TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 22:29-36

22:29 <01568> delg <07433> tmr <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhyw <03478> larvy <04428> Klm <05927> leyw(22:29)

22:29 kai <2532> anebh <305> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> met <3326> autou <846> eiv <1519> remmay galaad

22:30 <04421> hmxlmb <0935> awbyw <03478> larvy <04428> Klm <02664> vpxtyw <0899> Kydgb <03847> sbl <0859> htaw <04421> hmxlmb <0935> abw <02664> vpxth <03092> jpswhy <0413> la <03478> larvy <04428> Klm <0559> rmayw(22:30)

22:30 kai <2532> eipen basileuv <935> israhl <2474> prov <4314> iwsafat <2498> basilea <935> iouda <2448> sugkaluqomai <4780> kai <2532> eiseleusomai <1525> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> kai <2532> su <4771> endusai <1746> ton <3588> imatismon <2441> mou <1473> kai <2532> sunekaluqato <4780> o <3588> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171>

22:31 <0905> wdbl <03478> larvy <04428> Klm <0854> ta <0518> Ma <03588> yk <01419> lwdg <0853> taw <06996> Njq <0854> ta <03898> wmxlt <03808> al <0559> rmal <08147> Mynsw <07970> Mysls <0> wl <0834> rsa <07393> bkrh <08269> yrv <0853> ta <06680> hwu <0758> Mra <04428> Klmw(22:31)

22:31 kai <2532> basileuv <935> suriav <4947> eneteilato <1781> toiv <3588> arcousi <758> twn <3588> armatwn <716> autou <846> triakonta <5144> kai <2532> dusin <1417> legwn <3004> mh <3165> polemeite <4170> mikron <3398> kai <2532> megan <3173> all <235> h <2228> ton <3588> basilea <935> israhl <2474> monwtaton <3441>

22:32 <03092> jpswhy <02199> qezyw <03898> Mxlhl <05921> wyle <05493> wroyw <01931> awh <03478> larvy <04428> Klm <0389> Ka <0559> wrma <01992> hmhw <03092> jpswhy <0853> ta <07393> bkrh <08269> yrv <07200> twark <01961> yhyw(22:32)

22:32 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eidon <3708> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> ton <3588> iwsafat <2498> basilea <935> iouda <2448> kai <2532> autoi <846> eipon fainetai <5316> basileuv <935> israhl <2474> outov <3778> kai <2532> ekuklwsan <2944> auton <846> polemhsai <4170> kai <2532> anekraxen <349> iwsafat <2498>

22:33 <0310> wyrxam <07725> wbwsyw <01931> awh <03478> larvy <04428> Klm <03808> al <03588> yk <07393> bkrh <08269> yrv <07200> twark <01961> yhyw(22:33)

22:33 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eidon <3708> oi <3588> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> basileuv <935> israhl <2474> outov <3778> kai <2532> apestreqan <654> ap <575> autou <846>

22:34 <02470> ytylxh <03588> yk <04264> hnxmh <04480> Nm <03318> ynayuwhw <03027> Kdy <02015> Kph <07395> wbkrl <0559> rmayw <08302> Nyrsh <0996> Nybw <01694> Myqbdh <0996> Nyb <03478> larvy <04428> Klm <0853> ta <05221> hkyw <08537> wmtl <07198> tsqb <04900> Ksm <0376> syaw(22:34)

22:34 kai <2532> eneteinen eiv <1519> to <3588> toxon <5115> eustocwv kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> basilea <935> israhl <2474> ana <303> meson <3319> tou <3588> pneumonov kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ywrakov <2382> kai <2532> eipen tw <3588> hniocw autou <846> epistreqon <1994> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> exagage <1806> me <1473> ek <1537> tou <3588> polemou <4171> oti <3754> tetrwmai

22:35 <07393> bkrh <02436> qyx <0413> la <04347> hkmh <01818> Md <03332> quyw <06153> breb <04191> tmyw <0758> Mra <05227> xkn <04818> hbkrmb <05975> dmem <01961> hyh <04428> Klmhw <01931> awhh <03117> Mwyb <04421> hmxlmh <05927> hletw(22:35)

22:35 kai <2532> etropwyh o <3588> polemov <4171> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> o <3588> basileuv <935> hn <1510> esthkwv <2476> epi <1909> tou <3588> armatov <716> ex <1537> enantiav <1727> suriav <4947> apo <575> prwi <4404> ewv <2193> esperav <2073> kai <2532> apecunne to <3588> aima <129> ek <1537> thv <3588> plhghv <4127> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> tou <3588> armatov <716> kai <2532> apeyanen <599> esperav <2073> kai <2532> exeporeueto <1607> to <3588> aima <129> thv <3588> trophv <5157> ewv <2193> tou <3588> kolpou <2859> tou <3588> armatov <716>

22:36 <0776> wura <0413> la <0376> syaw <05892> wrye <0413> la <0376> sya <0559> rmal <08121> smsh <0935> abk <04264> hnxmb <07440> hnrh <05674> rbeyw(22:36)

22:36 kai <2532> esth <2476> o <3588> stratokhrux dunontov <1417> tou <3588> hliou <2246> legwn <3004> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> polin <4172> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> ghn <1065>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.16 detik
dipersembahkan oleh YLSA