TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 5:36

5:36 egw <1473> de <1161> ecw <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> meizw <3173> tou <3588> iwannou <2491> ta <3588> gar <1063> erga <2041> a <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ina <2443> teleiwsw <5048> (5661) auta <846> auta <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiw <4160> (5719) marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> oti <3754> o <3588> pathr <3962> me <3165> apestalken <649> (5758)

Yohanes 7:31

7:31 ek <1537> tou <3588> oclou <3793> de <1161> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) o <3588> cristov <5547> otan <3752> elyh <2064> (5632) mh <3361> pleiona <4119> shmeia <4592> poihsei <4160> (5692) wn <3739> outov <3778> epoihsen <4160> (5656)

Yohanes 9:16

9:16 elegon <3004> (5707) oun <3767> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tinev <5100> ouk <3756> estin <1510> (5748) outov <3778> para <3844> yeou <2316> o <3588> anyrwpov <444> oti <3754> to <3588> sabbaton <4521> ou <3756> threi <5083> (5719) alloi <243> [de] <1161> elegon <3004> (5707) pwv <4459> dunatai <1410> (5736) anyrwpov <444> amartwlov <268> toiauta <5108> shmeia <4592> poiein <4160> (5721) kai <2532> scisma <4978> hn <1510> (5713) en <1722> autoiv <846>

Yohanes 9:30-33

9:30 apekriyh <611> (5662) o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> en <1722> toutw <5129> gar <1063> to <3588> yaumaston <2298> estin <1510> (5748) oti <3754> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) kai <2532> hnoixen <455> (5656) mou <3450> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:31 oidamen <1492> (5758) oti <3754> o <3588> yeov <2316> amartwlwn <268> ouk <3756> akouei <191> (5719) all <235> ean <1437> tiv <5100> yeosebhv <2318> h <1510> (5753) kai <2532> to <3588> yelhma <2307> autou <846> poih <4160> (5725) toutou <5127> akouei <191> (5719)

9:32 ek <1537> tou <3588> aiwnov <165> ouk <3756> hkousyh <191> (5681) oti <3754> hnewxen <455> (5656) tiv <5100> ofyalmouv <3788> tuflou <5185> gegennhmenou <1080> (5772)

9:33 ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) outov <3778> para <3844> yeou <2316> ouk <3756> hdunato <1410> (5711) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

Yohanes 11:47-48

11:47 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> sunedrion <4892> kai <2532> elegon <3004> (5707) ti <5101> poioumen <4160> (5719) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> polla <4183> poiei <4160> (5719) shmeia <4592>

11:48 ean <1437> afwmen <863> (5632) auton <846> outwv <3779> pantev <3956> pisteusousin <4100> (5692) eiv <1519> auton <846> kai <2532> eleusontai <2064> (5695) oi <3588> rwmaioi <4514> kai <2532> arousin <142> (5692) hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> topon <5117> kai <2532> to <3588> eynov <1484>

Yohanes 12:37

12:37 tosauta <5118> de <1161> autou <846> shmeia <4592> pepoihkotov <4160> (5761) emprosyen <1715> autwn <846> ouk <3756> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>

Yohanes 15:24

15:24 ei <1487> ta <3588> erga <2041> mh <3361> epoihsa <4160> (5656) en <1722> autoiv <846> a <3739> oudeiv <3762> allov <243> epoihsen <4160> (5656) amartian <266> ouk <3756> eicosan <2192> (5707) nun <3568> de <1161> kai <2532> ewrakasin <3708> (5758) kai <2532> memishkasin <3404> (5758) kai <2532> eme <1691> kai <2532> ton <3588> patera <3962> mou <3450>

Kisah Para Rasul 2:22

2:22 andrev <435> israhlitai <2475> akousate <191> (5657) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> andra <435> apodedeigmenon <584> (5772) apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> umav <5209> dunamesin <1411> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> shmeioiv <4592> oiv <3739> epoihsen <4160> (5656) di <1223> autou <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> kaywv <2531> autoi <846> oidate <1492> (5758)

Kisah Para Rasul 4:16-17

4:16 legontev <3004> (5723) ti <5101> poihswmen <4160> (5661) toiv <3588> anyrwpoiv <444> toutoiv <5125> oti <3754> men <3303> gar <1063> gnwston <1110> shmeion <4592> gegonen <1096> (5754) di <1223> autwn <846> pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> faneron <5318> kai <2532> ou <3756> dunameya <1410> (5736) arneisyai <720> (5738)

4:17 all <235> ina <2443> mh <3361> epi <1909> pleion <4119> dianemhyh <1268> (5686) eiv <1519> ton <3588> laon <2992> apeilhswmeya <546> (5672) autoiv <846> mhketi <3371> lalein <2980> (5721) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> toutw <5129> mhdeni <3367> anyrwpwn <444>

Kisah Para Rasul 10:38

10:38 ihsoun <2424> ton <3588> apo <575> nazarey <3478> wv <5613> ecrisen <5548> (5656) auton <846> o <3588> yeov <2316> pneumati <4151> agiw <40> kai <2532> dunamei <1411> ov <3739> dihlyen <1330> (5627) euergetwn <2109> (5723) kai <2532> iwmenov <2390> (5740) pantav <3956> touv <3588> katadunasteuomenouv <2616> (5746) upo <5259> tou <3588> diabolou <1228> oti <3754> o <3588> yeov <2316> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA