TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 10:7-14

10:7 <01368> Myrbgh <06635> abuh <03605> lk <0853> taw <03097> bawy <0853> ta <07971> xlsyw <01732> dwd <08085> emsyw(10:7)

10:7 kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> apesteilen <649> ton <3588> iwab kai <2532> pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> touv <3588> dunatouv <1415>

10:8 <07704> hdvb <0905> Mdbl <04601> hkemw <02897> bwj <0376> syaw <07340> bwxrw <06678> abwu <0758> Mraw <08179> resh <06607> xtp <04421> hmxlm <06186> wkreyw <05983> Nwme <01121> ynb <03318> wauyw(10:8)

10:8 kai <2532> exhlyan <1831> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> paretaxanto polemon <4171> para <3844> th <3588> yura <2374> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> suria <4947> souba kai <2532> rowb kai <2532> istwb kai <2532> maaca monoi <3441> en <1722> agrw <68>

10:9 <0758> Mra <07125> tarql <06186> Kreyw <03478> *larvy {larvyb} <0970> yrwxb <03605> lkm <0977> rxbyw <0268> rwxamw <06440> Mynpm <04421> hmxlmh <06440> ynp <0413> wyla <01961> htyh <03588> yk <03097> bawy <07200> aryw(10:9)

10:9 kai <2532> eiden <3708> iwab oti <3754> egenhyh <1096> prov <4314> auton <846> antiproswpon tou <3588> polemou <4171> ek <1537> tou <3588> kata <2596> proswpon <4383> ex <1537> enantiav <1727> kai <2532> ek <1537> tou <3588> opisyen kai <2532> epelexen ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> neaniskwn <3495> israhl <2474> kai <2532> paretaxanto ex <1537> enantiav <1727> suriav <4947>

10:10 <05983> Nwme <01121> ynb <07125> tarql <06186> Kreyw <0251> wyxa <052> ysba <03027> dyb <05414> Ntn <05971> Meh <03499> rty <0853> taw(10:10)

10:10 kai <2532> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> laou <2992> edwken <1325> en <1722> ceiri <5495> abessa tou <3588> adelfou <80> autou <846> kai <2532> paretaxanto ex <1537> enantiav <1727> uiwn <5207> ammwn

10:11 <0> Kl <03467> eyswhl <01980> ytklhw <04480> Kmm <02388> wqzxy <05983> Nwme <01121> ynb <0518> Maw <03467> hewsyl <0> yl <01961> htyhw <04480> ynmm <0758> Mra <02388> qzxt <0518> Ma <0559> rmayw(10:11)

10:11 kai <2532> eipen ean <1437> krataiwyh <2901> suria <4947> uper <5228> eme <1473> kai <2532> esesye <1510> moi <1473> eiv <1519> swthrian <4991> kai <2532> ean <1437> uioi <5207> ammwn krataiwywsin <2901> uper <5228> se <4771> kai <2532> esomeya <1510> tou <3588> swsai <4982> se <4771>

10:12 <05869> wynyeb <02896> bwjh <06213> hvey <03068> hwhyw <0430> wnyhla <05892> yre <01157> debw <05971> wnme <01157> deb <02388> qzxtnw <02388> qzx(10:12)

10:12 andrizou <407> kai <2532> krataiwywmen <2901> uper <5228> tou <3588> laou <2992> hmwn <1473> kai <2532> peri <4012> twn <3588> polewn <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> kuriov <2962> poihsei <4160> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846>

10:13 <06440> wynpm <05127> wonyw <0758> Mrab <04421> hmxlml <05973> wme <0834> rsa <05971> Mehw <03097> bawy <05066> sgyw(10:13)

10:13 kai <2532> proshlyen <4334> iwab kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> met <3326> autou <846> eiv <1519> polemon <4171> prov <4314> surian <4947> kai <2532> efugan <5343> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

10:14 <03389> Mlswry <0935> abyw <05983> Nwme <01121> ynb <05921> lem <03097> bawy <07725> bsyw <05892> ryeh <0935> wabyw <052> ysyba <06440> ynpm <05127> wonyw <0758> Mra <05127> on <03588> yk <07200> war <05983> Nwme <01121> ynbw(10:14)

10:14 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn eidan <3708> oti <3754> efugen <5343> suria <4947> kai <2532> efugan <5343> apo <575> proswpou <4383> abessa kai <2532> eishlyan <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> anestreqen <390> iwab apo <575> twn <3588> uiwn <5207> ammwn kai <2532> paregenonto <3854> eiv <1519> ierousalhm <2419>

2 Samuel 12:26-29

12:26 <04410> hkwlmh <05892> rye <0853> ta <03920> dklyw <05983> Nwme <01121> ynb <07237> tbrb <03097> bawy <03898> Mxlyw(12:26)

12:26 kai <2532> epolemhsen <4170> iwab en <1722> rabbay uiwn <5207> ammwn kai <2532> katelaben <2638> thn <3588> polin <4172> thv <3588> basileiav <932>

12:27 <04325> Mymh <05892> rye <0853> ta <03920> ytdkl <01571> Mg <07237> hbrb <03898> ytmxln <0559> rmayw <01732> dwd <0413> la <04397> Mykalm <03097> bawy <07971> xlsyw(12:27)

12:27 kai <2532> apesteilen <649> iwab aggelouv <32> prov <4314> dauid kai <2532> eipen epolemhsa <4170> en <1722> rabbay kai <2532> katelabomhn <2638> thn <3588> polin <4172> twn <3588> udatwn <5204>

12:28 <05921> hyle <08034> yms <07121> arqnw <05892> ryeh <0853> ta <0589> yna <03920> dkla <06435> Np <03920> hdklw <05892> ryeh <05921> le <02583> hnxw <05971> Meh <03499> rty <0853> ta <0622> Poa <06258> htew(12:28)

12:28 kai <2532> nun <3568> sunagage <4863> to <3588> kataloipon <2645> tou <3588> laou <2992> kai <2532> parembale epi <1909> thn <3588> polin <4172> kai <2532> prokatalabou authn <846> ina <2443> mh <3165> prokatalabwmai egw <1473> thn <3588> polin <4172> kai <2532> klhyh <2564> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ep <1909> authn <846>

12:29 <03920> hdklyw <0> hb <03898> Mxlyw <07237> htbr <01980> Klyw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <01732> dwd <0622> Poayw(12:29)

12:29 kai <2532> sunhgagen <4863> dauid panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> rabbay kai <2532> epolemhsen <4170> en <1722> auth <846> kai <2532> katelabeto <2638> authn <846>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA