TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 26:16-21

26:16 <07004> trjqh <04196> xbzm <05921> le <06999> ryjqhl <03068> hwhy <01964> lkyh <0413> la <0935> abyw <0430> wyhla <03068> hwhyb <04603> lemyw <07843> tyxshl <05704> de <03820> wbl <01361> hbg <02393> wtqzxkw(26:16)

26:16 kai <2532> wv <3739> katiscusen <2729> uqwyh <5312> h <3588> kardia <2588> autou <846> tou <3588> katafyeirai kai <2532> hdikhsen <91> en <1722> kuriw <2962> yew <2316> autou <846> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> naon <3485> kuriou <2962> yumiasai <2370> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> twn <3588> yumiamatwn <2368>

26:17 <02428> lyx <01121> ynb <08084> Mynwms <03068> hwhyl <03548> Mynhk <05973> wmew <03548> Nhkh <05838> whyrze <0310> wyrxa <0935> abyw(26:17)

26:17 kai <2532> eishlyen <1525> opisw <3694> autou <846> azariav o <3588> iereuv <2409> kai <2532> met <3326> autou <846> iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962> ogdohkonta <3589> uioi <5207> dunatoi <1415>

26:18 <0430> Myhla <03068> hwhym <03519> dwbkl <0> Kl <03808> alw <04603> tlem <03588> yk <04720> sdqmh <04480> Nm <03318> au <06999> ryjqhl <06942> Mysdqmh <0175> Nrha <01121> ynb <03548> Mynhkl <03588> yk <03068> hwhyl <06999> ryjqhl <05818> whyze <0> Kl <03808> al <0> wl <0559> wrmayw <04428> Klmh <05818> whyze <05921> le <05975> wdmeyw(26:18)

26:18 kai <2532> esthsan <2476> epi <1909> ozian <3604> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipan autw <846> ou <3364> soi <4771> ozia <3604> yumiasai <2370> tw <3588> kuriw <2962> all <235> h <2228> toiv <3588> iereusin <2409> uioiv <5207> aarwn <2> toiv <3588> hgiasmenoiv <37> yumiasai <2370> exelye <1831> ek <1537> tou <3588> agiasmatov oti <3754> apesthv apo <575> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> soi <4771> touto <3778> eiv <1519> doxan <1391> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316>

26:19 <07004> trjqh <04196> xbzml <05921> lem <03068> hwhy <01004> tybb <03548> Mynhkh <06440> ynpl <04696> wxumb <02224> hxrz <06883> teruhw <03548> Mynhkh <05973> Me <02196> wpezbw <06999> ryjqhl <04730> trjqm <03027> wdybw <05818> whyze <02196> Pezyw(26:19)

26:19 kai <2532> eyumwyh <2373> oziav <3604> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> to <3588> yumiathrion tou <3588> yumiasai <2370> en <1722> tw <3588> naw <3485> kai <2532> en <1722> tw <3588> yumwyhnai <2373> auton <846> prov <4314> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> h <3588> lepra <3014> aneteilen <393> en <1722> tw <3588> metwpw <3359> autou <846> enantion <1726> twn <3588> ierewn <2409> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> epanw <1883> tou <3588> yusiasthriou <2379> twn <3588> yumiamatwn <2368>

26:20 <03068> hwhy <05060> wegn <03588> yk <03318> taul <01765> Pxdn <01931> awh <01571> Mgw <08033> Msm <0926> whwlhbyw <04696> wxumb <06879> erum <01931> awh <02009> hnhw <03548> Mynhkh <03605> lkw <07218> sarh <03548> Nhk <05838> whyrze <0413> wyla <06437> Npyw(26:20)

26:20 kai <2532> epestreqen <1994> ep <1909> auton <846> o <3588> iereuv <2409> o <3588> prwtov <4413> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> idou <2400> autov <846> leprov <3015> en <1722> tw <3588> metwpw <3359> kai <2532> katespeusan auton <846> ekeiyen <1564> kai <2532> gar <1063> autov <846> espeusen <4692> exelyein <1831> oti <3754> hlegxen <1651> auton <846> kuriov <2962>

26:21 <0776> Urah <05971> Me <0853> ta <08199> jpws <04428> Klmh <01004> tyb <05921> le <01121> wnb <03147> Mtwyw <03068> hwhy <01004> tybm <01504> rzgn <03588> yk <06879> erum <02669> *tyspxh {twspxh} <01004> tyb <03427> bsyw <04194> wtwm <03117> Mwy <05704> de <06879> erum <04428> Klmh <05818> whyze <01961> yhyw(26:21)

26:21 kai <2532> hn <1510> oziav <3604> o <3588> basileuv <935> leprov <3015> ewv <2193> hmerav <2250> thv <3588> teleuthv <5054> autou <846> kai <2532> en <1722> oikw <3624> affouswy ekayhto <2521> leprov <3015> oti <3754> apescisyh apo <575> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> iwayam <2488> o <3588> uiov <5207> autou <846> epi <1909> thv <3588> basileiav <932> autou <846> krinwn <2919> ton <3588> laon <2992> thv <3588> ghv <1065>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA