TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 24:10-15

24:10 <05152> rwxn <05892> rye <0413> la <0763> Myrhn <0> Mra <0413> la <01980> Klyw <06965> Mqyw <03027> wdyb <0113> wynda <02898> bwj <03605> lkw <01980> Klyw <0113> wynda <01581> ylmgm <01581> Mylmg <06235> hrve <05650> dbeh <03947> xqyw(24:10)

24:10 kai <2532> elaben <2983> o <3588> paiv <3816> deka <1176> kamhlouv <2574> apo <575> twn <3588> kamhlwn <2574> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> agaywn <18> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> mey <3326> eautou <1438> kai <2532> anastav <450> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> nacwr <3493>

24:11 <07579> tbash <03318> tau <06256> tel <06153> bre <06256> tel <04325> Mymh <0875> rab <0413> la <05892> ryel <02351> Uwxm <01581> Mylmgh <01288> Krbyw(24:11)

24:11 kai <2532> ekoimisen tav <3588> kamhlouv <2574> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> para <3844> to <3588> frear <5421> tou <3588> udatov <5204> to <3588> prov <4314> oqe <3796> hnika <2259> ekporeuontai <1607> ai <3588> udreuomenai

24:12 <085> Mhrba <0113> ynda <05973> Me <02617> dox <06213> hvew <03117> Mwyh <06440> ynpl <04994> an <07136> hrqh <085> Mhrba <0113> ynda <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmayw(24:12)

24:12 kai <2532> eipen kurie <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> abraam <11> euodwson <2137> enantion <1726> emou <1473> shmeron <4594> kai <2532> poihson <4160> eleov <1656> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> abraam <11>

24:13 <04325> Mym <07579> basl <03318> tauy <05892> ryeh <0376> ysna <01323> twnbw <04325> Mymh <05869> Nye <05921> le <05324> bun <0595> ykna <02009> hnh(24:13)

24:13 idou <2400> egw <1473> esthka <2476> epi <1909> thv <3588> phghv <4077> tou <3588> udatov <5204> ai <3588> de <1161> yugaterev <2364> twn <3588> oikountwn <3611> thn <3588> polin <4172> ekporeuontai <1607> antlhsai <501> udwr <5204>

24:14 <0113> ynda <05973> Me <02617> dox <06213> tyve <03588> yk <03045> eda <0> hbw <03327> qxuyl <05650> Kdbel <03198> txkh <0853> hta <08248> hqsa <01581> Kylmg <01571> Mgw <08354> hts <0559> hrmaw <08354> htsaw <03537> Kdk <04994> an <05186> yjh <0413> hyla <0559> rma <0834> rsa <05291> renh <01961> hyhw(24:14)

24:14 kai <2532> estai <1510> h <3588> paryenov <3933> h <3739> an <302> egw <1473> eipw epiklinon thn <3588> udrian <5201> sou <4771> ina <2443> piw <4095> kai <2532> eiph moi <1473> pie <4095> kai <2532> tav <3588> kamhlouv <2574> sou <4771> potiw <4222> ewv <2193> an <302> pauswntai <3973> pinousai <4095> tauthn <3778> htoimasav <2090> tw <3588> paidi <3816> sou <4771> isaak <2464> kai <2532> en <1722> toutw <3778> gnwsomai <1097> oti <3754> epoihsav <4160> eleov <1656> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> abraam <11>

24:15 <07926> hmks <05921> le <03537> hdkw <085> Mhrba <0251> yxa <05152> rwxn <0802> tsa <04435> hklm <01121> Nb <01328> lawtbl <03205> hdly <0834> rsa <03318> tauy <07259> hqbr <02009> hnhw <01696> rbdl <03615> hlk <02962> Mrj <01931> awh <01961> yhyw(24:15)

24:15 kai <2532> egeneto <1096> pro <4253> tou <3588> suntelesai <4931> auton <846> lalounta <2980> en <1722> th <3588> dianoia <1271> kai <2532> idou <2400> rebekka exeporeueto <1607> h <3588> tecyeisa <5088> bayouhl uiw <5207> melcav thv <3588> gunaikov <1135> nacwr <3493> adelfou <80> de <1161> abraam <11> ecousa <2192> thn <3588> udrian <5201> epi <1909> twn <3588> wmwn <3676> authv <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA