TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 15:9-17

15:9 <01469> lzwgw <08449> rtw <08027> slsm <0352> lyaw <08027> tslsm <05795> zew <08027> tslsm <05697> hlge <0> yl <03947> hxq <0413> wyla <0559> rmayw(15:9)

15:9 eipen de <1161> autw <846> labe <2983> moi <1473> damalin <1151> trietizousan kai <2532> aiga trietizousan kai <2532> krion trietizonta kai <2532> trugona <5167> kai <2532> peristeran <4058>

15:10 <01334> rtb <03808> al <06833> rpuh <0853> taw <07453> wher <07125> tarql <01335> wrtb <0376> sya <05414> Ntyw <08432> Kwtb <0853> Mta <01334> rtbyw <0428> hla <03605> lk <0853> ta <0> wl <03947> xqyw(15:10)

15:10 elaben <2983> de <1161> autw <846> panta <3956> tauta <3778> kai <2532> dieilen <1244> auta <846> mesa <3319> kai <2532> eyhken <5087> auta <846> antiproswpa allhloiv ta <3588> de <1161> ornea <3732> ou <3364> dieilen <1244>

15:11 <087> Mrba <0853> Mta <05380> bsyw <06297> Myrgph <05921> le <05861> jyeh <03381> dryw(15:11)

15:11 katebh <2597> de <1161> ornea <3732> epi <1909> ta <3588> swmata <4983> ta <3588> dicotomhmata autwn <846> kai <2532> sunekayisen autoiv <846> abram

15:12 <05921> wyle <05307> tlpn <01419> hldg <02825> hksx <0367> hmya <02009> hnhw <087> Mrba <05921> le <05307> hlpn <08639> hmdrtw <0935> awbl <08121> smsh <01961> yhyw(15:12)

15:12 peri <4012> de <1161> hliou <2246> dusmav <1424> ekstasiv <1611> epepesen <1968> tw <3588> abram kai <2532> idou <2400> fobov <5401> skoteinov <4652> megav <3173> epipiptei <1968> autw <846>

15:13 <08141> hns <03967> twam <0702> ebra <0853> Mta <06031> wnew <05647> Mwdbew <0> Mhl <03808> al <0776> Urab <02233> Kerz <01961> hyhy <01616> rg <03588> yk <03045> edt <03045> edy <087> Mrbal <0559> rmayw(15:13)

15:13 kai <2532> erreyh prov <4314> abram ginwskwn <1097> gnwsh <1097> oti <3754> paroikon <3941> estai <1510> to <3588> sperma <4690> sou <4771> en <1722> gh <1065> ouk <3364> idia <2398> kai <2532> doulwsousin <1402> autouv <846> kai <2532> kakwsousin <2559> autouv <846> kai <2532> tapeinwsousin <5013> autouv <846> tetrakosia <5071> eth <2094>

15:14 <01419> lwdg <07399> skrb <03318> wauy <03651> Nk <0310> yrxaw <0595> ykna <01777> Nd <05647> wdbey <0834> rsa <01471> ywgh <0853> ta <01571> Mgw(15:14)

15:14 to <3588> de <1161> eynov <1484> w <3739> ean <1437> douleuswsin <1398> krinw <2919> egw <1473> meta <3326> de <1161> tauta <3778> exeleusontai <1831> wde <3592> meta <3326> aposkeuhv pollhv <4183>

15:15 <02896> hbwj <07872> hbyvb <06912> rbqt <07965> Mwlsb <01> Kytba <0413> la <0935> awbt <0859> htaw(15:15)

15:15 su <4771> de <1161> apeleush <565> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> sou <4771> met <3326> eirhnhv <1515> tafeiv <2290> en <1722> ghrei <1094> kalw <2570>

15:16 <02008> hnh <05704> de <0567> yrmah <05771> Nwe <08003> Mls <03808> al <03588> yk <02008> hnh <07725> wbwsy <07243> yeybr <01755> rwdw(15:16)

15:16 tetarth <5067> de <1161> genea <1074> apostrafhsontai <654> wde <3592> oupw <3768> gar <1063> anapeplhrwntai <378> ai <3588> amartiai <266> twn <3588> amorraiwn ewv <2193> tou <3588> nun <3568>

15:17 <0428> hlah <01506> Myrzgh <0996> Nyb <05674> rbe <0834> rsa <0784> sa <03940> dyplw <06227> Nse <08574> rwnt <02009> hnhw <01961> hyh <05939> hjlew <0935> hab <08121> smsh <01961> yhyw(15:17)

15:17 epei <1893> de <1161> egineto <1096> o <3588> hliov <2246> prov <4314> dusmaiv <1424> flox <5395> egeneto <1096> kai <2532> idou <2400> klibanov <2823> kapnizomenov kai <2532> lampadev <2985> purov <4442> ai <3739> dihlyon <1330> ana <303> meson <3319> twn <3588> dicotomhmatwn toutwn <3778>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA