TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 1:2-14

1:2 acri <891> hv <3739> hmerav <2250> enteilamenov <1781> (5674) toiv <3588> apostoloiv <652> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> ouv <3739> exelexato <1586> (5668) anelhmfyh <353> (5681)

1:3 oiv <3739> kai <2532> paresthsen <3936> (5656) eauton <1438> zwnta <2198> (5723) meta <3326> to <3588> payein <3958> (5629) auton <846> en <1722> polloiv <4183> tekmhrioiv <5039> di <1223> hmerwn <2250> tesserakonta <5062> optanomenov <3700> (5740) autoiv <846> kai <2532> legwn <3004> (5723) ta <3588> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

1:4 kai <2532> sunalizomenov <4871> (5740) parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> apo <575> ierosolumwn <2414> mh <3361> cwrizesyai <5563> (5745) alla <235> perimenein <4037> (5721) thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> patrov <3962> hn <3739> hkousate <191> (5656) mou <3450>

1:5 oti <3754> iwannhv <2491> men <3303> ebaptisen <907> (5656) udati <5204> umeiv <5210> de <1161> en <1722> pneumati <4151> baptisyhsesye <907> (5701) agiw <40> ou <3756> meta <3326> pollav <4183> tautav <3778> hmerav <2250>

1:6 oi <3588> men <3303> oun <3767> sunelyontev <4905> (5631) hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> ei <1487> en <1722> tw <3588> cronw <5550> toutw <5129> apokayistaneiv <600> (5719) thn <3588> basileian <932> tw <3588> israhl <2474>

1:7 eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ouc <3756> umwn <5216> estin <1510> (5748) gnwnai <1097> (5629) cronouv <5550> h <2228> kairouv <2540> ouv <3739> o <3588> pathr <3962> eyeto <5087> (5639) en <1722> th <3588> idia <2398> exousia <1849>

1:8 alla <235> lhmqesye <2983> (5695) dunamin <1411> epelyontov <1904> (5631) tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> ef <1909> umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) mou <3450> marturev <3144> en <1722> te <5037> ierousalhm <2419> kai <2532> [en] <1722> pash <3956> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> samareia <4540> kai <2532> ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1093>

1:9 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) blepontwn <991> (5723) autwn <846> ephryh <1869> (5681) kai <2532> nefelh <3507> upelaben <5274> (5627) auton <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

1:10 kai <2532> wv <5613> atenizontev <816> (5723) hsan <1510> (5713) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> poreuomenou <4198> (5740) autou <846> kai <2532> idou <2400> (5628) andrev <435> duo <1417> pareisthkeisan <3936> (5715) autoiv <846> en <1722> esyhsesin <2067> leukaiv <3022>

1:11 oi <3739> kai <2532> eipan <3004> (5627) andrev <435> galilaioi <1057> ti <5101> esthkate <2476> (5758) blepontev <991> (5723) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outov <3778> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> analhmfyeiv <353> (5685) af <575> umwn <5216> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> outwv <3779> eleusetai <2064> (5695) on <3739> tropon <5158> eyeasasye <2300> (5662) auton <846> poreuomenon <4198> (5740) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

1:12 tote <5119> upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> apo <575> orouv <3735> tou <3588> kaloumenou <2564> (5746) elaiwnov <1638> o <3739> estin <1510> (5748) egguv <1451> ierousalhm <2419> sabbatou <4521> econ <2192> (5723) odon <3598>

1:13 kai <2532> ote <3753> eishlyon <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> anebhsan <305> (5627) ou <3757> hsan <1510> (5713) katamenontev <2650> (5723) o <3588> te <5037> petrov <4074> kai <2532> iwannhv <2491> kai <2532> iakwbov <2385> kai <2532> andreav <406> filippov <5376> kai <2532> ywmav <2381> baryolomaiov <918> kai <2532> mayyaiov <3156> iakwbov <2385> alfaiou <256> kai <2532> simwn <4613> o <3588> zhlwthv <2207> kai <2532> ioudav <2455> iakwbou <2385>

1:14 outoi <3778> pantev <3956> hsan <1510> (5713) proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> th <3588> proseuch <4335> sun <4862> gunaixin <1135> kai <2532> mariam <3137> th <3588> mhtri <3384> [tou] <3588> ihsou <2424> kai <2532> sun <4862> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846>

Kisah Para Rasul 2:32

2:32 touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> anesthsen <450> (5656) o <3588> yeov <2316> ou <3739> pantev <3956> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) marturev <3144>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA