TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 13:1-17

13:1 pro <4253> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> tou <3588> pasca <3957> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hlyen <2064> (5627) autou <846> h <3588> wra <5610> ina <2443> metabh <3327> (5632) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> prov <4314> ton <3588> patera <3962> agaphsav <25> (5660) touv <3588> idiouv <2398> touv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eiv <1519> telov <5056> hgaphsen <25> (5656) autouv <846>

13:2 kai <2532> deipnou <1173> ginomenou <1096> (5740) tou <3588> diabolou <1228> hdh <2235> beblhkotov <906> (5761) eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> paradoi <3860> (5632) auton <846> ioudav <2455> simwnov <4613> iskariwthv <2469>

13:3 eidwv <1492> (5761) oti <3754> panta <3956> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> pathr <3962> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> oti <3754> apo <575> yeou <2316> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> upagei <5217> (5719)

13:4 egeiretai <1453> (5743) ek <1537> tou <3588> deipnou <1173> kai <2532> tiyhsin <5087> (5719) ta <3588> imatia <2440> kai <2532> labwn <2983> (5631) lention <3012> diezwsen <1241> (5656) eauton <1438>

13:5 eita <1534> ballei <906> (5719) udwr <5204> eiv <1519> ton <3588> nipthra <3537> kai <2532> hrxato <756> (5662) niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228> twn <3588> mayhtwn <3101> kai <2532> ekmassein <1591> (5721) tw <3588> lentiw <3012> w <3739> hn <1510> (5713) diezwsmenov <1241> (5772)

13:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> prov <4314> simwna <4613> petron <4074> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> su <4771> mou <3450> nipteiv <3538> (5719) touv <3588> podav <4228>

13:7 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) su <4771> ouk <3756> oidav <1492> (5758) arti <737> gnwsh <1097> (5695) de <1161> meta <3326> tauta <5023>

13:8 legei <3004> (5719) autw <846> petrov <4074> ou <3756> mh <3361> niqhv <3538> (5661) mou <3450> touv <3588> podav <4228> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> autw <846> ean <1437> mh <3361> niqw <3538> (5661) se <4571> ouk <3756> eceiv <2192> (5719) merov <3313> met <3326> emou <1700>

13:9 legei <3004> (5719) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> mh <3361> touv <3588> podav <4228> mou <3450> monon <3440> alla <235> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776>

13:10 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> o <3588> leloumenov <3068> (5772) ouk <3756> ecei <2192> (5719) creian <5532> [ei <1487> mh <3361> touv <3588> podav] <4228> niqasyai <3538> (5670) all <235> estin <1510> (5748) kayarov <2513> olov <3650> kai <2532> umeiv <5210> kayaroi <2513> este <1510> (5748) all <235> ouci <3780> pantev <3956>

13:11 hdei <1492> (5715) gar <1063> ton <3588> paradidonta <3860> (5723) auton <846> dia <1223> touto <5124> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouci <3780> pantev <3956> kayaroi <2513> este <1510> (5748)

13:12 ote <3753> oun <3767> eniqen <3538> (5656) touv <3588> podav <4228> autwn <846> kai <2532> elaben <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> anepesen <377> (5627) palin <3825> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ti <5101> pepoihka <4160> (5758) umin <5213>

13:13 umeiv <5210> fwneite <5455> (5719) me <3165> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> kalwv <2573> legete <3004> (5719) eimi <1510> (5748) gar <1063>

13:14 ei <1487> oun <3767> egw <1473> eniqa <3538> (5656) umwn <5216> touv <3588> podav <4228> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> umeiv <5210> ofeilete <3784> (5719) allhlwn <240> niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228>

13:15 upodeigma <5262> gar <1063> edwka <1325> (5656) umin <5213> ina <2443> kaywv <2531> egw <1473> epoihsa <4160> (5656) umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> poihte <4160> (5725)

13:16 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> oude <3761> apostolov <652> meizwn <3187> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846>

13:17 ei <1487> tauta <5023> oidate <1492> (5758) makarioi <3107> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) auta <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA