TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 43:8-13

43:8 <0559> rmal <08471> oxnpxtb <03414> whymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(43:8)

43:8 (50:8) kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> en <1722> tafnav legwn <3004>

43:9 <03064> Mydwhy <0582> Mysna <05869> ynyel <08471> oxnpxtb <06547> herp <01004> tyb <06607> xtpb <0834> rsa <04404> Nblmb <04423> jlmb <02934> Mtnmjw <01419> twldg <068> Mynba <03027> Kdyb <03947> xq(43:9)

43:9 (50:9) labe <2983> seautw <4572> liyouv <3037> megalouv <3173> kai <2532> katakruqon autouv <846> en <1722> proyuroiv en <1722> pulh <4439> thv <3588> oikiav <3614> faraw <5328> en <1722> tafnav kat <2596> ofyalmouv <3788> andrwn <435> iouda <2448>

43:10 <05921> Mhyle <08237> *wryrps {wrwrps} <0853> ta <05186> hjnw <02934> ytnmj <0834> rsa <0428> hlah <068> Mynbal <04605> lemm <03678> waok <07760> ytmvw <05650> ydbe <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruardkwbn <0853> ta <03947> ytxqlw <07971> xls <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw(43:10)

43:10 (50:10) kai <2532> ereiv outwv <3778> eipen kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> apostellw <649> kai <2532> axw <71> naboucodonosor basilea <935> babulwnov <897> kai <2532> yhsei <5087> autou <846> ton <3588> yronon <2362> epanw <1883> twn <3588> liywn <3037> toutwn <3778> wn <3739> katekruqav kai <2532> arei <142> ta <3588> opla <3696> autou <846> ep <1909> autouv <846>

43:11 <02719> brxl <02719> brxl <0834> rsaw <07628> ybsl <07628> ybsl <0834> rsaw <04194> twml <04194> twml <0834> rsa <04714> Myrum <0776> Ura <0853> ta <05221> hkhw <0935> *abw {habw} (43:11)

43:11 (50:11) kai <2532> eiseleusetai <1525> kai <2532> pataxei <3960> ghn <1065> aiguptou <125> ouv <3739> eiv <1519> yanaton <2288> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> ouv <3739> eiv <1519> apoikismon eiv <1519> apoikismon kai <2532> ouv <3739> eiv <1519> romfaian eiv <1519> romfaian

43:12 <07965> Mwlsb <08033> Msm <03318> auyw <0899> wdgb <0853> ta <07462> herh <05844> hjey <0834> rsak <04714> Myrum <0776> Ura <0854> ta <05844> hjew <07617> Mbsw <08313> Mprvw <04714> Myrum <0430> yhla <01004> ytbb <0784> sa <03341> ytuhw(43:12)

43:12 (50:12) kai <2532> kausei <2545> pur <4442> en <1722> oikiaiv <3614> yewn <2316> autwn <846> kai <2532> empuriei autav <846> kai <2532> apoikiei autouv <846> kai <2532> fyeiriei ghn <1065> aiguptou <125> wsper <3746> fyeirizei poimhn <4166> to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> exeleusetai <1831> en <1722> eirhnh <1515>

43:13 o <0784> sab <08313> Prvy <04714> Myrum <0430> yhla <01004> ytb <0853> taw <04714> Myrum <0776> Urab <0834> rsa <01053> sms <0> tyb <04676> twbum <0853> ta <07665> rbsw(43:13)

43:13 (50:13) kai <2532> suntriqei <4937> touv <3588> stulouv <4769> hliou <2246> polewv <4172> touv <3588> en <1722> wn <5607> kai <2532> tav <3588> oikiav <3614> autwn <846> katakausei <2618> en <1722> puri <4442>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA