TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Tawarikh 27

27:1 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <0259> txah <04256> tqlxmh <08141> hnsh <02320> ysdx <03605> lkl <02320> sdxb <02320> sdx <03318> tauyhw <0935> habh <04256> twqlxmh <01697> rbd <03605> lkl <04428> Klmh <0853> ta <08334> Mytrsmh <07860> Mhyrjsw <03967> twamhw <0505> Myplah <08269> yrvw <01> twbah <07218> ysar <04557> Mrpoml <03478> larvy <01121> ynbw(27:1)

27:1 kai <2532> uioi <5207> israhl <2474> kat <2596> ariymon <706> autwn <846> arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> ciliarcoi <5506> kai <2532> ekatontarcoi kai <2532> grammateiv <1122> oi <3588> leitourgountev <3008> tw <3588> law <2992> kai <2532> eiv <1519> pan <3956> logon <3056> tou <3588> basilewv <935> kata <2596> diaireseiv eiv <1519> pan <3956> logon <3056> tou <3588> eisporeuomenou <1531> kai <2532> ekporeuomenou <1607> mhna <3303> ek <1537> mhnov <3303> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> mhnav <3303> tou <3588> eniautou <1763> diairesiv mia <1519> eikosi <1501> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505>

27:2 <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <02068> laydbz <01121> Nb <03434> Mebsy <07223> Nwsarh <02320> sdxl <07223> hnwsarh <04256> tqlxmh <05921> le(27:2)

27:2 kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv thv <3588> prwthv <4413> tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> prwtou <4413> iesboam o <3588> tou <3588> zabdihl kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> eikosi <1501> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505>

27:3 <07223> Nwsarh <02320> sdxl <06635> twabuh <08269> yrv <03605> lkl <07218> sarh <06557> Urp <01121> ynb <04480> Nm(27:3)

27:3 apo <575> twn <3588> uiwn <5207> farev <5329> arcwn <758> pantwn <3956> twn <3588> arcontwn <758> thv <3588> dunamewv <1411> tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> prwtou <4413>

27:4 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <05057> dygnh <04732> twlqmw <04256> wtqlxmw <0266> yxwxah <01737> ydwd <08145> ynsh <02320> sdxh <04256> tqlxm <05921> lew(27:4)

27:4 kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> deuterou <1208> dwdia o <3588> ecwci kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> eikosi <1501> kai <2532> tessarev <5064> ciliadev <5505> arcontev <758> dunamewv <1411>

27:5 <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <07218> sar <03548> Nhkh <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynb <07992> ysylsh <02320> sdxl <07992> ysylsh <06635> abuh <08269> rv(27:5)

27:5 o <3588> tritov <5154> ton <3588> mhna <3303> ton <3588> triton <5154> banaiav o <3588> tou <3588> iwdae o <3588> iereuv <2409> o <3588> arcwn <758> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:6 o <01121> wnb <05990> dbzyme <04256> wtqlxmw <07970> Myslsh <05921> lew <07970> Myslsh <01368> rwbg <01141> whynb <01931> awh(27:6)

27:6 autov <846> banaiav dunatwterov <1415> twn <3588> triakonta <5144> kai <2532> epi <1909> twn <3588> triakonta <5144> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> amizabay uiov <5207> autou <846>

27:7 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <0310> wyrxa <01121> wnb <02069> hydbzw <03097> bawy <0251> yxa <06214> la <0> hve <07243> yeybrh <02320> sdxl <07243> yeybrh(27:7)

27:7 o <3588> tetartov <5067> eiv <1519> ton <3588> mhna <3303> ton <3588> tetarton <5067> asahl o <3588> adelfov <80> iwab kai <2532> zabdiav o <3588> uiov <5207> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:8 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <03155> xrzyh <08049> twhms <08269> rvh <02549> ysymxh <02320> sdxl <02549> ysymxh(27:8)

27:8 o <3588> pemptov <3991> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> pemptw <3991> o <3588> hgoumenov <2233> samawy o <3588> iesrae kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> eikosi <1501> tessarev <5064> ciliadev <5505>

27:9 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <08621> yewqth <06142> sqe <01121> Nb <05896> arye <08345> yssh <02320> sdxl <08345> yssh(27:9)

27:9 o <3588> ektov <1622> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ektw <1622> odouiav o <3588> tou <3588> ekkhv o <3588> yekwithv kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:10 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <0669> Myrpa <01121> ynb <04480> Nm <06397> ynwlph <02503> Ulx <07637> yeybsh <02320> sdxl <07637> yeybsh(27:10)

27:10 o <3588> ebdomov <1442> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ebdomw <1442> cellhv o <3588> ek <1537> fallouv apo <575> twn <3588> uiwn <5207> efraim <2187> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:11 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <02227> yxrzl <02843> ytsxh <05444> ykbo <08066> ynymsh <02320> sdxl <08066> ynymsh(27:11)

27:11 o <3588> ogdoov <3590> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ogdow <3590> sobocai o <3588> isayi tw <3588> zarai kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:12 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <01145> ynymy*Nbl {ynymynbl} <06069> yttneh <044> rzeyba <08671> yeysth <02320> sdxl <08671> yeysth(27:12)

27:12 o <3588> enatov tw <3588> mhni <3303> tw <3588> enatw abiezer o <3588> ex <1537> anaywy ek <1537> ghv <1065> beniamin <958> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:13 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <02227> yxrzl <05200> ytpwjnh <04121> yrhm <06224> yryveh <02320> sdxl <06224> yryveh(27:13)

27:13 o <3588> dekatov <1182> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> dekatw <1182> mehra o <3588> ek <1537> netoufat tw <3588> zarai kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:14 o <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <0669> Myrpa <01121> ynb <04480> Nm <06553> ynwterph <01141> hynb <02320> sdxh <06240> rve <06249> ytsel <06240> rve <06249> ytse(27:14)

27:14 o <3588> endekatov <1734> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> endekatw <1734> banaiav o <3588> ek <1537> faraywn twn <3588> uiwn <5207> efraim <2187> kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:15 P <0505> Pla <0702> hebraw <06242> Myrve <04256> wtqlxm <05921> lew <06274> layntel <05200> ytpwjnh <02469> ydlx <02320> sdxh <06240> rve <08147> Mynsl <06240> rve <08147> Mynsh(27:15)

27:15 o <3588> dwdekatov <1428> eiv <1519> ton <3588> mhna <3303> ton <3588> dwdekaton <1428> coldai o <3588> netwfati tw <3588> goyonihl kai <2532> epi <1909> thv <3588> diairesewv autou <846> tessarev <5064> kai <2532> eikosi <1501> ciliadev <5505>

27:16 o <04601> hkem <01121> Nb <08203> whyjps <08099> ynwemslo <02147> yrkz <01121> Nb <0461> rzeyla <05057> dygn <07206> ynbwarl <03478> larvy <07626> yjbs <05921> lew(27:16)

27:16 kai <2532> epi <1909> twn <3588> fulwn <5443> israhl <2474> tw <3588> roubhn hgoumenov <2233> eliezer <1663> o <3588> tou <3588> zecri tw <3588> sumewn <4826> safatiav o <3588> tou <3588> maaca

27:17 o <06659> qwdu <0175> Nrhal <07055> lawmq <01121> Nb <02811> hybsx <03881> ywll(27:17)

27:17 tw <3588> leui <3017> asabiav o <3588> tou <3588> kamouhl tw <3588> aarwn <2> sadwk <4524>

27:18 o <04317> lakym <01121> Nb <06018> yrme <03485> rsvyl <01732> dywd <0251> yxam <0453> whyla <03063> hdwhyl(27:18)

27:18 tw <3588> iouda <2448> eliab twn <3588> adelfwn <80> dauid tw <3588> issacar ambri o <3588> tou <3588> micahl <3413>

27:19 o <05837> layrze <01121> Nb <03406> twmyry <05321> yltpnl <05662> whydbe <01121> Nb <03460> whyemsy <02074> Nlwbzl(27:19)

27:19 tw <3588> zaboulwn <2194> samaiav o <3588> tou <3588> abdiou tw <3588> nefyali ierimwy o <3588> tou <3588> esrihl

27:20 o <06305> whydp <01121> Nb <03100> lawy <04519> hsnm <07626> jbs <02677> yuxl <05812> whyzze <01121> Nb <01954> eswh <0669> Myrpa <01121> ynbl(27:20)

27:20 tw <3588> efraim <2187> wsh o <3588> tou <3588> oziou tw <3588> hmisei fulhv <5443> manassh iwhl <2493> o <3588> tou <3588> fadaia

27:21 o <074> rnba <01121> Nb <03300> layvey <01144> Nmynblo <02148> whyrkz <01121> Nb <03035> wdy <01568> hdelg <04519> hsnmh <02677> yuxl(27:21)

27:21 tw <3588> hmisei fulhv <5443> manassh tw <3588> en <1722> th <3588> galaad iaddai o <3588> tou <3588> zabdiou toiv <3588> uioiv <5207> beniamin <958> asihl o <3588> tou <3588> abennhr

27:22 <03478> larvy <07626> yjbs <08269> yrv <0428> hla <03395> Mxry <01121> Nb <05832> larze <01835> Ndl(27:22)

27:22 tw <3588> dan azarahl o <3588> tou <3588> iwram <2496> outoi <3778> patriarcai <3966> twn <3588> fulwn <5443> israhl <2474>

27:23 <08064> Mymsh <03556> ybkwkk <03478> larvy <0853> ta <07235> twbrhl <03069> hwhy <0559> rma <03588> yk <04295> hjmlw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbml <04557> Mrpom <01732> dywd <05375> avn <03808> alw(27:23)

27:23 kai <2532> ouk <3364> elaben <2983> dauid ton <3588> ariymon <706> autwn <846> apo <575> eikosaetouv kai <2532> katw <2736> oti <3754> kuriov <2962> eipen plhyunai <4129> ton <3588> israhl <2474> wv <3739> touv <3588> asterav <792> tou <3588> ouranou <3772>

27:24 o <01732> dywd <04428> Klml <03117> Mymyh <01697> yrbd <04557> rpomb <04557> rpomh <05927> hle <03808> alw <03478> larvy <05921> le <07110> Puq <02063> tazb <01961> yhyw <03615> hlk <03808> alw <04487> twnml <02490> lxh <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawy(27:24)

27:24 kai <2532> iwab o <3588> tou <3588> sarouia hrxato <757> ariymein <705> en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> ou <3364> sunetelesen <4931> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> toutoiv <3778> orgh <3709> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> ou <3364> katecwrisyh o <3588> ariymov <706> en <1722> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> tou <3588> basilewv <935> dauid

27:25 o <05818> whyze <01121> Nb <03083> Ntnwhy <04026> twldgmbw <03723> Myrpkbw <05892> Myreb <07704> hdvb <0214> twruah <05921> lewo <05717> layde <01121> Nb <05820> twmze <04428> Klmh <0214> twrua <05921> lew(27:25)

27:25 kai <2532> epi <1909> twn <3588> yhsaurwn <2344> tou <3588> basilewv <935> asmwy o <3588> tou <3588> wdihl kai <2532> epi <1909> twn <3588> yhsaurwn <2344> twn <3588> en <1722> agrw <68> kai <2532> en <1722> taiv <3588> kwmaiv <2864> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epoikioiv kai <2532> en <1722> toiv <3588> purgoiv <4444> iwnayan o <3588> tou <3588> oziou

27:26 <03620> bwlk <01121> Nb <05836> yrze <0127> hmdah <05656> tdbel <07704> hdvh <04399> tkalm <06213> yve <05921> lew(27:26)

27:26 epi <1909> de <1161> twn <3588> gewrgountwn <1090> thn <3588> ghn <1065> twn <3588> ergazomenwn <2038> esdri o <3588> tou <3588> coloub

27:27 o <08225> ympsh <02067> ydbz <03196> Nyyh <0214> twrual <03754> Mymrkbs <05921> lew <07435> ytmrh <08096> yems <03754> Mymrkh <05921> lew(27:27)

27:27 kai <2532> epi <1909> twn <3588> cwriwn <5564> semei <4584> o <3588> ek <1537> rama kai <2532> epi <1909> twn <3588> yhsaurwn <2344> twn <3588> en <1722> toiv <3588> cwrioiv <5564> tou <3588> oinou <3631> zacri o <3588> tou <3588> sefni

27:28 o <03135> sewy <08081> Nmsh <0214> twrua <05921> lewo <01451> yrdgh <01177> Nnx <0> leb <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqshw <02132> Mytyzh <05921> lew(27:28)

27:28 kai <2532> epi <1909> twn <3588> elaiwnwn <1637> kai <2532> epi <1909> twn <3588> sukaminwn <4807> twn <3588> en <1722> th <3588> pedinh balanav o <3588> gedwrithv epi <1909> de <1161> twn <3588> yhsaurwn <2344> tou <3588> elaiou <1637> iwav

27:29 o <05724> ylde <01121> Nb <08202> jps <06010> Myqmeb <01241> rqbh <05921> lew <08290> ynwrsh <07861> *yjrs {yrjs} <08289> Nwrsb <07462> Myerh <01241> rqbh <05921> lew(27:29)

27:29 kai <2532> epi <1909> twn <3588> bown <1016> twn <3588> nomadwn twn <3588> en <1722> tw <3588> asidwn satraiv o <3588> sarwnithv kai <2532> epi <1909> twn <3588> bown <1016> twn <3588> en <1722> toiv <3588> aulwsin swfat o <3588> tou <3588> adli

27:30 o <04824> ytnrmh <03165> whydxy <0860> twntah <05921> lew <03459> ylemsyh <0179> lybwa <01581> Mylmgh <05921> lew(27:30)

27:30 epi <1909> de <1161> twn <3588> kamhlwn <2574> wbil o <3588> ismahlithv epi <1909> de <1161> twn <3588> onwn <3688> iadiav o <3588> ek <1537> meraywn

27:31 <01732> dywd <04428> Klml <0834> rsa <07399> swkrh <08269> yrv <0428> hla <03605> lk <01905> yrghh <03151> zyzy <06629> Nauh <05921> lew(27:31)

27:31 kai <2532> epi <1909> twn <3588> probatwn <4263> iaziz o <3588> agarithv pantev <3956> outoi <3778> prostatai uparcontwn <5225> dauid tou <3588> basilewv <935>

27:32 <04428> Klmh <01121> ynb <05973> Me <02453> ynwmkx <01121> Nb <03171> layxyw <01931> awh <05608> rpwow <0995> Nybm <0376> sya <03289> Uewy <01732> dywd <01730> dwd <03083> Ntnwhyw(27:32)

27:32 kai <2532> iwnayan o <3588> patradelfov dauid sumboulov <4825> anyrwpov <444> sunetov <4908> kai <2532> grammateuv <1122> autov <846> kai <2532> iihl o <3588> tou <3588> acamani meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> basilewv <935>

27:33 <04428> Klmh <07453> er <0757> ykrah <02365> yswxwo <04428> Klml <03289> Uewy <0302> lptyxaw(27:33)

27:33 kai <2532> acitofel sumboulov <4825> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> cousi prwtov <4413> filov <5384> tou <3588> basilewv <935>

27:34 P <03097> bawy <04428> Klml <06635> abu <08269> rvw <054> rtybaw <01141> whynb <01121> Nb <03077> edywhy <0302> lptyxa <0310> yrxaw(27:34)

27:34 kai <2532> meta <3326> touton <3778> acitofel ecomenov <2192> iwdae o <3588> tou <3588> banaiou kai <2532> abiayar <8> kai <2532> iwab arcistrathgov tou <3588> basilewv <935>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA