1 (13:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid eipen afrwn <878> en <1722> kardia <2588> autou <846> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> diefyeiran <1311> kai <2532> ebdelucyhsan <948> en <1722> epithdeumasin ouk <3364> estin <1510> poiwn <4160> crhstothta <5544> ouk <3364> estin <1510> ewv <2193> enov <1519>

14:2 <0430> Myhla <0853> ta <01875> srd <07919> lykvm <03426> syh <07200> twarl <0120> Mda <01121> ynb <05921> le <08259> Pyqsh <08064> Mymsm <03068> hwhy(14:2)

14:2 (13:2) kuriov <2962> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> diekuqen epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> tou <3588> idein <3708> ei <1487> estin <1510> suniwn <4920> h <2228> ekzhtwn <1567> ton <3588> yeon <2316>

14:3 <0259> dxa <01571> Mg <0369> Nya <02896> bwj <06213> hve <0369> Nya <0444> wxlan <03162> wdxy <05493> ro <03605> lkh(14:3)

14:3 (13:3) pantev <3956> exeklinan <1578> ama <260> hcrewyhsan ouk <3364> estin <1510> poiwn <4160> crhstothta <5544> ouk <3364> estin <1510> ewv <2193> enov <1519> tafov <5028> anewgmenov <455> o <3588> larugx <2995> autwn <846> taiv <3588> glwssaiv <1100> autwn <846> edoliousan <1387> iov <2447> aspidwn <785> upo <5259> ta <3588> ceilh <5491> autwn <846> wn <3739> to <3588> stoma <4750> arav <685> kai <2532> pikriav <4088> gemei <1073> oxeiv <3691> oi <3588> podev <4228> autwn <846> ekceai <1632> aima <129> suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3364> egnwsan <1097> ouk <3364> estin <1510> fobov <5401> yeou <2316> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

14:4 <07121> warq <03808> al <03068> hwhy <03899> Mxl <0398> wlka <05971> yme <0398> ylka <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <03045> wedy <03808> alh(14:4)

14:4 (13:4) ouci <3364> gnwsontai <1097> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> oi <3588> katesyiontev <2719> ton <3588> laon <2992> mou <1473> brwsei <1035> artou <740> ton <3588> kurion <2962> ouk <3364> epekalesanto

14:5 <06662> qydu <01755> rwdb <0430> Myhla <03588> yk <06343> dxp <06342> wdxp <08033> Ms(14:5)

14:5 (13:5) ekei <1563> edeiliasan <1168> fobw <5401> ou <3739> ouk <3364> hn <1510> fobov <5401> oti <3754> o <3588> yeov <2316> en <1722> genea <1074> dikaia <1342>

14:6 <04268> whoxm <03068> hwhy <03588> yk <0954> wsybt <06041> yne <06098> tue(14:6)

14:6 (13:6) boulhn <1012> ptwcou <4434> kathscunate <2617> oti <3754> kuriov <2962> elpiv <1680> autou <846> estin <1510>

14:7 <03478> larvy <08055> xmvy <03290> bqey <01523> lgy <05971> wme <07622> twbs <03068> hwhy <07725> bwsb <03478> larvy <03444> tewsy <06726> Nwyum <05414> Nty <04310> ym(14:7)

14:7 (13:7) tiv <5100> dwsei <1325> ek <1537> siwn <4622> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> israhl <2474> en <1722> tw <3588> epistreqai <1994> kurion <2962> thn <3588> aicmalwsian <161> tou <3588> laou <2992> autou <846> agalliasyw iakwb <2384> kai <2532> eufranyhtw <2165> israhl <2474>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA