TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

2 Tesalonika 3

3:1 to <3588> loipon <3063> proseucesye <4336> (5737) adelfoi <80> peri <4012> hmwn <2257> ina <2443> o <3588> logov <3056> tou <3588> kuriou <2962> trech <5143> (5725) kai <2532> doxazhtai <1392> (5747) kaywv <2531> kai <2532> prov <4314> umav <5209>

3:2 kai <2532> ina <2443> rusywmen <4506> (5686) apo <575> twn <3588> atopwn <824> kai <2532> ponhrwn <4190> anyrwpwn <444> ou <3756> gar <1063> pantwn <3956> h <3588> pistiv <4102>

3:3 pistov <4103> de <1161> estin <1510> (5748) o <3588> kuriov <2962> ov <3739> sthrixei <4741> (5692) umav <5209> kai <2532> fulaxei <5442> (5692) apo <575> tou <3588> ponhrou <4190>

3:4 pepoiyamen <3982> (5754) de <1161> en <1722> kuriw <2962> ef <1909> umav <5209> oti <3754> a <3739> paraggellomen <3853> (5719) [kai] <2532> poieite <4160> (5719) kai <2532> poihsete <4160> (5692)

3:5 o <3588> de <1161> kuriov <2962> kateuyunai <2720> (5659) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> eiv <1519> thn <3588> agaphn <26> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> upomonhn <5281> tou <3588> cristou <5547>

3:6 paraggellomen <3853> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> en <1722> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547> stellesyai <4724> (5733) umav <5209> apo <575> pantov <3956> adelfou <80> ataktwv <814> peripatountov <4043> (5723) kai <2532> mh <3361> kata <2596> thn <3588> paradosin <3862> hn <3739> parelabete <3880> (5627) par <3844> hmwn <2257>

3:7 autoi <846> gar <1063> oidate <1492> (5758) pwv <4459> dei <1163> (5904) mimeisyai <3401> (5738) hmav <2248> oti <3754> ouk <3756> htakthsamen <812> (5656) en <1722> umin <5213>

3:8 oude <3761> dwrean <1432> arton <740> efagomen <5315> (5627) para <3844> tinov <5100> all <235> en <1722> kopw <2873> kai <2532> mocyw <3449> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250> ergazomenoi <2038> (5740) prov <4314> to <3588> mh <3361> epibarhsai <1912> (5658) tina <5100> umwn <5216>

3:9 ouc <3756> oti <3754> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) exousian <1849> all <235> ina <2443> eautouv <1438> tupon <5179> dwmen <1325> (5632) umin <5213> eiv <1519> to <3588> mimeisyai <3401> (5738) hmav <2248>

3:10 kai <2532> gar <1063> ote <3753> hmen <1510> (5713) prov <4314> umav <5209> touto <5124> parhggellomen <3853> (5707) umin <5213> oti <3754> ei <1487> tiv <5100> ou <3756> yelei <2309> (5719) ergazesyai <2038> (5738) mhde <3366> esyietw <2068> (5720)

3:11 akouomen <191> (5719) gar <1063> tinav <5100> peripatountav <4043> (5723) en <1722> umin <5213> ataktwv <814> mhden <3367> ergazomenouv <2038> (5740) alla <235> periergazomenouv <4020> (5740)

3:12 toiv <3588> de <1161> toioutoiv <5108> paraggellomen <3853> (5719) kai <2532> parakaloumen <3870> (5719) en <1722> kuriw <2962> ihsou <2424> cristw <5547> ina <2443> meta <3326> hsuciav <2271> ergazomenoi <2038> (5740) ton <3588> eautwn <1438> arton <740> esyiwsin <2068> (5725)

3:13 umeiv <5210> de <1161> adelfoi <80> mh <3361> egkakhshte <1573> (5661) kalopoiountev <2569> (5723)

3:14 ei <1487> de <1161> tiv <5100> ouc <3756> upakouei <5219> (5719) tw <3588> logw <3056> hmwn <2257> dia <1223> thv <3588> epistolhv <1992> touton <5126> shmeiousye <4593> (5732) mh <3361> sunanamignusyai <4874> (5733) autw <846> ina <2443> entraph <1788> (5652)

3:15 kai <2532> mh <3361> wv <5613> ecyron <2190> hgeisye <2233> (5737) alla <235> nouyeteite <3560> (5720) wv <5613> adelfon <80>

3:16 autov <846> de <1161> o <3588> kuriov <2962> thv <3588> eirhnhv <1515> dwh <1325> (5630) umin <5213> thn <3588> eirhnhn <1515> dia <1223> pantov <3956> en <1722> panti <3956> tropw <5158> o <3588> kuriov <2962> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216>

3:17 o <3588> aspasmov <783> th <3588> emh <1699> ceiri <5495> paulou <3972> o <3739> estin <1510> (5748) shmeion <4592> en <1722> pash <3956> epistolh <1992> outwv <3779> grafw <1125> (5719)

3:18 h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547> meta <3326> pantwn <3956> umwn <5216>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA