TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 9:16-33

9:16 ara <686> oun <3767> ou <3756> tou <3588> yelontov <2309> (5723) oude <3761> tou <3588> trecontov <5143> (5723) alla <235> tou <3588> elewntov <1653> (5723) yeou <2316>

9:17 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> tw <3588> faraw <5328> oti <3754> eiv <1519> auto <846> touto <5124> exhgeira <1825> (5656) se <4571> opwv <3704> endeixwmai <1731> (5672) en <1722> soi <4671> thn <3588> dunamin <1411> mou <3450> kai <2532> opwv <3704> diaggelh <1229> (5652) to <3588> onoma <3686> mou <3450> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1093>

9:18 ara <686> oun <3767> on <3739> yelei <2309> (5719) eleei <1653> (5719) on <3739> de <1161> yelei <2309> (5719) sklhrunei <4645> (5719)

9:19 ereiv <2046> (5692) moi <3427> oun <3767> ti <5101> eti <2089> memfetai <3201> (5736) tw <3588> gar <1063> boulhmati <1013> autou <846> tiv <5101> anyesthken <436> (5758)

9:20 w <5599> anyrwpe <444> menounge <3304> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> antapokrinomenov <470> (5740) tw <3588> yew <2316> mh <3361> erei <2046> (5692) to <3588> plasma <4110> tw <3588> plasanti <4111> (5660) ti <5101> me <3165> epoihsav <4160> (5656) outwv <3779>

9:21 h <2228> ouk <3756> ecei <2192> (5719) exousian <1849> o <3588> kerameuv <2763> tou <3588> phlou <4081> ek <1537> tou <3588> autou <846> furamatov <5445> poihsai <4160> (5658) o <3739> men <3303> eiv <1519> timhn <5092> skeuov <4632> o <3739> de <1161> eiv <1519> atimian <819>

9:22 ei <1487> de <1161> yelwn <2309> (5723) o <3588> yeov <2316> endeixasyai <1731> (5670) thn <3588> orghn <3709> kai <2532> gnwrisai <1107> (5658) to <3588> dunaton <1415> autou <846> hnegken <5342> (5656) en <1722> pollh <4183> makroyumia <3115> skeuh <4632> orghv <3709> kathrtismena <2675> (5772) eiv <1519> apwleian <684>

9:23 ina <2443> gnwrish <1107> (5661) ton <3588> plouton <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> epi <1909> skeuh <4632> eleouv <1656> a <3739> prohtoimasen <4282> (5656) eiv <1519> doxan <1391>

9:24 ouv <3739> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) hmav <2248> ou <3756> monon <3440> ex <1537> ioudaiwn <2453> alla <235> kai <2532> ex <1537> eynwn <1484>

9:25 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> wshe <5617> legei <3004> (5719) kalesw <2564> (5692) ton <3588> ou <3756> laon <2992> mou <3450> laon <2992> mou <3450> kai <2532> thn <3588> ouk <3756> hgaphmenhn <25> (5772) hgaphmenhn <25> (5772)

9:26 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> tw <3588> topw <5117> ou <3757> erreyh <4482> (5681) [autoiv] <846> ou <3756> laov <2992> mou <3450> umeiv <5210> ekei <1563> klhyhsontai <2564> (5701) uioi <5207> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

9:27 hsaiav <2268> de <1161> krazei <2896> (5719) uper <5228> tou <3588> israhl <2474> ean <1437> h <1510> (5753) o <3588> ariymov <706> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> wv <5613> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> upoleimma <2640> swyhsetai <4982> (5701)

9:28 logon <3056> gar <1063> suntelwn <4931> (5723) kai <2532> suntemnwn <4932> (5723) poihsei <4160> (5692) kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

9:29 kai <2532> kaywv <2531> proeirhken <4280> (5758) hsaiav <2268> ei <1487> mh <3361> kuriov <2962> sabawy <4519> egkatelipen <1459> (5627) hmin <2254> sperma <4690> wv <5613> sodoma <4670> an <302> egenhyhmen <1096> (5675) kai <2532> wv <5613> gomorra <1116> an <302> wmoiwyhmen <3666> (5681)

9:30 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) oti <3754> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> diwkonta <1377> (5723) dikaiosunhn <1343> katelaben <2638> (5627) dikaiosunhn <1343> dikaiosunhn <1343> de <1161> thn <3588> ek <1537> pistewv <4102>

9:31 israhl <2474> de <1161> diwkwn <1377> (5723) nomon <3551> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> nomon <3551> ouk <3756> efyasen <5348> (5656)

9:32 dia <1223> ti <5101> oti <3754> ouk <3756> ek <1537> pistewv <4102> all <235> wv <5613> ex <1537> ergwn <2041> prosekoqan <4350> (5656) tw <3588> liyw <3037> tou <3588> proskommatov <4348>

9:33 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) idou <2400> (5628) tiyhmi <5087> (5719) en <1722> siwn <4622> liyon <3037> proskommatov <4348> kai <2532> petran <4073> skandalou <4625> kai <2532> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.19 detik
dipersembahkan oleh YLSA