TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ayub 1:1-5

1:1 <07451> erm <05493> row <0430> Myhla <03373> aryw <03477> rsyw <08535> Mt <01931> awhh <0376> syah <01961> hyhw <08034> wms <0347> bwya <05780> Uwe <0776> Urab <01961> hyh <0376> sya(1:1)

1:1 anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> en <1722> cwra <5561> th <3588> ausitidi w <3739> onoma <3686> iwb <2492> kai <2532> hn <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> alhyinov <228> amemptov <273> dikaiov <1342> yeosebhv <2318> apecomenov <568> apo <575> pantov <3956> ponhrou <4190> pragmatov <4229>

1:2 <01323> twnb <07969> swlsw <01121> Mynb <07651> hebs <0> wl <03205> wdlwyw(1:2)

1:2 egenonto <1096> de <1161> autw <846> uioi <5207> epta <2033> kai <2532> yugaterev <2364> treiv <5140>

1:3 <06924> Mdq <01121> ynb <03605> lkm <01419> lwdg <01931> awhh <0376> syah <01961> yhyw <03966> dam <07227> hbr <05657> hdbew <0860> twnwta <03967> twam <02568> smxw <01241> rqb <06776> dmu <03967> twam <02568> smxw <01581> Mylmg <0505> ypla <07969> tslsw <06629> Nau <0505> ypla <07651> tebs <04735> whnqm <01961> yhyw(1:3)

1:3 kai <2532> hn <1510> ta <3588> kthnh <2934> autou <846> probata <4263> eptakiscilia <2035> kamhloi <2574> trisciliai <5153> zeugh <2201> bown <1016> pentakosia <4001> onoi <3688> yhleiai <2338> nomadev pentakosiai <4001> kai <2532> uphresia pollh <4183> sfodra <4970> kai <2532> erga <2041> megala <3173> hn <1510> autw <846> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> hn <1510> o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565> eugenhv <2104> twn <3588> af <575> hliou <2246> anatolwn <395>

1:4 <05973> Mhme <08354> twtslw <0398> lkal <0269> *Mhytwyxa {Mhytyxa} <07969> tslsl <07121> warqw <07971> wxlsw <03117> wmwy <0376> sya <01004> tyb <04960> htsm <06213> wvew <01121> wynb <01980> wklhw(1:4)

1:4 sumporeuomenoi <4848> de <1161> oi <3588> uioi <5207> autou <846> prov <4314> allhlouv epoiousan <4160> poton <4224> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> sumparalambanontev <4838> ama <260> kai <2532> tav <3588> treiv <5140> adelfav <79> autwn <846> esyiein <2068> kai <2532> pinein <4095> met <3326> autwn <846>

1:5 P <03117> Mymyh <03605> lk <0347> bwya <06213> hvey <03602> hkk <03824> Mbblb <0430> Myhla <01288> wkrbw <01121> ynb <02398> wajx <0194> ylwa <0347> bwya <0559> rma <03588> yk <03605> Mlk <04557> rpom <05930> twle <05927> hlehw <01242> rqbb <07925> Mykshw <06942> Msdqyw <0347> bwya <07971> xlsyw <04960> htsmh <03117> ymy <05362> wpyqh <03588> yk <01961> yhyw(1:5)

1:5 kai <2532> wv <3739> an <302> sunetelesyhsan <4931> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> potou <4224> apestellen <649> iwb <2492> kai <2532> ekayarizen <2511> autouv <846> anistamenov <450> to <3588> prwi <4404> kai <2532> proseferen <4374> peri <4012> autwn <846> yusiav <2378> kata <2596> ton <3588> ariymon <706> autwn <846> kai <2532> moscon <3448> ena <1519> peri <4012> amartiav <266> peri <4012> twn <3588> qucwn <5590> autwn <846> elegen <3004> gar <1063> iwb <2492> mhpote <3379> oi <3588> uioi <5207> mou <1473> en <1722> th <3588> dianoia <1271> autwn <846> kaka <2556> enenohsan prov <4314> yeon <2316> outwv <3778> oun <3767> epoiei <4160> iwb <2492> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA