TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 31:8

31:8 <02008> hnh <07725> wbwsy <01419> lwdg <06951> lhq <03162> wdxy <03205> tdlyw <02030> hrh <06455> xopw <05787> rwe <0> Mb <0776> Ura <03411> ytkrym <06908> Mytubqw <06828> Nwpu <0776> Uram <0853> Mtwa <0935> aybm <02005> ynnh(31:8)

31:8 (38:8) idou <2400> egw <1473> agw <71> autouv <846> apo <575> borra kai <2532> sunaxw <4863> autouv <846> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> en <1722> eorth <1859> fasek kai <2532> teknopoihsh oclon <3793> polun <4183> kai <2532> apostreqousin <654> wde <3592>

Yeremia 31:10

31:10 <05739> wrde <07462> herk <08104> wrmsw <06908> wnubqy <03478> larvy <02219> hrzm <0559> wrmaw <04801> qxrmm <0339> Myyab <05046> wdyghw <01471> Mywg <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(31:10)

31:10 (38:10) akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> eynh <1484> kai <2532> anaggeilate <312> eiv <1519> nhsouv <3520> tav <3588> makroteron <3117> eipate o <3588> likmhsav <3039> ton <3588> israhl <2474> sunaxei <4863> auton <846> kai <2532> fulaxei <5442> auton <846> wv <3739> o <3588> boskwn <1006> to <3588> poimnion <4168> autou <846>

Yeremia 31:12-13

31:12 <05750> dwe <01669> hbadl <03254> wpyowy <03808> alw <07302> hwr <01588> Ngk <05315> Mspn <01961> htyhw <01241> rqbw <06629> Nau <01121> ynb <05921> lew <03323> rhuy <05921> lew <08492> sryt <05921> lew <01715> Ngd <05921> le <03068> hwhy <02898> bwj <0413> la <05102> wrhnw <06726> Nwyu <04791> Mwrmb <07442> wnnrw <0935> wabw(31:12)

31:12 (38:12) kai <2532> hxousin <1854> kai <2532> eufranyhsontai <2165> en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> kai <2532> hxousin <1854> ep <1909> agaya <18> kuriou <2962> epi <1909> ghn <1065> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> karpwn <2590> kai <2532> kthnwn <2934> kai <2532> probatwn <4263> kai <2532> estai <1510> h <3588> quch <5590> autwn <846> wsper <3746> xulon <3586> egkarpon kai <2532> ou <3364> peinasousin eti <2089>

31:13 <03015> Mnwgym <08055> Mytxmvw <05162> Mytmxnw <08342> Nwvvl <060> Mlba <02015> ytkphw <03162> wdxy <02205> Mynqzw <0970> Myrxbw <04234> lwxmb <01330> hlwtb <08055> xmvt <0227> za(31:13)

31:13 (38:13) tote <5119> carhsontai <5463> paryenoi <3933> en <1722> sunagwgh <4864> neaniskwn <3495> kai <2532> presbutai <4246> carhsontai <5463> kai <2532> streqw <4762> to <3588> penyov <3997> autwn <846> eiv <1519> carmonhn kai <2532> poihsw <4160> autouv <846> eufrainomenouv <2165>

Yeremia 31:28

31:28 <03068> hwhy <05002> Man <05193> ewjnlw <01129> twnbl <05921> Mhyle <08245> dqsa <03651> Nk <07489> erhlw <06> dybahlw <02040> orhlw <05422> Uwtnlw <05428> swtnl <05921> Mhyle <08245> ytdqs <0834> rsak <01961> hyhw(31:28)

31:28 (38:28) kai <2532> estai <1510> wsper <3746> egrhgoroun ep <1909> autouv <846> kayairein <2507> kai <2532> kakoun <2559> outwv <3778> grhgorhsw ep <1909> autouv <846> tou <3588> oikodomein <3618> kai <2532> katafuteuein fhsin <5346> kuriov <2962>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA