TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 27:15-27

27:15 <07737> hwtsn <04066> *Mynydm {Mynwdm} <0802> tsaw <05464> ryrgo <03117> Mwyb <02956> drwj <01812> Pld(27:15)

27:15 (34:15) stagonev ekballousin <1544> anyrwpon <444> en <1722> hmera <2250> ceimerinh ek <1537> tou <3588> oikou <3624> autou <846> wsautwv <5615> kai <2532> gunh <1135> loidorov <3060> ek <1537> tou <3588> idiou <2398> oikou <3624>

27:16 <07121> arqy <03225> wnymy <08081> Nmsw <07307> xwr <06845> Npu <06845> hynpu(27:16)

27:16 (34:16) boreav sklhrov <4642> anemov <417> onomati <3686> de <1161> epidexiov kaleitai <2564>

27:17 <07453> wher <06440> ynp <02300> dxy <0376> syaw <02300> dxy <01270> lzrbb <01270> lzrb(27:17)

27:17 (34:17) sidhrov <4604> sidhron <4604> oxunei anhr <435> de <1161> paroxunei <3947> proswpon <4383> etairou <2083>

27:18 <03513> dbky <0113> wynda <08104> rmsw <06529> hyrp <0398> lkay <08384> hnat <05341> run(27:18)

27:18 (34:18) ov <3739> futeuei <5452> sukhn <4808> fagetai <2068> touv <3588> karpouv <2590> authv <846> ov <3739> de <1161> fulassei <5442> ton <3588> eautou <1438> kurion <2962> timhyhsetai <5091>

27:19 <0120> Mdal <0120> Mdah <03820> bl <03651> Nk <06440> Mynpl <06440> Mynph <04325> Mymk(27:19)

27:19 (34:19) wsper <3746> ouc <3364> omoia <3664> proswpa <4383> proswpoiv <4383> outwv <3778> oude <3761> ai <3588> kardiai <2588> twn <3588> anyrwpwn <444>

27:20 <07646> hnebvt <03808> al <0120> Mdah <05869> ynyew <07646> hnebvt <03808> al <010> *wdbaw {hdbaw} <07585> lwas(27:20)

27:20 (34:20) adhv <86> kai <2532> apwleia <684> ouk <3364> empimplantai wsautwv <5615> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> twn <3588> anyrwpwn <444> aplhstoi (34:20a) bdelugma <946> kuriw <2962> sthrizwn <4741> ofyalmon <3788> kai <2532> oi <3588> apaideutoi <521> akrateiv <193> glwssh <1100>

27:21 <04110> wllhm <06310> ypl <0376> syaw <02091> bhzl <03564> rwkw <03701> Pokl <04715> Prum(27:21)

27:21 (34:21) dokimion <1383> argurw <696> kai <2532> crusw purwsiv <4451> anhr <435> de <1161> dokimazetai <1381> dia <1223> stomatov <4750> egkwmiazontwn auton <846> (34:21a) kardia <2588> anomou <459> ekzhtei <1567> kaka <2556> kardia <2588> de <1161> euyhv ekzhtei <1567> gnwsin <1108>

27:22 P <0200> wtlwa <05921> wylem <05493> rwot <03808> al <05940> yleb <07383> twpyrh <08432> Kwtb <04388> stkmb <0191> lywah <0853> ta <03806> swtkt <0518> Ma(27:22)

27:22 (34:22) ean <1437> mastigoiv <3146> afrona <878> en <1722> mesw <3319> sunedriou <4892> atimazwn <818> ou <3364> mh <3165> perielhv <4022> thn <3588> afrosunhn <877> autou <846>

27:23 <05739> Myrdel <03820> Kbl <07896> tys <06629> Knau <06440> ynp <03045> edt <03045> edy(27:23)

27:23 (34:23) gnwstwv <1110> epignwsh <1921> qucav <5590> poimniou <4168> sou <4771> kai <2532> episthseiv kardian <2588> sou <4771> saiv <4674> agelaiv <34>

27:24 <01755> *rwdw {rwd} <01755> rwdl <05145> rzn <0518> Maw <02633> Nox <05769> Mlwel <03808> al <03588> yk(27:24)

27:24 (34:24) oti <3754> ou <3364> ton <3588> aiwna <165> andri <435> kratov <2904> kai <2532> iscuv <2479> oude <3761> paradidwsin <3860> ek <1537> geneav <1074> eiv <1519> genean <1074>

27:25 <02022> Myrh <06212> twbve <0622> wpoanw <01877> asd <07200> harnw <02682> ryux <01540> hlg(27:25)

27:25 (34:25) epimelou <1959> twn <3588> en <1722> tw <3588> pediw clwrwn <5515> kai <2532> kereiv <2751> poan kai <2532> sunage <4863> corton <5528> oreinon <3714>

27:26 <06260> Mydwte <07704> hdv <04242> ryxmw <03830> Kswbll <03532> Myvbk(27:26)

27:26 (34:26) ina <2443> echv <2192> probata <4263> eiv <1519> imatismon <2441> tima <5091> pedion ina <2443> wsin <3775> soi <4771> arnev

27:27 <05291> Kytwrenl <02416> Myyxw <01004> Ktyb <03899> Mxll <03899> Kmxll <05795> Myze <02461> blx <01767> ydw(27:27)

27:27 (34:27) uie <5207> par <3844> emou <1473> eceiv <2192> rhseiv iscurav <2478> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> swn <4674> yerapontwn <2324>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA