TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:15-23

6:15 ti <5101> oun <3767> amarthswmen <264> (5661) oti <3754> ouk <3756> esmen <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> w <3739> paristanete <3936> (5719) eautouv <1438> doulouv <1401> eiv <1519> upakohn <5218> douloi <1401> este <1510> (5748) w <3739> upakouete <5219> (5719) htoi <2273> amartiav <266> eiv <1519> yanaton <2288> h <2228> upakohv <5218> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

6:17 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> oti <3754> hte <1510> (5713) douloi <1401> thv <3588> amartiav <266> uphkousate <5219> (5656) de <1161> ek <1537> kardiav <2588> eiv <1519> on <3739> paredoyhte <3860> (5681) tupon <5179> didachv <1322>

6:18 eleuyerwyentev <1659> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> amartiav <266> edoulwyhte <1402> (5681) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

6:20 ote <3753> gar <1063> douloi <1401> hte <1510> (5713) thv <3588> amartiav <266> eleuyeroi <1658> hte <1510> (5713) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

6:22 nuni <3570> de <1161> eleuyerwyentev <1659> (5685) apo <575> thv <3588> amartiav <266> doulwyentev <1402> (5685) de <1161> tw <3588> yew <2316> ecete <2192> (5719) ton <3588> karpon <2590> umwn <5216> eiv <1519> agiasmon <38> to <3588> de <1161> telov <5056> zwhn <2222> aiwnion <166>

6:23 ta <3588> gar <1063> oqwnia <3800> thv <3588> amartiav <266> yanatov <2288> to <3588> de <1161> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> zwh <2222> aiwniov <166> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

Roma 8:6-13

8:6 to <3588> gar <1063> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> yanatov <2288> to <3588> de <1161> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> zwh <2222> kai <2532> eirhnh <1515>

8:7 dioti <1360> to <3588> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> ecyra <2189> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> gar <1063> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upotassetai <5293> (5743) oude <3761> gar <1063> dunatai <1410> (5736)

8:8 oi <3588> de <1161> en <1722> sarki <4561> ontev <1510> (5752) yew <2316> aresai <700> (5658) ou <3756> dunantai <1410> (5736)

8:9 umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> este <1510> (5748) en <1722> sarki <4561> alla <235> en <1722> pneumati <4151> eiper <1512> pneuma <4151> yeou <2316> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> ei <1487> de <1161> tiv <5100> pneuma <4151> cristou <5547> ouk <3756> ecei <2192> (5719) outov <3778> ouk <3756> estin <1510> (5748) autou <846>

8:10 ei <1487> de <1161> cristov <5547> en <1722> umin <5213> to <3588> men <3303> swma <4983> nekron <3498> dia <1223> amartian <266> to <3588> de <1161> pneuma <4151> zwh <2222> dia <1223> dikaiosunhn <1343>

8:11 ei <1487> de <1161> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> ek <1537> nekrwn <3498> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> o <3588> egeirav <1453> (5660) ek <1537> nekrwn <3498> criston <5547> ihsoun <2424> zwopoihsei <2227> (5692) [kai] <2532> ta <3588> ynhta <2349> swmata <4983> umwn <5216> dia <1223> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) autou <846> pneumatov <4151> en <1722> umin <5213>

8:12 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> ofeiletai <3781> esmen <1510> (5748) ou <3756> th <3588> sarki <4561> tou <3588> kata <2596> sarka <4561> zhn <2198> (5721)

8:13 ei <1487> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> zhte <2198> (5719) mellete <3195> (5719) apoynhskein <599> (5721) ei <1487> de <1161> pneumati <4151> tav <3588> praxeiv <4234> tou <3588> swmatov <4983> yanatoute <2289> (5719) zhsesye <2198> (5695)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA