TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Tawarikh 20

20:1 <02040> horhyw <07237> hbr <0853> ta <03097> bawy <05221> Kyw <03389> Mlswryb <03427> bsy <01732> dywdw <07237> hbr <0853> ta <06696> ruyw <0935> abyw <05983> Nwme <01121> ynb <0776> Ura <0853> ta <07843> txsyw <06635> abuh <02426> lyx <0853> ta <03097> bawy <05090> ghnyw <04428> Myklmh <03318> tau <06256> tel <08141> hnsh <08666> tbwst <06256> tel <01961> yhyw(20:1)

20:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> epionti etei <2094> en <1722> th <3588> exodw <1841> twn <3588> basilewn <935> kai <2532> hgagen <71> iwab pasan <3956> thn <3588> dunamin <1411> thv <3588> stratiav <4756> kai <2532> efyeiran <5351> thn <3588> cwran <5561> uiwn <5207> ammwn kai <2532> hlyen <2064> kai <2532> periekayisen thn <3588> rabba kai <2532> dauid ekayhto <2521> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epataxen <3960> iwab thn <3588> rabba kai <2532> kateskaqen <2679> authn <846>

20:2 <03966> dam <07235> hbrh <03318> ayuwh <05892> ryeh <07998> llsw <01732> dywd <07218> sar <05921> le <01961> yhtw <03368> hrqy <068> Nba <0> hbw <02091> bhz <03603> rkk <04948> lqsm <04672> haumyw <07218> wsar <05921> lem <04428> Mklm <05850> trje <0853> ta <01732> dywd <03947> xqyw(20:2)

20:2 kai <2532> elaben <2983> dauid ton <3588> stefanon <4735> molcol basilewv <935> autwn <846> apo <575> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> eureyh <2147> o <3588> staymov autou <846> talanton <5007> crusiou <5553> kai <2532> en <1722> autw <846> liyov <3037> timiov <5093> kai <2532> hn <1510> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> dauid kai <2532> skula <4661> thv <3588> polewv <4172> exhnegken <1627> polla <4183> sfodra <4970>

20:3 P <03389> Mlswry <05971> Meh <03605> lkw <01732> dywd <07725> bsyw <05983> Nwme <01121> ynb <05892> yre <03605> lkl <01732> dywd <06213> hvey <03651> Nkw <04050> twrgmbw <01270> lzrbh <02757> yuyrxbw <04050> hrgmb <07787> rvyw <03318> ayuwh <0> hb <0834> rsa <05971> Meh <0853> taw(20:3)

20:3 kai <2532> ton <3588> laon <2992> ton <3588> en <1722> auth <846> exhgagen <1806> kai <2532> dieprisen priosin kai <2532> en <1722> skeparnoiv sidhroiv kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> dauid toiv <3588> pasin <3956> uioiv <5207> ammwn kai <2532> anestreqen <390> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autou <846> eiv <1519> ierousalhm <2419>

20:4 <03665> wenkyw <07497> Myaprh <03211> ydlym <05598> ypo <0853> ta <02843> ytsxh <05444> ykbo <05221> hkh <0227> za <06430> Mytslp <05973> Me <01507> rzgb <04421> hmxlm <05975> dmetw <0310> Nkyrxa <01961> yhyw(20:4)

20:4 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> egeneto <1096> eti <2089> polemov <4171> en <1722> gazer meta <3326> twn <3588> allofulwn <246> tote <5119> epataxen <3960> sobocai o <3588> ousayi ton <3588> safou apo <575> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> gigantwn kai <2532> etapeinwsen <5013> auton <846>

20:5 <0707> Mygra <04500> rwnmk <02595> wtynx <06086> Uew <01663> ytgh <01555> tylg <0251> yxa <03902> ymxl <0853> ta <03265> *ryey {rwey} <01121> Nb <0445> Nnxla <05221> Kyw <06430> Mytslp <0854> ta <04421> hmxlm <05750> dwe <01961> yhtw(20:5)

20:5 kai <2532> egeneto <1096> eti <2089> polemov <4171> meta <3326> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> epataxen <3960> ellanan uiov <5207> iair ton <3588> leemi adelfon <80> goliay tou <3588> geyyaiou kai <2532> xulon <3586> doratov autou <846> wv <3739> antion ufainontwn

20:6 <07497> aprhl <03205> dlwn <01931> awh <01571> Mgw <0702> ebraw <06242> Myrve <08337> ssw <08337> ss <0676> wytebuaw <04060> hdm <0376> sya <01961> yhyw <01661> tgb <04421> hmxlm <05750> dwe <01961> yhtw(20:6)

20:6 kai <2532> egeneto <1096> eti <2089> polemov <4171> en <1722> gey kai <2532> hn <1510> anhr <435> upermegeyhv kai <2532> daktuloi <1147> autou <846> ex <1803> kai <2532> ex <1803> eikosi <1501> tessarev <5064> kai <2532> outov <3778> hn <1510> apogonov gigantwn

20:7 <01732> dywd <0251> yxa <08092> aems <01121> Nb <03083> Ntnwhy <05221> whkyw <03478> larvy <0853> ta <02778> Prxyw(20:7)

20:7 kai <2532> wneidisen <3679> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> iwnayan uiov <5207> samaa adelfou <80> dauid

20:8 P <05650> wydbe <03027> dybw <01732> dywd <03027> dyb <05307> wlpyw <01661> tgb <07497> aprhl <03205> wdlwn <0411> la(20:8)

20:8 outoi <3778> egenonto <1096> rafa en <1722> gey pantev <3956> hsan <1510> tessarev <5064> gigantev kai <2532> epeson <4098> en <1722> ceiri <5495> dauid kai <2532> en <1722> ceiri <5495> paidwn <3816> autou <846>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA