TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Filemon 1

1:1 paulov <3972> desmiov <1198> cristou <5547> ihsou <2424> kai <2532> timoyeov <5095> o <3588> adelfov <80> filhmoni <5371> tw <3588> agaphtw <27> kai <2532> sunergw <4904> hmwn <2257>

1:2 kai <2532> apfia <682> th <3588> adelfh <79> kai <2532> arcippw <751> tw <3588> sustratiwth <4961> hmwn <2257> kai <2532> th <3588> kat <2596> oikon <3624> sou <4675> ekklhsia <1577>

1:3 cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 eucaristw <2168> (5719) tw <3588> yew <2316> mou <3450> pantote <3842> mneian <3417> sou <4675> poioumenov <4160> (5734) epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450>

1:5 akouwn <191> (5723) sou <4675> thn <3588> agaphn <26> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> hn <3739> eceiv <2192> (5719) eiv <1519> ton <3588> kurion <2962> ihsoun <2424> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> agiouv <40>

1:6 opwv <3704> h <3588> koinwnia <2842> thv <3588> pistewv <4102> sou <4675> energhv <1756> genhtai <1096> (5638) en <1722> epignwsei <1922> pantov <3956> agayou <18> [tou] <3588> en <1722> hmin <2254> eiv <1519> criston <5547>

1:7 caran <5479> gar <1063> pollhn <4183> escon <2192> (5627) kai <2532> paraklhsin <3874> epi <1909> th <3588> agaph <26> sou <4675> oti <3754> ta <3588> splagcna <4698> twn <3588> agiwn <40> anapepautai <373> (5769) dia <1223> sou <4675> adelfe <80>

1:8 dio <1352> pollhn <4183> en <1722> cristw <5547> parrhsian <3954> ecwn <2192> (5723) epitassein <2004> (5721) soi <4671> to <3588> anhkon <433> (5723)

1:9 dia <1223> thn <3588> agaphn <26> mallon <3123> parakalw <3870> (5719) toioutov <5108> wn <1510> (5752) wv <5613> paulov <3972> presbuthv <4246> nuni <3570> de <1161> kai <2532> desmiov <1198> cristou <5547> ihsou <2424>

1:10 parakalw <3870> (5719) se <4571> peri <4012> tou <3588> emou <1700> teknou <5043> on <3739> egennhsa <1080> (5656) en <1722> toiv <3588> desmoiv <1199> onhsimon <3682>

1:11 ton <3588> pote <4218> soi <4671> acrhston <890> nuni <3570> de <1161> soi <4671> kai <2532> emoi <1698> eucrhston <2173>

1:12 on <3739> anepemqa <375> (5656) soi <4671> auton <846> tout <5124> estin <1510> (5748) ta <3588> ema <1699> splagcna <4698>

1:13 on <3739> egw <1473> eboulomhn <1014> (5711) prov <4314> emauton <1683> katecein <2722> (5721) ina <2443> uper <5228> sou <4675> moi <3427> diakonh <1247> (5725) en <1722> toiv <3588> desmoiv <1199> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:14 cwriv <5565> de <1161> thv <3588> shv <4674> gnwmhv <1106> ouden <3762> hyelhsa <2309> (5656) poihsai <4160> (5658) ina <2443> mh <3361> wv <5613> kata <2596> anagkhn <318> to <3588> agayon <18> sou <4675> h <1510> (5753) alla <235> kata <2596> ekousion <1595>

1:15 taca <5029> gar <1063> dia <1223> touto <5124> ecwrisyh <5563> (5681) prov <4314> wran <5610> ina <2443> aiwnion <166> auton <846> apechv <568> (5725)

1:16 ouketi <3765> wv <5613> doulon <1401> all <235> uper <5228> doulon <1401> adelfon <80> agaphton <27> malista <3122> emoi <1698> posw <4214> de <1161> mallon <3123> soi <4671> kai <2532> en <1722> sarki <4561> kai <2532> en <1722> kuriw <2962>

1:17 ei <1487> oun <3767> me <3165> eceiv <2192> (5719) koinwnon <2844> proslabou <4355> (5640) auton <846> wv <5613> eme <1691>

1:18 ei <1487> de <1161> ti <5100> hdikhsen <91> (5656) se <4571> h <2228> ofeilei <3784> (5719) touto <5124> emoi <1698> elloga <1677> (5720)

1:19 egw <1473> paulov <3972> egraqa <1125> (5656) th <3588> emh <1699> ceiri <5495> egw <1473> apotisw <661> (5692) ina <2443> mh <3361> legw <3004> (5725) soi <4671> oti <3754> kai <2532> seauton <4572> moi <3427> prosofeileiv <4359> (5719)

1:20 nai <3483> adelfe <80> egw <1473> sou <4675> onaimhn <3685> (5636) en <1722> kuriw <2962> anapauson <373> (5657) mou <3450> ta <3588> splagcna <4698> en <1722> cristw <5547>

1:21 pepoiywv <3982> (5756) th <3588> upakoh <5218> sou <4675> egraqa <1125> (5656) soi <4671> eidwv <1492> (5761) oti <3754> kai <2532> uper <5228> a <3739> legw <3004> (5719) poihseiv <4160> (5692)

1:22 ama <260> de <1161> kai <2532> etoimaze <2090> (5720) moi <3427> xenian <3578> elpizw <1679> (5719) gar <1063> oti <3754> dia <1223> twn <3588> proseucwn <4335> umwn <5216> carisyhsomai <5483> (5701) umin <5213>

1:23 aspazetai <782> (5736) se <4571> epafrav <1889> o <3588> sunaicmalwtov <4869> mou <3450> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:24 markov <3138> aristarcov <708> dhmav <1214> loukav <3065> oi <3588> sunergoi <4904> mou <3450>

1:25 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> tou <3588> pneumatov <4151> umwn <5216>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA